Länk till startsidan

Bilagor

Sammanställning över samtliga budgetposter för åren 2023–2025 (per nämnd).

Kommunfullmäktige (Tkr)

Ram 2022

12 847Förändringar 2023–2025

2023

2024

2025

Beräknad pris- och löneökning

452

480

466

Demografiuppräkning

89

102

99

KF 220616 Bestämmelser om ekonomisk
ersättning till förtroendevalda

1 008


 

Summa ramförändringar 2023-2025

1 549

582

565

Ram 2023–2025

14 396

14 978

15 543

Kommunrevision (Tkr)

Ram 2022

4 419Förändringar 2023–2025

2023

2024

2025

Beräknad pris- och löneökning

164

164

142

Årlig effektivisering

-88

-101

-95

Borttag av årliga effektiviseringar

88

101

95

Revisionsupphandling

250

-250


Parallella revisioner efter valår

275

-275


KF 220616 Bestämmelser om ekonomisk ersättning till
förtroendevalda

186Summa ramförändringar 2023–2025

878

-361

142

Ram 2023–2025

5 297

4 936

5 078

Kommunstyrelsen(Tkr)

Ram 2022

389 169Förändringar 2023–2025

2023

2024

2025

Beräknad pris- och löneökning

4 818

8 127

8 161

Årlig effektivisering

-2 674

-3 537

-3 504

Kvalitetssäkring – stoppat effektiviseringskrav 2023

2 674KS 200401 Stadshusets användning på kort sikt (2020–2024)

0

0

-900

KS 201007 Samverkan mötesplats Medicon Village
(2021-2023)

0

0


Medborgarbudget för byarna, tvåårigt projekt

-4 000

-2 000


Teknisk justering hyror 2022

-380KS 210505 Ansökan Klimatneutrala Lund 2.0

800

-100

-700

KS 210929 Framtida användning av Stadshuset

850


0

KS 220202 Medfinansiering för etablering
av Industrins Hus i Lund

1 500

-500

-1 000

Förändrat PO-pålägg fr 2022 (-0,9 procentenheter)

-832KF 220616 Bestämmelser om ekonomisk
ersättning till förtroendevalda

3 216KS 220622 Partneravtal med AI Sweden 2022-2024

250


-250

KS 220831 Utökat verksamhetsbidrag till Vattenhallen
Science Center

500


0

Förändring av reserverade medel

59 004

119 759

80 691

Teknisk justering Driftanslag Brunnshögskontoret
från TN till KS

3 755Strategisk samhällsplanering
(finansierad av exploateringsvinster)

5 000Trygghetspaket för Lunds kommun

6 000Beredskapspaket för Lunds kommun

5 000Klimatpaket för Lunds kommun

7 000Inför 80/90/100-modellen

5 000Utökad basfinansiering Visit Lund AB – evenemangslots

1 000Teknisk justering för backoffice HR

828Teknisk justering central administration

6 813Bidrag till Lunds Rådhus AB bland transfereringar

1 806Förändring av transfereringar inom KS

4 737

4 951

5 175

Teknisk justering för IT- och digitaliseringschef

1 525Teknisk justering för kommungemensam service (KGS)

274Prisförändringar från KS tfa förändrat PO-pålägg

-19Initial kostnad för beslutad ny inköps- och
upphandlingsverksamhet – effekthämtning sker
hos kommunens övriga nämnder

10 000Prisförändringar från KS tfa högre PO-pålägg

100Förändrat PO-pålägg fr 2023 (+4,5 procentenheter)

4 543IT-säkerhet

15 000Effektivisering KGS 2 %

-108Effekthemtagning inköp/upphandling

-395

-198

-198

Teknisk justering KGS II

2 212Summa ramförändringar 2023–2025

145 797

126 502

87 475

Ram 2023–2025

534 966

661 468

748 943

Barn- och skolnämnd (Tkr)

Ram 2022

2 725 589Förändringar 2023–2025

2023

2024

2025

Beräknad pris- och löneökning

98 144

93 880

92 254

Demografiuppräkning Förskola

-15 304

4 248

10 969

Demografiuppräkning Grundskola

-1 016

-875

-1 632

Demografiuppräkning Fritidshem

-4 604

-1 196

-1 679

Demografiuppräkning Grundsärskola

-3 910Demografiuppräkning av tilläggsbelopp
för omfattande särsk stöd

-336Tillkommande lokalkostnader enligt beslut

2 936Permanentning av skolassistenter

4 000Utbildningsskuld efter corona

-4 000

-1 000


Förbättrat resursutnyttjande genom digitalisering

-2 000Ökad lärartäthet i grundskolan

25 000Förskolelyft

7 000Teknisk justering hyror 2022

-4 890Förändrat PO-pålägg fr 2022 (-0,9 procentenheter)

