Informationssökning

Skolbibliotekarierna i Lund har genom en arbetsgrupp kallad Röda tråden skapat gemensamma riktlinjer förmedie- och informationskunnighetinom grundskolan.Det finns kommunabonnemang för följande databaser: Alex, Landguiden, Mediaarkivet och NE.

Databaser

Alex - författarlexikon på svenska.

Landguiden- innehåller utförliga texter om varje lands geografi, kultur, historia, politik, m.m. samt även kartor.

Mediearkivet - arkiv med tidningstexter, radioinslag och kungörelser.

Nationalencyklopedin, NE - Folkbibliotekets avtal har upphört men skolorna har ett separat avtal. Innehåller förutom uppslagsdelen även filmer från UR, olika temapaket med mera.

LUSKA

LUSKA är Lunds kommuns gemensamma skolbibliotek på nätet. Här arbetar skolbibliotekarier i kommunen med att samla digitala resurser och verktyg för elever och pedagogeri grundskolan

Informationssökning-källkritik

Appar

Lärresurser

 • Europa - EU:s webbportal med undervisningsmaterial
 • Kulturen -ingång för barn och skola
 • Levande historia-myndigheten -Forum för levande historias -webbplats
 • Litteraturbanken-skola-vägledning till det svenska litteraturarvet
 • Lär om medier - Statens medieråd har uppdaterat MIK-rummet och den nya resursen för medveten medieanvändning, heter nu Lär om medier
 • Skånes arkivförbund - information om hur man kan använda arkiv iundervisningen
 • SO-rummet -länkresurser till samhällsorienterande ämnena
 • Stockholmskällan -fotografier, texter, kartor och andra källor som berättar om Stockholms historia
 • Så styrs Sverige-regeringskansliets information
 • Unicef - skolsidor ombarnkonventionen och barns levnadsvillkor
 • UR - resurser för pedagoger från förskola till högskola
 • Utbudet-distribuerar myndigheters, organisationers och företags egna material till skolor