Länk till startsidan

Kommunstyrelse

Nämndernas basuppdrag och ekonomiska ramar för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelse

Basuppdrag och målgrupper

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ett övergripande ansvar för utvecklingen av hela den kommunala verksamheten inklusive de kommunala företagen och för kommunens ekonomiska ställning.
Kommunstyrelsen är även nämnd för kommunkontoret.

Kommunstyrelsen leder och samordnar ett stort antal områden

 • Förvaltningen av kommunens angelägenheter och ansvarar även för samordning mellan kommunens företag samt mellan företag och kommunen.
 • Utvecklingen av den kommunala demokratin och brukarinflytandet samt ska verka för proaktivt medborgardeltagande.
 • Utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten inklusive de kommunala företagen.
 • Arbetet med utvärdering och utveckling av hela den kommunala verksamheten inklusive de kommunala företagen.
 • Den översiktliga planeringen av användning av kommunens mark- och vattenområden.

Kommunstyrelsen ansvarar för den ekonomiska planeringen och övervakar att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin följs och att kommunens löpande förvaltning sköts rationellt och ekonomiskt.

Kommunstyrelsen ansvarar även för att främja en långsiktigt hållbar utveckling, att se till att bostadsförsörjning och samhällsbyggande främjas samt att kommunen har en tillfredsställande markberedskap och en betryggande planläggning. Vidare har kommunstyrelsen ansvar för att driva särskilda verksamheter, såsom näringslivs- och turismverksamhet
och företagshälsovård.

Kommunstyrelsen är också kommunens centrala personalorgan och har hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över nämnderna. Verksamheten styrs främst av kommunallagen.

Kommunstyrelsens målgrupper kan delas in i följande kategorier

 • Förtroendevalda med behov av beslutsunderlag med god kvalitet, initiativtagande där det behövs samt uppföljning
  av fattade beslut.
 • Interna målgrupper inom Lunds kommun. Medarbetare har behov av god service och support samt ordning och reda i
  kommungemensamma frågor. Nämnderna har bland annat behov av samordning, effektivisering och digitalisering.
 • Externa målgrupper såsom näringsliv och idéburna sektorn har behov av att Lund tar sin roll i regionen, möjliggör företagsutveckling och innovationsmöjligheter. Utveckla attraktivitet i staden för gemensamma intressen.
  Medborgare har behov av insyn, service och information.

Kommunstyrelse (Tkr)

Budget 2022

Budget 2023

Förändring %

Plan 2024

Plan 2025

Intäkter

314 000

312 000

-0,6 %

312 000

312 000

Kostnader

-703 169

-846 967

20,4 %

-973 468

-1 060 944

Kommunbidrag

389 169

534 967

37,5 %

661 468

748 944

Resultat

0

0


0

0Investeringsram


Investeringar

666 700

603 500

-9,5 %

690 900

665 800

Fastighetstransaktioner

0

0

0,0 %

0

0

Investeringsram

666 700

603 500

-9,5 %

690 900

665 800

Ekonomiska ramar

Kommunstyrelsen finansieras till drygt 60 procent av kommunbidrag. Resterande del finansieras genom intern debitering av olika servicetjänster inom IT, ekonomi, personal, medborgarcenter och företagshälsovård. I kommunstyrelsens totala ram ingår såväl kommunstyrelsens ordinarie verksamhet som reserverade medel och transfereringar.

I det högre kommunbidraget för 2023 jämfört med 2022 återfinns högre avsättningar för reserverade medel och transfereringar. I övrigt erhåller kommunstyrelsen budgetmedel för beräknade pris- och löneökningar, vilket även inkluderar budgetmedel för betydligt högre sociala avgifter 2023 till följd av högre pensionskostnader. Det återfinns även budgetmedel om 10 miljoner kronor för initial kostnad för beslutad ny inköps- och upphandlingsverksamhet där effekthemtagningen återfinns bland nämnderna 2023-2025. I ramen för 2023 återfinns också kompensation motsvarande beslut om bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Lunds kommun enligt partiöverenskommelse 2022. Kommunstyrelsen erhåller också medel för trygghetspaket, beredskapspaket och klimatpaket för Lunds kommun om totalt 18 miljoner kronor. Även budgetmedel för att införa 80/90/100-modellen redovisas tills vidare under kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen erhåller därutöver ett resurstillskott motsvarande det årliga effektiviseringskravet för 2023 som sedan från och med 2024 fortsatt uppgår till 1,5 procent.