-10 622KS 220406 Framtida användning av
Observatoriet i Stadsparken

500

500


KF 220428 Överföring av ansvar Skolbibliotekscentralen
(från KOF till BSN)

573KF 220616 Bestämmelser om ekonomisk ersättning
till förtroendevalda

261Teknisk justering Idrottsakademi från KS till BSN

700Prisförändringar från SN tfa förändrat PO-pålägg

119Teknisk justering för backoffice HR

-300Teknisk justering för IT- och digitaliseringschef

-596Teknisk justering för kommungemensam service (KGS)

2 090Prisförändringar från KS tfa förändrat PO-pålägg

-190Prisförändringar från KS tfa högre PO-pålägg

991Prisförändringar från SN tfa högre PO-pålägg

4 361Förändrat PO-pålägg fr 2023 (+4,5 procentenheter)

54 115Effektivisering KGS 2 %

-1 051Effektivisering Fastighetsförvaltning 2 %

-3 546Effekthemtagning inköp/upphandling

-1 498

-749

-749

Effektivisering KGS 2 %, SN-del

-200Teknisk justering KGS II

1 223Effekthemtagning inköp/upphandling, SN-del

-1 750

-875

-875

Summa ramförändringar 2023–2025

146 200

93 933

98 288

Ram 2023–2025

2 871 789

2 965 722

98 288

Utbildningsnämnd (Tkr)

Ram 2022

664 213Förändringar 2023–2025

2023

2024

2025

Beräknad pris- och löneökning

24 480

24 083

23 674

Årlig effektivisering

-6 656

-7 088

-7 326

Kvalitetssäkring - stoppat effektiviseringskrav 2023

6 656Demografiuppräkning gymnasier

10 035

11 023

11 579

Demografiuppräkning gymnasiesärskolan

-265Demografiuppräkning modersmålsundervisning (2023-2019)

1 497Demografiuppräkning tilläggsbelopp för omfattande särskilt
stöd

107Demografiuppräkning Komvux

999

1 119

1 097

Tilläggsbudget 2021-2022: Barn med extraordinära behov

-1 500Tilläggsbudget 2021-2022: Förstärkt vuxenutbildning

-1 000Tilläggsbudget 2021-2022: Utökade volymer SFI

-1 500Utbildningsskuld efter corona

-1 000

-2 000

0

Nya arbetsmarknadsinsatser inom vuxenutbildningen

7 500Förändrat PO-pålägg fr 2022 (-0,9 procentenheter)

-4 394KF 220616 Bestämmelser om ekonomisk ersättning
till förtroendevalda

269Tillkommande lokalkostnader

6 708Teknisk justering hyror 2022

1 400Prisförändringar från SN tfa förändrat PO-pålägg

33Teknisk justering för backoffice HR

-130Teknisk justering för IT- och digitaliseringschef

-207Teknisk justering för kommungemensam service (KGS)

506Prisförändringar från KS tfa förändrat PO-pålägg

-53Prisförändringar från KS tfa högre PO-pålägg

273Prisförändringar från SN tfa högre PO-pålägg

1 232Förändrat PO-pålägg fr 2023 (+4,5 procentenheter)

22 535Effektivisering KGS 2 %

-369Effektivisering Fastighetsförvaltning 2 %

-8 042Effekthemtagning inköp/upphandling

-625

-312

-312

Effektivisering KGS 2 %, SN-del

-82Teknisk justering KGS II

816Effekthemtagning inköp/upphandling, SN-del

-717

-358

-358

Summa ramförändringar 2023–2025

58 506

26 467

28 356

Ram 2023–2025

722 719

749 186

777 540

Vård- och omsorgsnämnd (Tkr)

