Länk till startsidan

Kommunfullmäktiges mål och särskilda uppdrag

Lunds kommun är en unik plats med fantastiska förutsättningar. Med både en tydlig spets och bredd. Detta syns i kommunens skolor, verksamhet för äldre och socialt utsatta, i fritidsverksamheten, biblioteken och kulturverksamheten. Detta förpliktigar som kommun och offentlig förvaltning. Vi är besjälade av att upprätthålla, utveckla och förädla våra verksamheter.

Utgångspunkten för kommunens verksamhet är sedan tidigare stipulerade i lagar, förordningar och i olika kommunala styrdokument. Vad ankommer på var och en i gemensamma ambitionsförflyttningar gäller från första januari följande mål och med stöd av de särskilda uppdragen. Det handlar om att skapa en ledning och styrning som bygger på tillit, skapa strukturer som säkerställer att Lund även i framtiden är landets tryggaste kommun, som även i svåra tider har en aktiv politik för att få fler lundabor i arbete och som stakar ut vägen för att nå målet om klimatneutralitet 2030.

Det handlar också om den konkreta politiken. Att skapa en bättre arbetsmiljö för medarbetarna i välfärdens främsta led, skapa förutsättningar för lärarna att få fler kollegor och som höjer beredskapen i hela den kommunala organisationen.

Mål

En tillitsbaserad styrning och ledning

Lund ska inta en nationellt ledande position vad gäller ,tillitsbaserad styrning. Beslutsfattandet ska ske på rätt nivå och präglas av förankring, evidens och ”best practice”.

Sveriges tryggaste kommun

Lunds kommun ska fortsatt vara i topp när tryggheten i Sveriges kommuner rankas. Därför behöver åtgärder för att stärka den upplevda tryggheten, att arbeta målinriktat med tidiga, förebyggande insatser och att förhindra och förebygga brott genomföras.

Fler lundabor i arbete

Varje lundabo ska få känna gemenskap med andra, ta eget ansvar och uppleva självständighet. Ett arbete eller annan meningsfull sysselsättning är av största vikt för varje människa. Lunds kommun ska därför ha höga ambitioner och utveckla den samlade arbetsmarknads- och näringslivspolitiken. Detta arbete ska ske i nära samverkan med lokala aktörer.

Klimatneutralitet 2030

Lund ska vara Sveriges ledande kommun i omställningen för klimatneutralitet och en internationell förebild. De ambitiöst satta målen ska nås genom en handlingskraftig klimatpolitik och samarbete med näringsliv, akademi och idéburen sektor. För lundaborna ska det vara lätt att göra rätt vad gäller att ta ansvar för klimat och miljö.

Ung man lämnar över en kasse med matvaror till en äldre kvinna.

Särskilda uppdrag med start år 2023

Inför ”röda tråden”

Uppdrag till barn- och skolnämnden. Ett sammanhållet uppföljningsverktyg, kallat ”röda tråden”, för elevens studiegång ska implementeras från förskola till och med gymnasium utifrån den modell som arbetats fram hos utbildningsförvaltningen.

Minskad administration för lärarna

Uppdrag till kommunstyrelsen och barn- och skolnämnden. Lärarnas administrativa börda ska minskas. Detta ska ske genom att minska de kommunala pålagorna, utmana nationella instanser och skapa andrum för lärarna genom en strategisk personalförsörjning.

Ökad lärartäthet i grundskolan

Uppdrag till barn- och skolnämnden. Lärartätheten i grundskolan behöver öka för att säkra kvaliteten i skolan och skapa en bättre arbetsmiljö för lärarna.

Förskolelyft

Uppdrag till barn- och skolnämnden. Säkerställa en gemensam nivå inom hela förskoleverksamheten där barngrupperna på kommunnivå generellt minskar och inför en garanti för personalen vad gäller arbetskläder.

Luftkvalitetsmätningar vid skolor och förskolor

Uppdrag till miljönämnden. Utsläpp och luftföroreningar bidrar till ohälsa. Inte minst kan barn och unga vara särskilt känsliga för brister i luftkvaliteten. Samtidigt är kunskapsläget allt för begränsat om vad luften innehåller runt våra skolor och förskolor. Miljönämnden ska regelbundet mäta luftkvaliteten i närheten av samtliga skolor och förskolor och utifrån det föreslå hälsofrämjande åtgärder.

Avskaffa hjälpmedelsavgifterna

Uppdrag till vård- och omsorgsnämnden. Avveckling finansieras för förväntadeglapp mellan administrativ kostnad och intäkter. I uppdraget ingår det att vård- och omsorgsnämnden ska på annat sätt lösa att hjälpmedel kommer i återbruk när behovet inte längre kvarstår hos den som först fått det.

