Länk till startsidan

Fem år i sammandrag

Fem år i sammandrag redovisar utfall för 2021, budget för 2022 enligt beslutad ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) för 2022–2024 samt budget för 2023–2025 enligt beslutad EVP 2023–2025.

Antal invånare

Antal invånare i olika ålderskategorier.

Antal invånare 31 december

2021

2022

2023

2024

2025

Totalt antal invånare

127 376

129 662

130 719

132 649

134 438

Invånare 0–5 år

7 345

7 448

7 359

7 412

7 540

Invånare 6–15 år

14 757

14 975

14 868

14 875

14 813

Invånare 16–18 år

4 126

4 330

4 372

4 553

4 673

Invånare 19–64 år

79 339

80 766

81 612

82 989

84 267

Invånare 65–79 år

16 209

16 181

16 098

15 996

15 874

Invånare 80 år och äldre

5 600

5 962

6 410

6 823

7 271

Utdebitering av obligatoriska skatter och avgifter

Utdebitering av obligatoriska skatter och avgifter i kronor.

Utdebitering

2021

2022

2023

2024

2025

Kommunalskatt

21,24

21,24

21,24

21,24

21,24

Landstingsskatt

11,18

11,18

11,18

11,18

11,18

Begravningsavgift

0,253

0,253

0,253

0,253

0,253

Driftsbudget


2021

2022

2023

2024

2025

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (miljoner kronor)

7 372

7 481

7 983

8 357

8 708

Verksamhetens nettokostnad (miljoner kronor)

7 005

7 479

8 014

8 389

8 700

Verksamhetens nettokostnad (tusen kronor, per invånare)

55,0

57,7

61,3

63,2

64,7

Finansnetto (miljoner kronor)

231

148

7

34

13

Finansiella jämförelsestörande poster

0

0

0

0

0

Årets resultat (miljoner kronor)

598

150

-23

2

21

Årets resultat i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (procent)

8,1

2,0

-0,3

0,0

0,2


Finansieringsbudget


2021

2022

2023

2024

2025

Medel från den löpande verksamheten (miljoner kronor)

933

618

533

517

464

Medel för investeringsverksamheten (miljoner kronor)

-1 008

-1 286

-1 190

-1 333

-1 355

Medel från finansieringsverksamheten (miljoner kronor)

2

668

657

816

891

Förändring av likvida medel (miljoner kronor)

-72

0

0

0

0Investeringsutgifter (miljoner kronor)

844

1 286

1 190

1 333

1 355