Länk till startsidan

Kultur och fritid

Nämndernas basuppdrag och ekonomiska ramar inom kultur och fritid. Hit hör kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnd

Basuppdrag och målgrupper

Kultur- och fritidsnämnden svarar för kultur-, biblioteks-, och idrottsverksamhet samt öppen fritidsverksamhet. Nämnden ansvarar vidare för arbetet med de kommunöver­gripande ungdomsfrågorna.

Biblioteksverksamheten styrs av bibliotekslagen.

Målgrupperna och dess behov formuleras i programmen för respektive verksamhet (bibliotek, kultur, fritid, idrott). Verk­samheten utgår från att alla lundabor vill uppleva, utöva, utvecklas och umgås inom ramen för ett levande kultur-och fritidsliv.

Vissa grupper är prioriterade i vissa verksamheter:

  • Biblioteket har enligt bibliotekslagen prioriterade mål­grupper vilka är personer med funktionsnedsättningar, nationella minoriteter, personer med annat modersmål än svenska samt barn och unga.
  • Kulturskolan vänder sig till barn i skolåldern.
  • Idrottsverksamheten prioriterar 7–20 åringar genom statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) och taxor.
  • Fritidsverksamhetens målgrupp är 12–25 år.

Ekonomiska ramar

Kultur- och fritidsnämnden finansieras till cirka 80 procent av kommunbidrag. Övrig finansiering består främst av taxor och avgifter för de inrättningar som drivs inom nämndens ansvarsområde.

Kultur- och fritidsnämnd (Tkr)

Budget 2022

Budget 2023

Förändring %

Plan 2024

Plan 2025

Intäkter

97 016

105 288

8,5 %

108 447

110 616

Kostnader

-462 724

-509 196

10,0 %

-528 416

-545 338

Kommunbidrag

365 708

403 908

10,4 %

419 969

434 722

Resultat

0

0


0

0


 

Investeringsram

23 000

47 500

106,5 %

60 000

42 500

Det förändrade kommunbidraget 2023 jämfört med 2022 för­klaras av budgetmedel för beräknade pris- och löneökningar vilket även inkluderar budgetmedel för betydligt högre sociala avgifter 2023 till följd av högre pensionskostnader. Nämnden erhåller också medel för demografiuppräkning till följd av befolkningsförändringar enligt Lunds kommuns befolkningsprognos. I budgetram för 2023 ingår även medel för musikcheck som utvidgas med ny årskull samt kompen­sation för tillkommande lokalkostnader i samband med om- och tillbyggnader samt underhållsinvesteringar. Nämnden erhåller även kompensation för intäktsbortfall för de taxor inom motionssim som fryses till taxenivå 2022 för 2023 samt för taxor som inte indexuppräknas motsvarande faktiska prisökningar. Kultur- och fritidsnämnden erhåller därutöver ett resurstillskott motsvarande det årliga effektiviserings­kravet för 2023 som sedan från och med 2024 fortsatt uppgår till 1 procent.

Barn som sitter runt ett bord och pysslar med massor av färgglatt papper.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?