Ram 2022

2 295 338Förändringar 2023–2025

2023

2024

2025

Beräknad pris- och löneökning

77 734

84 729

90 708

Årlig effektivisering

-22 939

-24 216

-25 255

Kvalitetssäkring - stoppat effektiviseringskrav 2023

22 939Demografiuppräkning, SoL

54 609

49 791

53 885

Stöd- och serviceplan SoL, helårseffekt boenden
Demografiuppräking, LSS daglig verksamhet

2 106

2 106

2 106

Demografiuppräkning, LSS korttidsvistelse

1 736

1 736

1 736

Demografiuppräkning, LSS personlig assistans

1 837

1 837

1 837

Demografiuppräkning, LSS övriga insatser

-151

-151


Tilläggsbudget 2021-2022: måltider för äldre

-2 000Teknisk justering hyror 2022

-1 440Avskaffa hjälpmedelsavgifterna

1 000

-1 000


Motverka ensamhet hos äldre

2 500Resultatförbättring på grund av mångåriga överskott

-30 000Förändrat PO-pålägg fr 2022 (-0,9 procentenheter)

-8 782KF 220616 Bestämmelser om ekonomisk ersättning
till förtroendevalda

208Prisförändringar från SN tfa förändrat PO-pålägg

-130Teknisk justering för backoffice HR

-212Teknisk justering för IT- och digitaliseringschef

-531Teknisk justering för kommungemensam service (KGS)

1 428Prisförändringar från KS tfa förändrat PO-pålägg

-138Prisförändringar från KS tfa högre PO-pålägg

722Prisförändringar från SN tfa högre PO-pålägg

673Förändrat PO-pålägg fr 2023 (+4,5 procentenheter)

45 098Nedjustering av LSS-ram inför 2023

-20 000Effektivisering KGS 2 %

-918Effektivisering Fastighetsförvaltning 2 %

-48Effekthemtagning inköp/upphandling

-684

-342

-342

Effektivisering KGS 2 %, SN-del

-28Teknisk justering KGS II

1 620Effekthemtagning inköp/upphandling, SN-del

-245

-123

-123

Summa ramförändringar 2023–2025

125 963

114 367

124 552

Ram 2023–2025

2 421 301

2 535 668

2 660 220

Arbetsmarknads- och socialnämnd (Tkr)

Ram 2022

672 174Förändringar 2023–2025

2023

2024

2025

Beräknad pris- och löneökning

24 763

23 562

22 832

Årlig effektivisering

-5 460

-5 888

-6 096

Kvalitetssäkring - stoppat effektiviseringskrav 2023

5 460Demografiuppräkning

7 866

8 996

8 744

Tilläggsbudget 2021-2022: Ökade volymer försörjningsstöd

-6 000Tilläggsbudget 2021-2022: Arbetsmarknadsinsatser

-2 000Tilläggsbudget 2021-2022: Ospecificerat

-9 500

0


Tilläggsbudget 2021-2022: Återplacera socialsekreterare
på polishuset

0

-1 500


KS 210113 Utökat stöd till kvinno- och tjejjourer
(från KS till SOC tom 2023)

0

-1 500


Driftkostnader för HVB-boende (Ametisten)

1 000

500


Teknisk justering hyror 2022

260Förändrat PO-pålägg fr 2022 (-0,9 procentenheter)

-1 906KF 220616 Bestämmelser om ekonomisk ersättning
till förtroendevalda

375Teknisk ramjustering SOC-SOC-F

0Prisförändringar från SN tfa förändrat PO-pålägg

-40Teknisk justering för backoffice HR

-87Teknisk justering för IT- och digitaliseringschef

-101Teknisk justering för kommungemensam service (KGS)

321Prisförändringar från KS tfa förändrat PO-pålägg

-96Teknisk justering Driftkostn lokaler för ComUng
(från SOC till KOF)

-1 440Prisförändringar från KS tfa högre PO-pålägg

509Prisförändringar från SN tfa högre PO-pålägg

206Förändrat PO-pålägg fr 2023 (+4,5 procentenheter)

9 628Arbetsmarknadsinsatser (engångsjustering)

20 000Effektivisering KGS 2 %

-168Effektivisering Fastighetsförvaltning 2 %

-29Effekthemtagning inköp/upphandling

-856

-428

-428

Effektivisering KGS 2 %, SN-del

-17Teknisk justering KGS II

-3 983Effekthemtagning inköp/upphandling, SN-del

-147

-73

-73

Summa ramförändringar 2023–2025

38 558

24 169

24 979

Ram 2023–2025

710 732

734 901

759 880

Teknisk nämnd (Tkr)

