Länk till startsidan

Infrastruktur och miljö

Nämndernas basuppdrag och ekonomiska ramar inom infrastruktur och miljö. Hit hör tekniska nämnden, byggnadsnämnden och miljönämnden.

Teknisk nämnd

Basuppdrag och målgrupper

Tekniska nämnden är förvaltningsmyndighet för kommunens tekniska förvaltning.

Nämnden ansvarar för

 • Kommunens gångbanor, cykelvägar, gator, torg, parker, natur- och skogsområden, koloni- och odlingslottsområden samt banhållning av spårväg.
 • Exploatering av bostads- och företagsområden, förvaltning av kommunens markreserv.
 • Kommunens verksamhet inom kollektivtrafikområdet inklusive färdtjänst och riksfärdtjänst.

Nämndens arbete styrs av trafiklagstiftning och plan-och bygglagen.

Tekniska nämndens målgrupper kan kategoriseras enligt följande

 • Alla Lundabor, vilka ska ges möjlighet att leva och bo på ett hållbart sätt.
 • Befintliga företagare samt potentiella investerare med behov av mark och infrastruktur, goda förutsättningar för etablering och verksamhetsutveckling.
 • Inpendlande arbetskraft, skolungdomar och övriga besökare med behov av bland annat kollektivtrafik, infrastruktur, mötesplatser och information.
 • Djur och natur med behov av skydd och säkerställande av biologisk mångfald.

Ekonomiska ramar

Teknisk nämnd finansieras till drygt 80 procent av kommunbidrag. Resterande verksamhet finansieras av framför allt taxor och avgifter i form av olika tillstånd och avgifter i samband med deras uppdrag.

Teknisk nämnd (Tkr)

Budget 2022

Budget 2023

Förändring %

Plan 2024

Plan 2025

Intäkter

56 290

58 129

3,3 %

60 032

62 002

Kostnader

-284 930

-295 855

3,8 %

-300 772

-305 362

Kommunbidrag

228 640

237 726

4,0 %

240 740

243 360

Resultat

0

0


0

0

Investeringsram


Skattefinansierade
verksamhetsinvesteringar

51 900

59 900

15,4 %

64 300

64 300

Infrastrukturinvesteringar

124 500

113 000

-9,2 %

193 000

232 100

Exploatering

21 000

0

-100,0 %

-19 000

0

Strategiska markförvärv

75 000

25 000

-66,7 %

25 000

25 000

Investeringsram

272 400

197 900

-27,3 %

25 000

321 400

Teknisk nämnd -
Infrastruktur (Tkr)

Budget 2022

Budget 2023

Förändring %

Plan 2024

Plan 2025

Intäkter

19 067

20 989

10,1 %

23 756

25 915

Kostnader

-92 700

-141 446

52,6 %

-158 777

-172 297

Kommunbidrag

73 633

120 457

63,6 %

135 021

146 382

Reultat

0

0


0

0

Investeringsram

0

0

0,0 %

0

0

Det totalt sett högre kommunbidraget 2023 jämfört med 2022 förklaras främst av budgetmedel för beräknade pris- och löneökningar vilket även inkluderar budgetmedel för betydligt högre sociala avgifter 2023 till följd av högre pensionskostnader. Teknisk nämnd erhåller också medel för demografiuppräkning till följd av befolkningsförändringar enligt Lunds kommuns befolkningsprognos samt kompensa­tion till följd av förändrade volymer i form av tillkommande arealer. Med anledning av förändrad exploateringsredovis­ning erhåller nämndens infrastrukturdel budgetmedel för kapitalkostnader för pågående exploateringsprojekt från och med 2023. I budgetramen ingår medel för tillköp av buss 162 (Genarp/Lund) från halvårsskiftet 2024. Teknisk nämnd erhåller därutöver ett resurstillskott motsvarande det årliga effektiviseringskravet för 2023 som sedan från och med 2024 fortsatt uppgår till 2,5 procent.

Byggnadsnämnd

Basuppdrag och målgrupper

Byggnadsnämnden genomför på uppdrag av kommunstyrel­sen den övergripande planeringen i kommunen och tar fram förslag till översiktsplan och fördjupningar av översikts­planen samt detaljplaner och program. Byggnadsnämnden prövar också frågor om förhandsbesked, bygglov, rivningslov och övriga beslut enligt plan- och bygglagen samt utövar tillsyn över byggverksamheten och prövar frågor om olovligt byggande enligt plan- och bygglagen och andra lagar som berör byggverksamheten. Nämnden ansvarar för bygglovsärenden och tillsyn/kontroll av tekniska egenskapskrav, obligatorisk ventilationskontroll och besiktning. Vidare ger nämnden råd och service i plan- och byggfrågor.

Fastighetsbildningar, förrättningar och kartverksamet

Byggnadsnämnden ansvarar också för fastighetsbildningsärenden enligt fastighetsbildningslagen, förrätt­ningar enligt anläggningslagen samt förrättningar enligt lagen om exploateringsverksamhet. Under nämnden ligger också en omfattande teknisk kart- och GIS-verksamhet (geografisk informationssystem) samt mätverksamhet.

Målgruppernas behov

Byggnadsnämnden arbetar utifrån följande behov hos målgrupperna, som huvudsakligen utgörs av boende och verksamma i Lund:

 • En hållbar och strategiskt planerad utveckling av staden/kommunen.
 • Att vara delaktig och kunna påverka sin närmiljö.
 • information och service.
 • Beslut och myndighetsutövning.
 • Kompetens, tydlighet och dialog.

Ekonomiska ramar

Byggnadsnämnden är självfinansierad till 60 procent och finansierar sin verksamhet huvudsakligen genom taxor och avgifter i samband med planer och bygglov i enlighet med plan- och bygglagen. Resterande 40 procent finansieras genom kommunbidrag.

