Freelibprojektet 2005-2008

Modernisering av biblioteksdatasystem för skolbiblioteken - ett samarbete mellan skola och folkbibliotek i Lund

Historiskt sett har skolbiblioteken i Lund hållit mycket hög standard. 
I och med de senaste årens satsningar på s.k. modellbibliotek har många skolbibliotek upprustats. Vid ett flertal av skolbiblioteken i Lund har man anställt fackutbildade bibliotekarier.

Nu har turen kommit till en modernisering av bibliotekskatalogerna och de därmed sammanhängande utlåningssystemen. Detta kommer att garantera att Lunds skolor och skolbibliotek fortfarande kommer att vara bland landets främsta.

På grundskolebiblioteken idag finns en brokig flora av kataloger: man kan använda folkbibliotekets katalog eller en kortkatalog eller ett "stand-alone" system. Några skolbibliotek har ingen katalog alls.

Tillsammans med leverantören Axiell AB i Lund kommer bibliotek och skola att utveckla ett webb-baserat gränssnitt, FreeLib, speciellt anpassat till skolans behov men som samtidigt är en variant av "modersystemet" BookIT.

För skolan innebär FreeLib flera fördelar. Man får en modern, sökbar katalog, som är tillgänglig för alla elever och lärare via Internet. Man får möjlighet att samordna 
sina bokbestånd t.ex. inom rektorsområdet. Ett modernt datasystem innebär dessutom en rationell hantering av utlåningsverksamheten. Genom samordningen med BookIT får man enkel tillgång till folkbibliotekets kompetens i kataloghantering och informationssökning.

Skolbiblioteken kommer att över en 3-årsperiod anslutas till folkbibliotekens datasystem BookIT. Skolbiblioteken på Gunnesboskolan och Genarps skola blir piloter och de ansluts redan under senhösten 2005.

För elever och lärare är det en pedagogisk fördel att möta samma katalog såväl genom skolan som på folkbiblioteket.

För kommunen finns det förstås ekonomiska fördelar i att bekosta och underhålla ett sammanhållet bibliotekssystem.

Projekt FreeLib har redan rönt stort intresse från flera kommuner i landet.

 

  Sten-Bertil Olsson                                                  Stefan Sköld   
  Skoldirektör                                                           Kultur-och fritidschef