Länk till startsidan

Planeringsförutsättningar utifrån strategiprocessen

I analysarbetet inför Ekonomi och verksamhetsplan 2023- 2025 har tre förändringstryck identifierats med särskild stor påverkan på kommunens verksamheter: ett hållbart Lund, Lund växer och morgondagens arbetsplats.

Ett hållbart Lund

Lunds kommun har höga ambitioner kring hållbarhet. Målbilderna tar sikte på att skapa jämlika livsvillkor och förverkliga mänskliga rättigheter för alla som bor och verkar i Lund och att Lund ska bidra till ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta för nästa generation.

Lunds kommun kan uppvisa flera framgångar i strävan att nå dessa målsättningar. Men vi har även en rad utmaningar att hantera. Färre pojkar än flickor når behörighet till gymnasiet, fler kvinnor än män mår psykiskt dåligt, fler män än kvinnor begår självmord, färre nyanlända kvinnor än män får jobb och vi har utmaningar med arbetslöshet, droger och våld i nära relationer.

För att ta nästa kliv i utvecklingen lyfts följande aspekter fram som viktiga

Ökad synlighet och samverkan

Lunds kommun och Lundaborna behöver genomföra det kanske största samarbets- och innovationsprojektet i historisk tid för att möta utmaningar inom hållbarhet. Lunds kommun behöver utveckla arbetssätt för att påverka, driva, tydliggöra sin ambition som aktör och säkerställa goda samarbeten såväl internt som externt.

Fortsatt tryck i hållbarhetsarbetet

Ekologisk hållbarhet kräver fokus på klimatpåverkan från transporter och jord­bruk, konsumtionens avtryck, återställa biologisk mång­fald samt Lunds vatten. Social hållbarhet kräver fokus på det främjande, förebyggande och långsiktiga arbetet så som förebyggande socialtjänst och fler lundabor i arbete. Det behövs en bred ansats för att skapa goda uppväxtvillkor, samverkan kring barn och unga och förstärkt arbete med det kompensatoriska uppdraget i skolan.

Flera alpackor på promenad, ledda av barn och vuxna.

Lund växer

Lund har en befolkning som konstant blivit fler sedan 1920-talet, en utveckling som fortsätter. Prognosen pekar på att kommunens invånare når 130 000 invånare år 2023. Detta är naturligtvis en jättestor möjlighet för Lund men för också med sig utmaningar.

En stor utmaning är att åldersgruppen 65 år och äldre kommer att öka i snabbare takt än åldersgruppen i arbetsför ålder. Minskade skatte­intäkter ställer ökade krav på effektivitet i kommunens verksamheter och en resurstilldelning i balans. Befolknings­utvecklingen innebär också att det ställs enorma krav på samhällsplaneringen som ska säkra en balanserad utveckling. Lund ska bli tätare, växa inifrån och ut, så att jordbruksmarken bevaras och 26 000 nya bostäder ska skapas fram till 2040. Lund ska också bli en grönare kommun för att möta klimatförändringarna, öka de rekreativa värdena och den biologiska mångfalden.

För att ta nästa kliv i utvecklingen och möta det växande Lund på ett bra sätt har följande aspekter identifierats som viktig:

Fortsatt utveckling mot ökad effektivitet för att möta befolkningsutvecklingen utmaningar

För en del av kom­munens verksamheter är kostnaderna för verksamheten högre än förväntat, givet de demografiska och socioekono­miska förutsättningar Lunds kommun har. Organisationen behöver hitta nya arbetssätt och styrning mot effektivitet.

Tydliggjorda prioriteringar i bygget av staden

Lunds kommun behöver kraftsamla kring prioriterade områden och en tydliggjord styrning inom samhällsbyggnadspro­cessen. Fortsatt utveckling av planeringsprocesser så som lokalförsörjningsprocess och investeringsplanering.

Gemensam målbild

Storytelling, kopplat till visioner och styrdokument. Gemensam målbild kring utveckling av platsen Lund, partnerskap, kultur, dialog – hur ska Lund växa och för vem? Vi behöver öka vår kunskap om befolkningen ur flera perspektiv med mer dialog och förankring. Tydliggöra lundabornas roll och former för medborgardialog.

Morgondagens arbetsplats

Medborgares förväntningar på den kommunala servicen stiger och konkurrensen om kompetenta medarbetare hårdnar. Organisationens förmåga till kommunövergripande utveckling och förändring är central för att klara de utmaningar organisationen står inför. Inom flera områden har stora utvecklingskliv tagits. Men utmaningar i att försörja organisationen med kompetens är redan här i delar av organisationen. För att komma vidare har följande perspektiv identifierats som viktiga:

Fortsatt utveckling som attraktiva och moderna arbets­givare

Vår förmåga att behålla, attrahera samt engagera kompetens är avgörande i bygget av morgondagens välfärd. Viktiga pusselbitar för att lyckas med detta är att ge chefer gott stöd och fortsatt arbete med medarbetares hälsa

Vara nyskapande i utveckling av välfärden

Lund behöver skapa mer utrymme för att kunna arbeta med förändring och utveckling för att Lund ska kunna bli bättre på att göra verkstad av goda idéer måste vi våga släppa några av ”måsten”. Och lära mer av andra via mer omvärldsbevakning.

Digitalisering och IT säkerhet

Vi behöver säkerställa att våra digitala tjänster är användarvänliga och tillgängliga. Effektiv digitalisering förutsätter att den underliggande infrastrukturen har en god struktur och förvaltas på ett ändamålsenligt sätt. För att inte tappa förmågan till fortsatt utveckling av verksamhetsstödjande lösningar behöver området stärkas.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?