Länk till startsidan

Vård och omsorg

Nämndernas basuppdrag och ekonomiska ramar inom vård och omsorg. Hit hör vård- och omsorgsnämnd och arbetsmarknads- och socialnämnd.

Vård- och omsorgsnämnd

Basuppdrag och målgrupper

Uppdraget framgår av Reglemente för Vård- och omsorgs­nämnden. Vård- och omsorgsnämnden ska fullgöra kom­munens uppgifter avseende äldre personer, personer med funktionsnedsättning och personer i behov av hälso- och sjukvård i hemmet.

Nämnden ansvarar för boende, service och vård i enlighet med socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt lagen om stöd och service till vissa funktionshin­drade (LSS) samt insatser utifrån socialförsäkringsbalken gällande assistansersättning. Ansvarsområdet omfattar också korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt LSS till vissa funktionshindrade samt viss rehabilitering/habilitering och tekniska hjälpmedel.

Uppdraget innebär stöd, service och omvårdnad dygnet runt årets alla dagar.

Uppdraget omfattar också att lämna information och stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående som är långva­rigt sjuka eller är äldre och/eller har funktionsnedsättning.

Det finns ett ansvar utifrån reglementet för att anordna förebyggande verksamhet och att bedriva lunchrestauranger som subventionerar lunch för invånare över 65 år.

Vård- och omsorgsnämndens målgrupper är tydliga utifrån lagstiftning

  • Äldre personer samt personer med funktionsnedsättning med behov av stöd, hjälp och service för att klara den dagliga livsföringen och tillförsäkras skäliga eller goda levnadsvillkor.
  • Personer med behov av hälso- och sjukvård i hemmet såsom grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande insatser och rehabilitering som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan särskild kompetens.
  • Personer som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionshinder. Perso­nerna har behov av stöd för att underlätta vård av närstående.

Ekonomiska ramar

Vård- och omsorgsnämnden finansieras till drygt 90 procent av kommunbidrag. Resterande del finansierar nämnden genom taxor och avgifter från brukarna och genom riktade statsbidrag.

Vård- och omsorgsnämnd (Tkr)

Budget 2022

Budget 2023

Förändring %

Plan 2024

Plan 2025

Intäkter

222 646

237 517

6,7 %

248 799

260 990

Kostnader

-2 517 984

-2 658 818

5,6 %

-2 784 467

-2 921 210

Kommunbidrag

2 295 338

2 421 301

5,5 %

2 535 668

2 660 220

Resultat

0

0


0

0

Investeringsram

13 000

13 800

6,2 %

15 000

16 000

Det högre kommunbidraget 2023 jämfört med 2022 förklaras främst av budgetmedel för beräknade pris- och löneökningar vilket även inkluderar budgetmedel för betydligt högre sociala avgifter 2023 till följd av högre pensionskostnader. Nämnden erhåller även kompensation till följd av volymökningar inom såväl äldreomsorg som LSS-verksamhet där volymförändringar inom äldreomsorgen är framtagna utifrån Lunds kommuns reviderade befolkningsprognos per 2022. Från och med 2023 minskas ramen för LSS-verksam­heten med 20 miljoner kronor utifrån bedömning om att LSS-verksamheten är överfinansierad. Till följd av mång­åriga överskott inom vård- och omsorgsnämnden erhåller nämnden därutöver en minskad ram om 30 miljoner kronor jämfört med tidigare år. Däremot erhåller nämnden särskilda budgetmedel för att avskaffa hjälpmedelsavgifterna och för att motverka ensamhet hos äldre. Vård- och omsorgsnämn­den erhåller också ett resurstillskott motsvarande det årliga effektiviseringskravet för 2023 som sedan från och med 2024 fortsatt uppgår till 1 procent.

Arbetsmarknads- och socialnämnd

Basuppdrag och målgrupper

Arbetsmarknads- och socialnämnden ska fullgöra kommu­nens uppgifter inom socialtjänsten som avser individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri, arbetsmarknadsåtgärder, flyktingmottagning, hyresgaranti, LSS-insatsen bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad för vuxna enligt LSS, bidrag till ideella organisationer inom socialtjänstens område, tillstånd och tillsyn enligt alkohollag och tobakslag samt tillsyn för folkölsförsäljning. Yttranden lotterilagen och automatspel samt åtaganden enligt begravningslagen.

Arbetsmarknads- och socialnämnden har ansvaret att sam­ordna kommunens arbetsmarknadsåtgärder för att motverka arbetslöshetens konsekvenser.

Syftet med verksamheten är att:

  • Ge Lundabor förutsättningar till ekonomisk och social grundtrygghet
  • Genom tillsyn och tillståndsgivning för alkohol och tobak minska risker för skador eller ohälsa

Arbetsmarknads- och socialnämndens målgrupper är tydliga utifrån lagstiftning:

  • Barn och ungdomar samt deras föräldrar med behov av stöd när något i familjen fungerar dåligt och det får konse­kvenser för barnen.
  • Personer som drabbas av våld i nära relationer med behov av insatser för att leva ett liv fritt från våld.
  • Personer med missbruksproblematik med behov av stöd för att förebygga social utestängning.
  • Personer med psykisk funktionsnedsättning med behov av individuellt stöd för att klara vardagen.
  • Personer som står långt från arbetsmarknaden och som inte klarar sin egen försörjning och därmed behöver stöd till att bli självförsörjande.

Ekonomiska ramar

Arbetsmarknads- och socialnämnden inklusive försörjnings­stödet finansieras till knappt 90 procent av kommunbidrag. Resterande finansiering består framför allt av statsbidrag för flyktingverksamheten samt intäkter inom tillståndsenhet och tolkförmedling.

Arbetsmarknads- och
socialnämnd (Tkr)

Budget 2022

Budget 2023

Förändring %

Plan 2024

Plan 2025

Intäkter

107 269


5,6 %Kostnader

-779 443


5,7 %Kommunbidrag

672 174


5,7 %Resultat

0

Investeringsram

2 000


0,0 %Det totalt sett högre kommunbidraget 2023 jämfört med 2022 förklaras främst av budgetmedel för beräknade pris- och löneökningar vilket även inkluderar budgetmedel för betydligt högre sociala avgifter 2023 till följd av högre pensionskostnader. I samband med EVP 2021–2023 besluta­des om en tillfällig tilläggsbudget för arbetsmarknads- och socialnämnden om drygt 25 miljoner kronor som enligt beslut minskas med drygt 17 miljoner kronor för 2023. I EVP 2023–2025 ingår dock ett permanent budgettillskott för arbetsmarknadsinsatser om 20 miljoner kronor i syfte att klara uppdrag och mål för självförsörjning. Arbetsmarknads-och socialnämnden erhåller även medel för demografiupp­räkning till följd av befolkningsförändringar enligt Lunds kommuns befolkningsprognos. Nämnden erhåller därutöver ett resurstillskott motsvarande det årliga effektiviserings­kravet för 2023 som sedan från och med 2024 fortsatt uppgår till 1 procent.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?