Länk till startsidan

Finansieringsbudget

Med hänsyn till de budgeterade resultaten och investerings­volymerna i EVP 2023-2025 kommer nettolåneskulden att öka under kommande år.

Nettolåneskulden bedöms i slutet av EVP-perioden uppgå till 63 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, vilket överstiger skuld­sättningsmålet om 60 %. På sikt krävs högre budgeterade resultat alternativt lägre investeringsvolymer för att målet ska uppfyllas.

Finansieringsbudget för den löpande verksamheten (miljoner kronor). 


Budget 2022

Budget 2023

Plan 2024

Plan 2025

Den löpande verksamheten

Årets resultat

150

-23

2

21

Justering för avskrivningar med mera

415

409

416

410

Justering för avsättningar

54

147

99

33

Medel från den löpande verksamheten

618

533

517

464


Investeringar

Nettoinvesteringar

-1 286

-1 190

-1 333

-1 355

Medel för investeringsverksamhet

-1 286

-1 190

-1 333

-1 355


Finansieringar

Upplåning och amorteringar

668

657

816

891

Minskning av långfristiga fordringar

0

0

0

0

Försäljning anläggningstillgångar

0

0

0

0

Medel från finansieringsverksamheten

668

657

816

891


Förändring av likvida medel

0

0

0

0


Nettolåneskuldens utveckling

Med budgeterade resultat och investeringsnivåer redovisas en utveckling av nettolåneskulden för kommundelen som från och med år 2025 överstiger målet, det vill säga 60 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. På längre sikt krävs starkare ekonomiska resultat och lägre investeringsnivåer. Först då uppstår en möjlighet till att minska ökningstakten av låneskulden, då årets resultat och avskrivningar tillsammans överstiger investeringsutgiften.

Nettolåneskuldens utveckling (miljoner kronor)

Här kommer data att presenteras i tabell

{labels : ["2017", "2018", "2019", "2020", "2021", "2022", "2023", "2024", "2025", "2026", "2027"],datasets : [{"label": "Skuldtak (60 %)","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["3754"," 3944"," 4182"," 4391"," 4645"," 4767"," 5014"," 5225"," 5436"," 5650"],"borderColor": "#5b124d","backgroundColor": "#5b124d"},{"label": "Nettolåneskuld","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["2441"," 2705"," 2736"," 2818"," 3104"," 3773"," 4601"," 5493"," 5859"," 6002"],"borderColor": "#eb683e","backgroundColor": "#eb683e"}]}