Länk till startsidan

Kommunfullmäktige och kommunrevisionen

Nämndernas basuppdrag och ekonomiska ramar för kommunfullmäktige och kommunrevision.

Kommunfullmäktige

Basuppdrag

Kommunfullmäktiges uppdrag är att fastställa mål och riktlinjer för verksamheter, besluta om kommunens budget och verksamhetsplan, fastställa skattesatsen för utdebitering till kommunen, besluta om kommunens årsredovisning och om ansvarsfrihet för nämnder samt i övrigt besluta i de frågor som är av grundläggande betydelse för kommunens ekonomi.
Kommunfullmäktige har även ansvar för att besluta i frågor som är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen eller av principiell betydelse för kommunens agerande som myndighet samt att välja ledamöter och ersättare i olika nämnder och beredningar.

Ekonomiska ramar

Kommunfullmäktige är enbart skattefinansierade, det vill säga de finansieras helt av årliga kommunbidrag. Ett högre kommunbidrag 2023 jämfört med 2022 förklaras av budgetmedel för beräknade pris- och löneökningar samt kompensation motsvarande beslut om bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Lunds kommun enligt partiöverenskommelse 2022. Kommunfullmäktige erhåller också medel för demografiuppräkning till följd av befolkningsförändringar enligt Lunds kommuns befolkningsprognos. Kommunfullmäktige är befriade från årliga effektiviseringar.

Kommunfullmäktige (tkr)

Budget 2022

Budget 2023

Förändring %

Plan 2024

Plan 2024

Intäkter

0

0

0,0 %

0

0

Kostnader

-12 847

-14 396

12,1 %

-14 978

-15 543

Kommunbidrag

12 847

14 396

12,1 %

14 978

15 543

Resultat

0

0


0

0

Investeringsram

0

0

0,0 %

0

0

En person går längs Bangatan med tågspåren och Klosterkyrkan synligt i bakgrunden

Kommunrevision

Basuppdrag

Kommunrevisionen består av 15 förtroendevalda revisorersom väljs av kommunfullmäktige. Revisorerna är kommunfullmäktiges granskningsorgan och ska ge kommunfullmäktige underlag för ansvarsprövning av kommunstyrelsen, nämnder och enskilda förtroendevalda. Varje revisor är självständig i förhållande till övriga revisorer samt utgör en egen myndighet.

Ekonomiska ramar

Kommunrevisionen är enbart skattefinansierade, det vill säga de finansieras helt av årliga kommunbidrag. Det är kommunfullmäktiges presidium som bereder budget för kommunrevisionen. Kommunfullmäktigepresidiets beredning tar hänsyn till valår då medel tillkommer för revisionsupphandling och parallella revisioner under 2023 om drygt 0,5 miljoner kronor. Kommunrevisionen är befriade från årliga effektiviseringar.

Kommunfullmäktige (Tkr)

Budget 2022

Budget 2023

Förändring %

Plan 2024

Plan 2025

Intäkter

0

0

0,0 %

0

0

Kostnader

-4 419

-5 297

19,9 %

-4 936

-5 078

Kommunbidrag

4 419

5 297

19,9 %

4 936

5 078

Resultat

0

0


0

0

Investeringsram

0

0

0,0 %

0

0

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?