Byggnadsnämnd (Tkr)

Budget 2022

Budget 2023

Förändring %

Plan 2024

Plan 2025

Intäkter

52 379

55 000

5,0 %

56 000

58 000

Kostnader

-87 811

-92 182

5,0 %

-94 176

-97 240

Kommunbidrag

35 432

37 182

4,9 %

38 176

39 240

Resultat

0

0


0

0Investeringsram

0

2 000


2 000

2 000

Det förändrade kommunbidraget 2023 jämfört med 2022 för­klaras av budgetmedel för beräknade pris- och löneökningar vilket även inkluderar budgetmedel för betydligt högre sociala avgifter 2023 till följd av högre pensionskostnader. Nämnden erhåller också medel för demografiuppräkning till följd av befolkningsförändringar enligt Lunds kommuns befolkningsprognos. Byggnadsnämnden har årliga effektivi­seringar om 2 procent i EVP 2023–2025. Från och med 2023 återfinns en årlig investeringsbudget om 2 miljoner kronor.

Miljönämnd

Basuppdrag och målgrupper

Miljönämnden utövar tillsynen i kommunen enligt:

 • livsmedelslagstiftningen
 • delar av strålskyddslagen
 • tobakslagen
 • lagen om sprängämnesprekursorer
 • smittskyddslagstiftningen
 • miljöbalken (inklusive tillsynen av strandskyddet)
 • lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

samt i övrigt fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Miljö- och hälsoskyddsfrågor

Miljönämnden har därutöver till uppgift att uppmärksamt följa utvecklingen i kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende och därvid utarbeta de förslag som är påkallade, att medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor berörs.

Miljönämnden ska också samarbeta med myndigheter, orga­nisationer och enskilda, vilkas verksamhet berör miljö- och hälsoskyddsområdet.

Miljönämnden hjälper allmänheten med råd och upplysningar i frågor som rör nämndens ansvarsområde, samt att i övrigt fullgör de uppdrag som kommunfullmäktige överlämnar till nämnden.

Miljönämndens huvudsakliga målgrupper är:

 • Medborgare i kommunen utifrån behov av säker livsmiljö avseende bland annat kemikalier, livsmedel, vatten, luft och buller.
 • Verksamhetsidkare eller andra funktioner/organisationer (inklusive kommunala verksamheter) som ska tillförsäk­ras en rättssäker och kvalitativ tillsyn.

Ekonomiska ramar

Miljönämnden finansieras till cirka 60 procent av kommun­bidrag. Resterande 40 procent finansierar nämnden själva främst genom taxor och avgifter i samband med tillsyn och tillstånd inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Miljönämnd (Tkr)

Budget 2022

Budget 2023

Förändring %

Plan 2024

Plan 2025

Intäkter

9 850

12 000

21,8 %

12 000

12 000

Kostnader

-25 505

-29 947

17,4 %

-30 388

-30 828

Kommunbidrag

15 655

17 947

14,6 %

18 388

18 828

Resultat

0

0


0

0Investeringsram

0

0


0

0

Det förändrade kommunbidraget 2023 jämfört med 2022 för­klaras av budgetmedel för beräknade pris- och löneökningar vilket även inkluderar budgetmedel för betydligt högre sociala avgifter 2023 till följd av högre pensionskostnader. Nämnden erhåller också medel för demografiuppräkning till följd av befolkningsförändringar enligt Lunds kommuns befolkningsprognos samt årliga medel för luftkvalitets­mätningar vid skolor och förskolor. Miljönämnden erhåller därutöver ett resurstillskott motsvarande det årliga effek­tiviseringskravet för 2023 som sedan från och med 2024 fortsatt uppgår till 2 procent.

Renhållningsstyrelse

Basuppdrag och målgrupper

Lunds renhållningsstyrelse ansvarar för kommunens skyldigheter enligt miljöbalkens (1998:808) 15 kapitel 2 §. Renhållningsstyrelsen arbetar även för att förebygga att avfall uppstår. Renhållningsstyrelsen deltar även i kommunens plan­arbete enligt plan- och bygglagen samt har det kommunala ansvaret för kontrollprogram över nedlagda deponier.

Renhållningsstyrelsen får själv eller genom ombud föra kom­munens talan i mål och ärenden som faller inom styrelsens verksamhetsområde och därvid ingå förlikning och antaga ackord. Renhållningsstyrelsen får också besluta om nedsätt­ning eller avskrivning av fordran.

Renhållningsstyrelsens målgrupper är:

 • Fakturakunder såsom fastighetsägare, företagare med flera med behov av renhållningstjänster så som sophantering.
 • Samtliga medborgare i kommunen med behov av ett hållbart samhälle. Styrelsen arbetar aktivt för att påverka medborgare i beteendefrågor.

Ekonomiska ramar

Renhållningsstyrelsen finansierar hela sin verksamhet med taxor och avgifter för renhållning och avfallshantering.

Renhållningsstyrelse (Tkr)

Budget 2022

Budget 2023

Förändring %

Plan 2024

Plan 2025

Intäkter

174 600

183 500

5,1 %

187 000

190 000

Kostnader

-174 100

-183 000

5,1 %

-186 500

-189 500

Reultat

500

500


500

500Investeringsram

28 300

36 513

29,0 %

22 386

29 455

Renhållningsstyrelsen har ett oförändrat årligt resultatkrav om 0,5 miljoner kronor per år för hela EVP-perioden, men erhåller ett årligt bidrag för kommuninternt arbete för minskat avfall där medel sedan 2022 finns avsatta under finansförvaltningen om 0,3 miljoner kronor.

Vit sopbil står på en gata.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?