Ram 2022

302 273Förändringar 2023–2025

2023

2024

2025

Beräknad pris- och löneökning

8 048

7 811

7 510

Årlig effektivisering

-5 716

-5 800

-5 849

Kvalitetssäkring - stoppat effektiviseringskrav 2023

5 716Demografiuppräkning

1 419

1 623

1 579

Demografiuppräkning tillkommande arealer

969Årlig revidering av budget (infrastruktur)

4 408

5 580

3 877

Teknisk justering från TN-I till TN (Belysning)

0Teknisk justering från TN-I till TN (Komponentredovisning)

0Internränteökning från 1 % till 1,25 %

3 873Kapitalkostnader för pågående exploateringsprojekt

41 000

9 000

7 500

Finansiering av komponentavskrivning av underhåll

1 000

1 000


KS 191002 Framtidsplan för Skrylle (kapitalkostnader)
revidering

1 700Post corona förstärkt satsning i natur och park - drift

-1 000

-1 000


Tillköp av buss 162 (Genarp/Lund)

0

1 075

1 075

Teknisk justering hyror 2022

80Förändrat PO-pålägg fr 2022 (-0,9 procentenheter)

-358KF 220616 Bestämmelser om ekonomisk ersättning
till förtroendevalda

231KS 220831 Driftkonsekvens av Medborgarbudget-investering

250Effekthemtagning inköp/upphandling

-3 413

-1 707

-1 707

Driftkonsekvens tfa investeringsanslag 2022
(kapitalkostnader)

1 000KS 191002 Framtidsplan för Skrylle (KS reserverade medel)

-1 700Teknisk justering Driftanslag Brunnshögskontoret
från TN till KS

-3 755Prisförändringar från SN tfa förändrat PO-pålägg

-220Teknisk justering för backoffice HR

-30Teknisk justering för IT- och digitaliseringschef

-15Teknisk justering för kommungemensam service (KGS)

184Prisförändringar från KS tfa förändrat PO-pålägg

-57Prisförändringar från KS tfa högre PO-pålägg

294Prisförändringar från SN tfa högre PO-pålägg

1 140Förändrat PO-pålägg fr 2023 (+4,5 procentenheter)

1 816Effektivisering KGS 2 %

-25Effektivisering Fastighetsförvaltning 2 %

-2Effektivisering KGS 2 %, SN-del

-1Teknisk justering KGS II

-918Effekthemtagning inköp/upphandling, SN-del

-8

-4

-4

Summa ramförändringar 2023–2025

55 910

17 578

13 981

Ram 2023–2025

358 183

375 761

389 742

Byggnadsnämnd (Tkr)

Ram 2022

35 432Förändringar 2023–2025

2023

2024

2025

Beräknad pris- och löneökning

977

1 321

1 423

Årlig effektivisering

-709

-744

-764

Demografiuppräkning

410

469

457

Stadsantikvarie

350Teknisk justering hyror 2022

20Förändrat PO-pålägg fr 2022 (-0,9 procentenheter)

-374KF 220616 Bestämmelser om ekonomisk ersättning
till förtroendevalda

278Teknisk justering för backoffice HR

-25Teknisk justering för IT- och digitaliseringschef

-18Teknisk justering för kommungemensam service (KGS)

70Prisförändringar från KS tfa förändrat PO-pålägg

-20Prisförändringar från KS tfa högre PO-pålägg

102Förändrat PO-pålägg fr 2023 (+4,5 procentenheter)

1 914Effektivisering KGS 2 %

-30Effektivisering Fastighetsförvaltning 2 %

-2Effekthemtagning inköp/upphandling

-95

-47

-47

Effektivisering KGS 2 %, SN-del

-1Teknisk justering KGS II

-1 077Effekthemtagning inköp/upphandling, SN-del

-10

-5

-5

Summa ramförändringar 2023–2025

1 750

994

1 064

Ram 2023–2025

37 182

38 176

39 240

Miljönämnd (Tkr)

Ram 2022

15 655Förändringar 2023–2025

2023

2024

2025

Beräknad pris- och löneökning

492

574

589

Årlig effektivisering

-313

-333

-341

Kvalitetssäkring - stoppat effektiviseringskrav 2023

313Demografiuppräkning

187

214

208

Luftkvalitetsmätningar vid skolor och förskolor

1 000Förändrat PO-pålägg fr 2022 (-0,9 procentenheter)

