Skolbiblioteksenkät för årskurs 4 och 9 vid Lunds kommunala grundskolor

Vad tycker eleverna om sitt skolbibliotek

Enkäten genomfördes 2012, 2015 och 2018.

Under relaterade dokument nedan på sidan kan man läsa frågor och svarsalternativ och en sammanställning av 2018 års resultat.