Länk till startsidan

Pedagogisk verksamhet

Nämndernas basuppdrag och ekonomiska ramar inom pedagogisk verksamhet. Hit hör Barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden.

Barn- och skolnämnd

Basuppdrag och målgrupper

Barn- och skolnämnden har verksamhetsansvar för förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola, annan pedagogisk verksamhet samt Naturskolan.

Barn- och skolnämnden fullgör således kommunens skyl­digheter i samtliga avseenden när det gäller ovanstående verksamheter i kommunal regi. I detta ansvar ingår också lokalplanering, information, planering och regler kopplat till skolskjuts, förskoleverksamhet, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet samt skolpliktsbevakning. Därutöver ansvarar nämnden för insyn i f-klass, grundskola, grundsärskola, fritidshem i fristående verksamhet samt för att avge yttrande till Skolinspektionen vid ansökan om ny fristående verksamhet.

Nämndens arbete styrs av skollagen och förordningar såsom för läroplaner och kursplaner.

Barn- och skolnämndens målgrupper är

  • Barn och elever åldrarna 1–16 år, utbildning och omsorg.
  • Vårdnadshavare, utbildning och omsorg för sina barn.

Ekonomiska ramar

Barn- och skolnämnden finansieras till cirka 80 procent av kommunbidrag. Resterande 20 procent finansierar nämnden genom dels avgifter från förskola och fritidshem, dels genom riktade statsbidrag.

Det högre kommunbidraget 2023 jämfört med 2022 förklaras av kompensation för beräknade pris- och löneökningar vilket även inkluderar budgetmedel för betydligt högre sociala avgifter 2023 till följd av högre pensionskostnader. Barn- och skolnämnden erhåller även 25 miljoner kronor för ökad lärartäthet i grundskolan och 7 miljoner kronor i form av ett förskolelyft. Nämnden erhåller däremot lägre ram till följd av lägre volymer i förskola, grundskola, fritidshem och i grundsärskola. Volymerna i 2023-års budget är framtagna utifrån Lunds kommuns reviderade befolkningsprognos per 2022 där märkbart färre 0–5-åringar observerats. Barn- och skolnämnden har sedan 2021 inga årliga effektiviseringskrav.

Barn- och skolnämnd (Tkr)

Budget 2022

Budget 2023

Förändring %

Plan 2024

Plan 2025

Intäkter

698 599

721 653

3,3 %

739 694

754 488

Kostnader

-3 424 188

-3 593 441

4,9 %

-3 705 416

-3 818 498

Kommunbidrag

2 725 589

2 871 788

5,4 %

2 965 722

3 064 010

Resultat

0

0


0

0

Investeringsram

17 000

13 570

-20,2 %

26 340

24 730

Två barn som leker på en lekställning i trä i vitt och rosa.

Utbildningsnämnd

Basuppdrag och målgrupper

Kommunfullmäktiges reglemente för Utbildningsnämnden anger ansvarsområdena gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning inkl utbildning i svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna samt internationell förskola och grundskola. Nämnden ansvarar även för Modersmålscentrum i Lund, det kommunala aktivitetsan­svaret, Lunds vägledningscentrum samt insyn/tillsyn vid fristående förskolor/skolor.

Verksamheten styrs av staten genom lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd, samt av kommunen genom styrdokument och beslut.

Utbildningsförvaltningen har följande uppdrag och målgrupper

  • Elever ska utveckla kunskaper och värden samt känna sig trygga och trivas i skolan, i enlighet med mål, krav och riktlinjer i bland annat skollagstiftningen, arbetsmiljölag­stiftningen och diskrimineringslagen.
  • Ungdomar under 20 år som har fullgjort sin skolplikt, men inte genomför eller har fullföljt utbildning i gymnasie­skola, gymnasiesärskola eller motsvarande, ska erbjudas lämpliga individuella åtgärder för att komma i utbildning eller arbete.
  • Vuxna med behov av studie- och yrkesvägledning för att komma vidare till studier eller arbete.

Ekonomiska ramar

Utbildningsnämnden finansieras utöver kommunbidrag till stor del av ersättningar från andra kommuner vars elever går på gymnasieskolorna i Lund men även i viss mån av riktade statsbidrag.

Det förändrade kommunbidraget 2023 jämfört med 2022 inkluderar budgetmedel för beräknade pris- och löneök­ningar vilket även inkluderar budgetmedel för betydligt högre sociala avgifter 2023 till följd av högre pensionskost­nader. Nämnder erhåller även kompensation till följd av förändrade volymer inom gymnasier och gymnasiesärskolan och för tillkommande lokalkostnader i samband med de ny- och ombyggnationer som gjorts. Volymerna i 2023 års budget är framtagna utifrån Lunds kommuns reviderade befolkningsprognos per 2022. Från och med 2023 ingår budgetmedel för nya arbetsmarknadsinsatser inom vuxen­utbildningen om 7,5 miljoner kronor. Utbildningsnämnden erhåller därutöver ett resurstillskott motsvarande det årliga effektiviseringskravet för 2023 som sedan från och med 2024 fortsatt uppgår till en procent.

Högre investeringsbudget avser framför allt inventarier till Hedda Anderssongymnasiet.

Utbildningsnämnd (Tkr)

Budget 2022

Budget 2023

Förändring %

Plan 2024

Plan 2025

Intäkter

1 106 165

1 180 000

6,7 %

1 224 000

1 271 000

Kostnader

-1 770 378

-1 902 720

7,5 %

-1 973 187

-2 048 540

Kommunbidrag

664 213

722 720

8,8 %

749 187

777 540

Resultat

0

0


0

0

Investeringsram

9 000

30 000

233,3 %

13 000

7 500

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?