Riktlinjer för Medie-och informa-tionskunnighet

Det främsta målet för skolbiblioteksverksamheten i Lund är att vara en pedagogisk resurs för eleverna i deras lärandeprocess.

Nedanstående riktlinjer anger vad elever i de olika stadierna bör möta och träna på inom MIK. 

Riktlinjerna ska vara ett stöd i pedagogernas och skol- och lärarbibliotekariernas planeringsarbete och bör förankras i skolornas lokala handlingsplaner för IKT och bibliotek.

 
Utgångspunkten är de fastställda styrdokumenten för undervisning inom det obligatoriska skolväsendet (Skollagen och Lgr11) samt UNESCO:s Medie- och informationskunnighet i skolan och lärarutbildningen. Ramverk och undervisningspraktiker (2011) och bibliotekslagen.

F-3 : 

• biblioteket, dess olika medier samt bibliotekskatalogen 
• begreppen skönlitteratur och facklitteratur 
• metoder för att söka information från olika källor samt inneha ett källkritiskt förhållningssätt
• att ange källa då information och fakta av någon annan används


4-6 : 

• enklare sökningar i bibliotekskataloger och sambandet mellan dessa och var böckerna står, samt litteraturens placering efter ämne enligt gällande bibliotekssystem 
• skillnaden mellan sökmotorer, länksamlingar och databaser 
• de kommungemensamma databaserna 
• metoder för att söka information i olika källor, jämföra dessa och pröva deras trovärdighet 
• regler kring upphovsrätt för både text och bild

 
7-9 : 

• relevanta sökord och sökstrategier, i både tryckta och digitala medier 
• de kommungemensamma databaserna 
• användning av och resonemang kring olika typer av medier - både tryckta och digitala 
• sållning i stora informationsmängder samt kritisk bedömning av källors relevans och trovärdighet 
• regler för citering samt hur man upprättar en korrekt källförteckning 
• regler kring upphovsrätt för både text och bild


Skolbibliotekarierna och
Skolbibliotekscentralen i Lunds kommun
augusti 2015

Relaterad information