Bild på tegelfasad i olika nyanser. I förgrunden syns rosa blommor.

Specifikation över reserverade medel

I kommunstyrelsens ram ingår reserverade medel som kommunstyrelsen beslutar om löpande under budgetåret. Reserverade medel ingår inte i underlaget för beräkning av pris- och löneökningar eller årlig effektivisering. En reviderad bedömning av behovet görs inför varje år.

Totalt ökar reserverade medel 2023 jämfört med 2022 vilket till stor del förklaras av en högre avsättning för tillkommande lokalkostnader vilket även inkluderar ökat behov i vård- och omsorgsnämndens och socialnämndens stöd- och service­planer. Nya reserverade medel om 20 miljoner kronor har tillkommit och ska användas till oförutsedda kostnader på grund av lågkonjunkturen. För 2023 återfinns även tillfälliga reserverade medel med anledning av ökade livsmedelspriser. Stimulansmedel för att lämna lokaler i förtid upphör från och med 2023 och medel för utveckling av idrottsakademin har överförts till barn- och skolnämnden.

KS reserverade medel (Tkr)

Budget 2022

Budget 2023

Plan 2024

Plan 2025

Till kommunstyrelsens förfogande

-15 121

-15 121

-15 121

-15 121

Reserverade medel med anledning
av lågkonjunktur

0

-20 000

-20 000

-20 000

Reserverade medel med anledning
av ökade livsmedelspriser

0

-8 000

0

0

Miljöanslag

-1 200

-1 200

-1 200

-1 200

Driftmedel tillkommande lokaler

-37 385

-54 000

-101 000

-139 000

Plan för delaktighet och jämlikhet
för personer med funktionshinder

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

Stöd- och serviceplan, socialnämnd

0

-10 200

-10 200

-10 200

Stöd- och serviceplan, vårdoch
omsorgsnämnd - LSS

0

-15 455

-30 910

-58 905

Stöd- och serviceplan, vårdoch
omsorgsnämnd - SoL

-9 375

-16 409

-81 713

-96 409

Flyktingbostäder för nyanlända

-14 300

-14 700

-14 700

-14 700

Utveckling av idrottsakademi

-700

0

0

0

Stimulansmedel för att
lämna lokaler i förtid

-18 000

0

0

0

System för bokning av lokaler

-700

-700

-700

-700

Hälsoinriktad satsning för
äldre och funktionshindrade

-2 000

-2 000

-2 000

-2 000

Bostadsorganisation

-3 000

-3 000

-3 000

-3 000

Summa reserverade medel

-102 781

-161 785

-281 544

-362 235

Specifikation över transfereringar

I kommunstyrelsens ram ingår medel för större transfere­ringar. Dessa ingår inte i underlaget för beräkning av pris-och löneökningar eller årlig effektivisering. En bedömning av kostnadsnivån görs inför varje år.

Efter en genomgång och revidering av befintliga transfere­ringar redovisas en högre post för 2023 än tidigare budgetar vilka återfinns under posten övrigt. Bland de större transfe­reringarna bedöms särskilt Räddningstjänst Syd öka mer än övriga där årliga ökningar om 5 procent är avsatta.

KS Transfereringar (Tkr)

Budget 2022

Budget 2023

Plan 2024

Plan 2025

Räddningstjänst Syd

-72 027

-75 483

-79 258

-83 221

Kommunförbundet Skånes kommuner
inkl Business region Skåne

-5 801

-5 921

-6 099

-6 282

Förbundsavgift Sveriges
Kommuner & Regioner

-3 375

-3 448

-3 552

-3 658

Visit Lund AB

-5 470

-7 385

-7 607

-7 835

Lunds Rådhus AB


-1 860

-1 916

-1 973

Övriga


-20 597

-21 215

-21 851

Summa transfereringar

-86 673

-114 696

-119 646

-124 821

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?