Länk till startsidan

Sammanfattning i siffror av ekonomi- och verksamhetsplan

Sammanfattning i siffror av ekonomi- och verksamhetsplanen. Den beslutade ekonomi- och verksamhetsplanen (EVP) 2023–2025 med budget för 2023 redovisar ett samlat överskott för hela EVP-perioden med en oförändrad skattesats om 21,24 kronor.

För mer detaljerad information hänvisas till avsnittet om ekonomiska förutsättningar för Lunds kommun samt till ekonomiska ramar för respektive nämnd där årliga ramar i form av kommunbidrag redovisas för 2023–2025.

Beräkningsförutsättningar och resultat

Nedan följer en kort sammanfattning av beslutad EVP utifrån de viktigaste beräkningsförutsättningarna och resultat av dessa:

Årets resultat

2023-års resultat budgeteras till -23 miljoner kronor vilket motsvarar -0,3 procent av budgeterade skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Finansiellt resultatmål om 2 procent uppnås därmed inte. För att nå ett resultat om 0 görs en disposition från resultatutjämningsreserven om 23 miljoner kronor för 2023.

Nettolåneskulden

Nettolåneskuldens utveckling för kommundelen beräknas uppgå till cirka 3,8 miljarder kronor eller 47 procent av budgeterade skatter, generella statsbidrag och utjämning per 31 december 2023. Finansiellt mål avseende skuldutveckling uppnås därmed men kommer att överstiga taket om 60 procent under planåret 2025.

Investeringsutgift

Budgeterad investeringsutgift för 2023 uppgår till 1,2 miljarder kronor. För resterande EVP-period redovisas något högre nivåer med en förväntad lägre självfinansiering av investeringar.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning har utgått ifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) prognos per oktober 2022. Totalt budgeterar Lunds kommun drygt 7,9 miljarder kronor i skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning för 2023, vilket är 464 miljoner kronor eller 6,2 procent högre än 2022 års budget.

Kristallen kommunhuset i Lund

Befolkningsprognosen

Befolkningsprognosen per mars 2022 som påverkar nämndernas demografiuppräkning genererar volymförändringar för 2023–2025 som nämnderna fullt ut kompenseras för. Den samlade demografiuppräkningen för 2023 uppgår till 62 miljoner kronor.

Prisuppräkning

Prisuppräkning har skett till samtliga nämnder enligt Konjunkturinstitutets ekonomiska sammanställning per augusti 2022. Total kostnad för prisuppräkning uppgår till 255 miljoner kronor för 2023.

  • Personalkostnader: 3,00 procent
  • Köpta tjänster: 3,77 procent
  • Övriga intäkter/kostnader: 5,56 procent
  • Totalt: 3,50 procent

Högre arbetsgivaravgifter

Kompensation har utgått till samtliga nämnder för högre arbetsgivaravgifter från och med 2023 vilket överensstämmer med SKR:s rekommendation.

Effektiviseringar

Årliga effektiviseringar kvarstår i EVP 2023–2025. Dessa uppgår till 0–2,5 procent för nämnderna. I budget för 2023 erhåller flertalet nämnder ett resurstillskott motsvarande 2023 års effektiviseringskrav. För 2023 är det därmed endast byggnadsnämnden som har ett uttalat effektiviseringskrav.

Större satsningar

Större satsningar i 2023 års budget av permanent karaktär är:

  • Demografiuppräkningar till fler nämnder jämfört med tidigare år utifrån befolkningsprognos 2022.
  • Arbetsmarknadsinsatser inom arbetsmarknads- och socialnämnden och utbildningsnämnden.
  • Ökad lärartäthet i grundskolan och förskolelyft inom barn- och skolnämnden.
  • Klimatpaket.
  • Trygghetspaket.
  • Tillkommande investeringsmedel för lönsamma energiinvesteringar med klimatnytta.

Prisuppräkning av interna priser

Riktmärke för prisuppräkning av interna priser inom Lunds kommun för 2023 överensstämmer med övergripande prisuppräkning om 3,50 procent. Om det finns behov av högre prisökningar än den fastställda uppräkningsfaktorn kan sådan prishöjning ske först efter dialog mellan beställare och utförare.

Uppdaterad:

Dela sidan: