Länk till startsidan

Övrig gemensam verksamhet

Nämndernas basuppdrag och ekonomiska ramar inom övrig gemensam verksamhet. Hit hör servicenämnden, valnämnden, överförmyndarnämnd för Lunds och Eslövs kommuner och Habostyrelsen.

Servicenämnd

Basuppdrag och målgrupper

Servicenämnden är kommunens interna utförarorganisation och tillhandahåller tjänster inom sitt ansvarsområde efter beställning från andra.

Servicenämnden ansvarar för

 • att förvalta och hyra ut kommunens byggnadsbestånd, lokalförsörjningen, inklusive inhyrning, till de kommunala verksamheterna,
 • att tillhandhålla bostäder i enlighet med av kommunfull­mäktige, kommunstyrelsen och/eller kommunala nämnder fastställda behov,
 • att efter beställning tillgodose övriga kommunala förvalt­ningars och de kommunala bolagens behov av markar­beten (anläggnings-, skötsel- och underhållsarbeten på gator, parker, natur- och friluftsområden, ledningssystem, fritidsanläggningar och andra kommunala markan­läggningar samt beredskap i relevanta avseenden) och transporter, kommunens tryckeri och postservice,
 • att efter beställning tillgodose övriga nämnders behov av måltidsservice. Ansvaret omfattar huvudsakligen tillag­ning och leverans av mat, samt
 • att vara en resurs för alla kommunala verksamheter i kvalitets-, hållbarhets- och utvecklingsarbete avseende kost- och köksfrågor, livsmedelsupphandling samt kostre­laterade styrdokument, samt
 • att överlåta eller förvärva fastighet eller fastighetsdel upp till ett belopp om 5 miljoner kronor per överlåtelse eller förvärv, med undantag av försäljningar som är av principi­ell betydelse.

Huvudprocesser

 • Förvalta och tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och bostäder.
 • Erbjuda attraktiv och tillgänglig utemiljö och infrastruktur.
 • Tillhandahålla säkra transporter och servicetjänster.
 • Tillhandahålla en positiv måltidsupplevelse.

Ekonomiska ramar

Servicenämnden har ett mindre kommunbidrag där resterande verksamhet finansieras genom hyresintäkter samt försäljning av måltidstjänster och markentreprenad.

Servicenämnd (Tkr)

Budget 2022

Budget 2023

Förändring %

Plan 2024

Plan 2025

Intäkter

1 533 418

1 742 604

13,6 %

1 831 876

1 868 783

Kostnader

-1 560 972

-1 770 687

13,4 %

-1 859 221

-1 896 406

Kommunbidrag

27 554

28 083

1,9 %

27 345

27 623

Resultat

0

0


0

0Investeringsram

255 000

213 000

-16,5 %

208 000

213 000

Anslaget avser främst nettokostnader för externa och tom­ställda lokaler samt för bostadsorganisationen som ingår i servicenämndens verksamhet. Det finns även ett anslag om 1 miljon kronor för pilotprojekt inom samlade servicetjänster som upphör 2024.

Nämnden får särskilda anvisningar om hur mycket internpri­serna kan justeras med för varje år beroende på budgetförut­sättningarna för beställande nämnder.

Valnämnd

Basuppdrag och målgrupper

Valnämnden är en lokal valmyndighet och fullgör uppgifter i enlighet med vallagen. Nämndens målgrupper är invånare och samtliga politiska partier i Lunds kommun som ska vara säkra på att valet genomförs rättssäkert och korrekt.

Ekonomiska ramar

Valnämnden finansieras huvudsakligen av årliga kommunbidrag, där de under valår även erhåller riktade statsbidrag.

Valnämnd (Tkr)

Budget 2022

Budget 2023

Förändring %

Plan 2024

Plan 2025

Intäkter

2 300

0

0,0 %

2 500

0

Kostnader

-8 487

-1 771

-79,1 %

-9 074

-2 027

Kommunbidrag

6 187

1 771

-71,4 %

6 574

2 027

Resultat

0

0


0

0Investeringsram

0

0

0,0 %

0

0

Då det inte föreligger något val under 2023 minskas valnämndens kommunbidrag 2023 för att åter öka under 2024 då det är EU-val. Valnämnden är befriade från årliga effektiviseringar.

En person lägger ner ett valkuvert i en urna.

Överförmyndarnämnd för Lunds och Eslövs kommuner

Basuppdrag och målgrupper

Överförmyndarnämnden handhar de samverkande kommu­nerna Lund och Eslövs uppgifter att kontrollera förmyndar­skap, godmanskap och förvaltarskap i enlighet med föräldra­balken. Nämnden rekryterar, lämplighetsprövar och utbildar ställföreträdare för uppdrag som gode män och förvaltare och har myndighetstillsyn över ställföreträdare som bevakar rättigheter, förvaltar tillgångar och ser till andra personliga behov för invånare som inte har den förmågan.

Överförmyndarnämndens målgrupper är:

 • Invånare i Lunds kommun och Eslövs kommun med behov av rättssäkert och korrekt stöd för att bevaka sina rättigheter, förvalta sina tillgångar eller andra personliga behov (huvudmän).
 • Ställföreträdare (god man eller förvaltare) med behov av stöd och kompetensutveckling för rättssäker och korrekt hantering av sina uppdrag.

Ekonomiska ramar

Överförmyndarnämnden finansieras till drygt 60 procent av årliga kommunbidrag. Därutöver finansieras nämnden genom motsvarande anslag från Eslövs kommun i och med att överförmyndarverksamhet från och med 2023 sker i samverkan mellan Lund och Eslöv.

Överförmyndarnämnd
(Tkr)

Budget 2022

Budget 2023

Förändring %

Plan 2024

Plan 2025

Intäkter

600

9 302

1450,3 %

9 643

10 082

Kostnader

-16 169

-25 837

59,8 %

-26 097

-26 880

Kommunbidrag

15 569

16 535

6,2 %

16 454

16 798

Resultat

0

0


0

0Investeringsram

0

0

0,0 %

0

0

Det högre kommunbidraget 2023 jämfört med 2022 förklaras av budgetmedel för beräknade pris- och löneökningar.
Nämnden erhåller också medel för demografiuppräkning till följd av befolkningsförändringar enligt Lunds kommuns befolkningsprognos. Från och med 2024 upphör tillfälliga budgetmedel om 0,5 miljoner kronor till ett AI-projekt som löper 2022-2023. Överförmyndarnämnden erhåller ett resurstillskott motsvarande det årliga effektiviseringskravet för 2023 som sedan från och med 2024 fortsatt uppgår till 2 procent.

Habostyrelse

Basuppdrag och målgrupper

Habostyrelsen ska, till den del det ankommer på kommunen, ansvara för verksamheten på Habo gård. Habostyrelsen är huvudman för anläggningen inom fastigheten Lilla Habo 1:6 i Lomma kommun och ansvarar för att lämplig verksamhet bedrivs.

Målgrupp

Habostyrelsens främsta målgrupp är äldre och personer med funktionshinder.

Ekonomiska ramar

Habostyrelsen finansieras utöver kommunbidraget av intäkter för sin konferensverksamhet.

Habostyrelse (Tkr)

Budget 2022

Budget 2023

Förändring %

Plan 2024

Plan 2025

Intäkter

5 874

6 520

11,0 %

6 520

6 520

Kostnader

-10 545

-11 850

12,4 %

-12 022

-12 179

Kommunbidrag

4 671

5 330

14,1 %

5 502

5 659

Resultat

0

0


0

0Investeringsram

0

500


500

500

Det högre kommunbidraget 2023 jämfört med 2022 förklaras av budgetmedel för beräknade pris- och löneökningar samt
kompensation motsvarande beslut om bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Lunds kommun enligt partiöverenskommelse 2022. Habostyrelsen är befriade från årliga effektiviseringarna. Från och med 2023 återfinns en årlig investeringsbudget om 0,5 miljoner kronor.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?