Länk till startsidan

Resultatbudget

Årets budgeterade resultat och resultatutveckling för 2023–2025.

Årets resultat

Enligt beslutad budget redovisar kommunen ett underskott om 23 miljoner kronor för 2023, vilket motsvarar -0,3 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Därmed uppnås inte det finansiella målet på 2 procent. För att nå ett resultat om 0 görs en disposition från resultatut­jämningsreserven om 23 miljoner kronor för 2023. Detta är möjligt då skatteunderlagsutvecklingen 2023 understiger den genomsnittliga skatteunderlagsutvecklingen de senaste tio åren. Detta i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer om resultatutjämningsreserven från 2013 samt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) cirkulär 22:37 per oktober 2022.
För åren 2024-2025 planeras för överskott om 2 miljoner kronor respektive 21 miljoner kronor, vilket i genomsnitt motsvarar cirka 0,1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

Resultatbudget i miljoner kronor.
Fördelning av resultatbudgetNotBokslut 2021Bokslut 2022Bokslut 2023Plan 2024Plan 2025
Verksamhetens intäkter
1 8681 9291 9131 9592 006
Verksamhetens kostnader
-8 490-8 992-9 518-9 932-10 296
Avskrivningar
-439-415-409-416-410
Jämförelsestörande poster
560000
Verksamhetens nettokostnad
-7 005-7 479-8 014-8 389-8 700Skatteintäkter
6 3636 5267 0037 3197 621
Generella statsbidrag och utjämning11 0099549801 0381 086
Verksamhetens resultat
3672-31-328
Finansiella intäkter

2

189

206

171

178

185

Finansiella kostnader

3

-33

-59

-164

-144

-172

Finansiella jämförelsestörande poster


75

0

0

0

0

Resultat före extraordinära poster


598

150

-23

2

21
Årets resultat


598

150

-23

2

21
Årets resultat i procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning


8,1 %

2,0 %

-0,3 %

0,0 %

0,2 %


Resultatutveckling

Resultatet för 2021 översteg kraftigt både budget och det finansiella målet, vilket främst förklaras av statliga satsningar i form av generella statsbidrag och ersättning för sjuklöne­kostnader som väl kompenserade de lägre skatteintäkterna under pandemiåret. För 2022 budgeteras ett resultat som motsvarar det finansiella målet. Däremot uppnås inte det finansiella resultatmålet för kommande EVP-period, 2023-2025. Det förklaras av tillfälligt stora ekonomiska utmaningar 2023 i form av högre inflation, pensionskostnader, räntekostnader som tillsammans med fortsatt demografisk utveckling inte finansieras av högre skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

Det långsiktiga målet är dock fortsatt att nå resultat motsva­rande det finansiella resultatmålet om 2 procent av skatte­intäkter, generella statsbidrag och utjämning. Detta ska ske genom successivt förbättrade ekonomiska förutsättningar och genomförande av resultatförbättrande åtgärder redan under 2023. De lägre resultatnivåerna kommer tillfälligt medföra en högre extern upplåning för att finansiera kommande års investeringar samt högre räntekostnader. Kommunen kommer dock att gå igenom samtliga investe­ringsprojekt för att eventuellt skjuta på några i tid med tanke på det höga kostnadsläget under kommande EVP-period.

Diagram över resultatutveckling (miljoner kornor)

Här kommer data att presenteras i tabell

{labels : ["Utfall 2021", "Budget 2022", "Budget 2023", "Plan 2024", "Plan 2025"],datasets : [{"label": "Resultat","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["598"," 150"," -23"," 2"," 21"],"borderColor": "#5b124d","backgroundColor": "#5b124d"},{"label": "Finansiellt mål","lineTension" : 0,"fill": true,"data": ["142"," 149"," 158"," 166"," 174"],"borderColor": "#f7c1bd","backgroundColor": "#f7c1bd"}]}