Motverka ensamhet hos äldre

Uppdrag till vård- och omsorgsnämnden. Redan idag genomförs olika insatser för att motverka ensamhet. Detta uppdrag innebär att nämnden får att prioritera på vilket sätt uppgiften bäst ,löses, resursförstärkning i befintliga satsningar eller ett nytt parallellt grepp mot ensamheten.

Revidera ”hälsosamma scheman” inom omsorgen

Uppdrag till vård- och omsorgsnämnden. Den införda modellen ”hälsosamma scheman” ska revideras för att skapa en bättre arbetsmiljö för de som arbetar i omsorgen. Detta ska ske i samarbete med berörda fackliga organisationer.

Öppna två nya familjecentraler

Uppdrag till arbetsmarknads- och socialnämnden och barn- och skolnämnden. Under mandatperioden ska två nya familjecentraler öppnas, varav en i en av de östra kommundelarna.

Pop-up och evenemang

Uppdrag till kommunstyrelsen, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden. Lunds kommun ska vara mer kreativ kring tillfälliga evenemang och olika slags ”pop up”-verksamheter. Stadens ”döda ytor” ska till exempel kunna fyllas med tillfälligt liv i form av uteserveringar eller bli plats för kulturevenemang.

Lönsamma energiinvesteringar med klimatnytta

Uppdrag till kommunstyrelsen och servicenämnden. I kommunens befintliga fastighetsbestånd genomföra lönsamma energiinvesteringar med klimatnytta. Investeringarna kan innefatta såväl åtgärder som minskar fastigheternas energiförbrukning som innebär egen produktion av energi.

Hållbart byggande

Uppdrag till byggnadsnämnden, kommunstyrelsen och servicenämnden. För att ta långsiktigt ansvar för den hållbara utvecklingen behöver kommunen bli bättre på att säkerställa att det som byggs i kommunen byggs hållbart. Detta kräver ett strategiskt arbete där även olika former av incitamentsstrukturer prövas.

Program för laddinfrastruktur i hela kommunen

Uppdrag till kommunstyrelsen, tekniska nämnden, LKF och LKP.Tillgången till laddinfrastruktur, såväl i den offentliga miljön som vid bostaden, behöver säkras i hela kommunen. Därför behöver ett övergripande arbete ske inom hela kommunkoncernen så att såväl utbyggnadstakt, energiförbrukning som tillgängligheten till infrastrukturen säkras.

Tillköp av buss 162 (Genarp/Lund)

Uppdrag till tekniska nämnden. Möjligheten att resa kollektivt mellan Genarp och Lund är i dagsläget för dåliga. Tekniska nämnden får i uppdrag att, genom tillköp, öka turtätheten på buss 162.

Nya arbetsmarknadsinsatser inom vuxenutbildningen

Uppdrag till utbildningsnämnden och arbetsmarknad- och socialnämnden. Utbildningsnämndens arbetsmarknadsinsatser är viktiga för att skapa förutsättningar för människor att komma i arbete och för att på så sätt också skapa bättre förutsättningar för integration. Inom ramen för nya arbetsmarknadsinsatser inom vuxenutbildning ska ett arbete med bland annat bransch-SFI och validering införas.

Trygghetspaket för Lunds kommun

Uppdrag till kommunstyrelsen. Lunds kommun ska ha åtgärder för att stärka den upplevda tryggheten, att arbeta målinriktat med tidiga, förebyggande insatser och att förhindra och förebygga brott. Trygghetspaketet för Lunds kommun ska skapa en större samordning av insatser samt säkerställa att rätt insatser görs vid rätt tillfälle.

Beredskapspaket för Lunds kommun

Uppdrag till kommunstyrelsen. Åtgärder såsom reservkraft, verktyg, matlager och andra relevanta åtgärder för att höja den kommunala beredskapen ska genomföras. Åtgärderna ska genomföras utifrån en övergripande risk- och sårbarhetsanalys. Främst ska grupper som är mest beroende av den kommunala dagliga servicen prioriteras.

Klimatpaket för Lunds kommun

Uppdrag till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott har arbetat fram ett antal åtgärder vad gäller klimatnytta och kostnad. Klimatpaketet innehåller åtgärder inom hållbara företagsresor, säkra skolvägar, kommunikation, biogas och biokol, upphandling samt klimatanpassning. Kommunstyrelsen får i uppdrag att förverkliga klimatpaketet.

Inför 80/90/100-modellen

Uppdrag till kommunstyrelsen. 80-90-100-modellen, där äldre och mer långvariga medarbetare kan erbjudas 80 procent arbetstid, 90 procent av lönen och 100 procent av pensionen, ska införas som en möjlighet i Lunds kommun.

Utvärdering av införda reformer

Uppdrag till kommunstyrelsen. Med effekten som mått ska utvärdering av politiska reformer kunna vara ett stöd vid implementeringar. Kontinuerliga utvärderingar ska genomföras för att säkerställa precisionen och den avsedda effekten av de politiska reformerna.

Lyftkran mot en himmel i skymning.

Uppdaterad:

Dela sidan: