Länk till startsidan

Finansförvaltning

Sammanställning över finansförvaltningens driftram för åren 2023–2025, där budget för 2022 avser beslutade ramar i enlighet med EVP 2022–2024.

Den stora förändringen gällande pensionskostnaderna avser nytt pensionsavtal för kommunsektorn som börjar gälla från och med 1 januari 2023 där pensionsavsättningen för flertalet av kommunens anställda höjs från 4,5 procent till 6 procent. Högre pensionskostnader inkluderar även uppräkning av pensionskostna­derna utifrån fastställt prisbasbelopp 2023. Förändringen bland pensionsintäkterna avser framför allt högre arbets­givaravgifter i enlighet med SKR:s rekommendation om en ökning om 4,5 procentenheter till följd av högre avsättning för den kollektivavtalade pensionen 2023. Lunds kommun budgeterar även högre exploateringsintäkter från och med 2023 samt elprisstöd för budgetåret 2023.

Finansförvaltningen (miljoner kronor)

Specifikation verksamhetskostnader

Budget 2022

Budget 2023

Plan 2024

Plan 2025

Pensionsintäkter

310

450

460

470

Pensionskostnader

-426

-652

-596

-543

Intern ränta

124

139

141

143

Statsbidrag

29

23

23

23

Exploateringsintäkter (reavinster)

20

125

135

145

Kontrollprogram, Rögle deponi

0

0

0

0

Bidrag till renhållningsstyrelsen för kommuninternt
arbete för minskat avfall

0

0

0

0

Elprisstöd

0

43

0

0

Outfördelad effekthemtagning inköp

0

9

13

18

Outfördelad effektivisering tfa digitalisering

0

0

10

10

Summa nettokostnader, finansförvaltningen

56

135

185

264