Länk till startsidan

Noter resultatbudget

Fördjupade information kring generella statsbidrag och utjämning samt externa finansiella poster.

Generella statsbidrag och utjämning

Generella statsbidrag och utjämning utgör cirka 12 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, vilket är en något lägre andel jämfört med tidigare år till följd av lägre generella statsbidrag. Nettomässigt erhåller Lunds kommun en nettointäkt inom skatteutjämningen men där kommunen är en relativt stor betalare utifrån kostnadsut­jämningen, vilket beror på den stora andel studenter som är skrivna i Lund.

Budget för generella statsbidrag och utjämning för perioden grundar sig på SKR:s skatteunderlagsprognos per oktober 2022 (cirkulär 22:37) med hänsyn till Lunds kommuns egna befolkningsprognos per mars 2022.

Finansnetto

Finansnettot är skillnaden mellan externa finansiella intäkter och kostnader. För Lunds kommun avser de finansiella intäkterna främst aktieutdelningar från kommunala bolag, borgensavgifter samt ränteintäkter för vidareutlåning till kommunala bolag. Kostnaderna avser räntekostnader för kom­munens externa lån samt finansiella kostnader för pension.

Under budget- och planperioden förväntas finansnettot fortsatt bli positivt, men betydligt lägre jämfört med tidigare år. Det lägre finansnettot förklaras framför allt av högre räntekostnader till följd av högre räntenivåer och en högre låneskuld. Utdelningar från kommunala bolag under kommande EVP-period förutsätts också bli lägre jämfört med 2022 utifrån befarade lägre resultatnivåer.
Under 2021 var kommunens räntekostnad för upplåningen låg baserad på allmänt låg räntenivå. För budget och planperioden har en successivt högre räntenivå antagits baserad på marknadens prognoser om högre räntor från och med 2022 och framåt. Med detta antagande beräknas räntekost­naderna för 2023 uppgå till 66 miljoner kronor och i slutet av planperioden till 100 miljoner kronor, vilket beror på en ökad låneskuld och högre räntenivåer. En ökad skuldnivå genererar ökade räntekostnader. En genomsnittlig räntenivå på en procentenhet högre än budgeterat skulle medföra en räntekostnadsökning kring 35 miljoner kronor för 2023.

Här kommer data att presenteras i tabell

{labels : ["2016", "2017", "2018", "2019", "2020", "2021", "2022", "2023", "2024", "2025"],datasets : [{"label": "Finansnettots utveckling","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["74"," 73"," 83"," 78"," 143"," 231"," 148"," 7"," 34"," 13"],"borderColor": "#5b124d","backgroundColor": "#5b124d"}]}


Noter till resultatbudget (miljoner kronor).

Notor till resultatbudget

Not

Budget 2022

Budget 2023

Plan 2024

Plan 2025

Generella statsbidrag och utjämning

1

Inkomstutjämning


1 017

1 111

1 230

1 361

Kostnadsutjämning


-587

-679

-702

-741

Strukturbidrag


0

0

0

0

Regleringsavgift/bidrag


298

247

245

203

Införandebidrag


0

0

0

0

LSS-utjämning


10

31

32

32

Kommunal fastighetsavgift


217

232

232

232

Övriga bidrag


0

38

0

0

Summa generella statsbidrag och utjämning


954

980

1 038

1 086Externa finansiella intäkter

2

Aktieutdelning kommunala bolag


167

127

127

128

Aktieutdelning SYSAV, kommunassurans Syd


1

1

1

1

Ränteintäkter


23

28

33

39

Borgensavgifter, LKF och Sydvatten


11

10

11

11

Finansiella intäkter pensionsförvaltning


5

6

7

7

Summa externa finansiella intäkter


206

171

178

185Externa finansiella kostnader

3

Räntekostnader


-43

-88

-110

-133

Räntekostnader, pensionsförvaltningen


-16

-76

-34

-39

Summa externa finansiella kostnader


-59

-164

-144

-172