Länk till startsidan

Nämndernas drift- och investeringsramar

Sammanställning över samtliga nämnders driftramar enligt beslutad EVP 2023–2025, där budget för 2022 avser beslutade ramar i enlighet med EVP 2022–2024.

Driftramar per nämnd

Sammanställning över samtliga nämnders driftramar enligt beslutad EVP 2023-2025, där budget för 2022 avser beslutade ramar i enlighet med EVP 2022-2024.

Driftramar per nämnd (Tkr)

Budget 2022

Budget 2023

Förändring %

Plan 2024

Plan 2025

Kommunfullmäktige

12 847

14 396

12,1 %

14 978

15 543

Kommunrevision

4 419

5 297

19,9 %

4 936

5 078

Kommunstyrelse

389 169

534 967

37,5 %

661 468

748 944

Barn- och skolnämnd

2 725 589

2 871 788

5,4 %

2 965 722

3 064 010

Utbildningsnämnd

664 213

722 720

8,8 %

749 187

777 540

Vård- och omsorgsnämnd

2 295 338

2 421 301

5,5 %

2 535 668

2 660 220

Arbetsmarknadsoch
socialnämnd

672 174

710 732

5,7 %

734 901

759 880

Teknisk nämnd

228 640

237 726

4,0 %

240 740

243 360

Teknisk nämnd - infrastruktur

73 633

120 457

63,6 %

135 021

146 382

Byggnadsnämnd

35 432

37 182

4,9 %

38 176

39 240

Miljönämnd

15 655

17 947

14,6 %

18 388

18 828

Kultur- och fritidsnämnd

365 708

403 908

10,4 %

419 969

434 722

Valnämnd

6 187

1 771

-71,4 %

6 574

2 027

Överförmyndarnämnd

15 569

16 535

6,2 %

16 454

16 798

Habostyrelse

4 671

5 330

14,1 %

5 502

5 659

Finansförvaltning

-56 425

-134 850

139,0 %

-184 850

-264 350

Servicenämnd

27 554

28 083

1,9 %

27 345

27 623

Summa driftramar

7 480 373

8 015 290

7,2 %

8 390 179

8 701 504

Investeringsramar per nämnd

Sammanställning över samtliga nämnders och styrelsers investeringsramar enligt beslutad EVP 2023-2025, där budget 2022 avser beslutade investeringsramar i enlighet med EVP 2022-2024.

Investeringsramar per nämnd (Tkr)

Budget 2022

Budget 2023

Förändring %

Plan 2024

Plan 2025

Kommunstyrelsen

666 700

603 500

-9,5 %

690 900

665 800

Barn- och skolnämnd

17 000

13 570

-20,2 %

26 340

24 730

Utbildningsnämnd

9 000

30 000

233,3 %

13 000

7 500

Vård- och omsorgsnämnd

13 000

13 800

6,2 %

15 000

16 000

Arbetsmarknads- och socialnämnd

2 000

2 000

0,0 %

2 000

2 000

Teknisk nämnd - skattefinansierade
verksamhetsinvesteringar

51 900

59 900

15,4 %

64 300

64 300

Teknisk nämnd - infrastrukturinvesteringar

124 500

113 000

-9,2 %

193 000

232 100

Byggnadsnämnd

0

2 000

0,0 %

2 000

2 000

Miljönämnd

0

0

0,0 %

0

0

Renhållningsstyrelse

28 300

36 513

29,0 %

22 386

29 455

Kultur- och fritidsnämnd

23 000

47 500

106,5 %

60 000

42 500

Servicenämnd

255 000

243 000

-4,7 %

238 000

243 000

Habostyrelse

0

500


500

500

Summa investeringar före
exploatering

1 190 400

1 165 283

-2,1 %

1 327 426

1 329 885

Teknisk nämnd - Exploatering

21 000

0

-100,0 %

-19 000

0

Teknisk nämnd - Strategiska markförvärv

75 000

25 000

-66,7 %

25 000

25 000

Kommunstyrelse - Fastighetstransaktioner

0

0

0,0 %

0

0

Summa investeringsramar

1 286 400

1 190 283

-7,5 %

1 333 426

1 354 885

Investeringsramar per verksamhet
(Tkr)

Budget 2022

Budget 2023

Förändring %

Plan 2024

Plan 2025

Infrastruktur och skydd

359 100

209 413

-41,7 &

279 686

325 855

Fritid och kultur

122 200

205 906

68,5 %

184 757

119 979

Pedagogisk verksamhet

700 800

726 187

3,6 %

822 255

842 444

Vård och omsorg

58 300

23 276

-60,1 %

40 228

41 106

Särskilt riktade insatser

0

0

0,0 %

0

0

Affärsverksamhet

46 000

25 000

-45,7 %

6000

25 000

Övrig verksamhet

0

500

0,0 %

500

500

Summa investeringsramar

1 286 400

1 190 283

-7,5 %

1 333 426

1 354 885

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?