-133KF 220616 Bestämmelser om ekonomisk ersättning
till förtroendevalda

199Teknisk justering för backoffice HR

-2Teknisk justering för IT- och digitaliseringschef

-6Teknisk justering för kommungemensam service (KGS)

28Prisförändringar från KS tfa förändrat PO-pålägg

-6Prisförändringar från KS tfa högre PO-pålägg

29Förändrat PO-pålägg fr 2023 (+4,5 procentenheter)

699Effektivisering KGS 2 %

-11Effektivisering Fastighetsförvaltning 2 %

-1Effekthemtagning inköp/upphandling

-29

-14

-14

Teknisk justering KGS II

-151Effekthemtagning inköp/upphandling, SN-del

-3

-1

-1

Summa ramförändringar 2023–2025

2 292

440

441

Ram 2023–2025

17 947

18 387

18 828

Kultur- och fritidsnämnd (Tkr)

Ram 2022
Förändringar 2023–2025

2023

2024

2025

Beräknad pris- och löneökning

14 039

13 040

12 147

Årlig effektivisering

-3 657

-3 988

-4 148

Kvalitetssäkring - stoppat effektiviseringskrav 2023

3 657Demografiuppräkning

3 422

3 785

3 580

Driftkonsekvens: inventarier Brunnshögs bibliotek

0


300

Tilläggsbudget 2021-2022: Utvecklingsbidrag
till föreningslivet

-1 500KS 191002 Framtidsplan för Skrylle
(kapitalkostnader) revidering

2 200KS 191002 Utveckling av stadshallen
(Tjänstekoncessionsavtal)

900KS 191002 Utveckling av stadshallen
(Nyttjanderättsavtal netto)

900Teknisk justering hyror 2022

2 130KS 210929 Hyresavtal för Stadsteatern 2022-2031

279Tillkommande lokalkostnader Fäladsgården

805Tillkommande lokalkostnader Glasmästeriet

60KS 211213 IOP med IK Eos avseende Prisma

350


-350

Musikcheck - ny årskull (helårseffekt)

3 600

3 600

3 600

Kompensation intäktsbortfall taxor

1 495Förändrat PO-pålägg fr 2022 (-0,9 procentenheter)

-947Tillkommande lokalkostnader Hubertusgården

146Teknisk justering lokalkostn för idrottshallar (Lerbäck, Prästäng,
Idala) från BSN till KoF

6 030Driftkonsekvens investering eftersatt underhåll 2022 (20
mnkr)

1 458KF 210622-23 Driftkonsekvens Fågelvallen ersättning av plan

830KF 210622-23 Driftkonsekvens Svalebo ersättning av plane

1 370KF 220428 Överföring av ansvar Skolbibliotekscentralen
(från KOF till BSN)

-573KF 220616 Bestämmelser om ekonomisk ersättning t förtroendevalda

331KS 191002 Framtidsplan för Skrylle (KS reserverade medel)

-2 200Internränteökning från 1 % till 1,25 %

350Driftkonsekvens utöver hyra för idrottshallar (Lerbäck,
Prästäng, Idala)

756Prisförändringar från SN tfa förändrat PO-pålägg

-190Teknisk justering för backoffice HR

-42Teknisk justering för IT- och digitaliseringschef

-51Teknisk justering för kommungemensam service (KGS)

299Prisförändringar från KS tfa förändrat PO-pålägg

-30Teknisk justering Driftkostn lokaler för ComUng
(från SOC till KOF)

1 440Prisförändringar från KS tfa högre PO-pålägg

154Prisförändringar från SN tfa högre PO-pålägg

982Förändrat PO-pålägg fr 2023 (+4,5 procentenheter)

4 776Effektivisering KGS 2 %

-96Effektivisering Fastighetsförvaltning 2 %

-4 731Effekthemtagning inköp/upphandling

-88

-44

-44

Effektivisering KGS 2 %, SN-del

-76Teknisk justering KGS II

286Effekthemtagning inköp/upphandling, SN-del

-664

-332

-332

Summa ramförändringar 2023–2025

38 200

16 061

14 753

Ram 2023–2025

403 908

419 969

434 722

Valnämnd (Tkr)

Ram 2022

6 187Förändringar 2023–2025

2023

2024

2025

Beräknad pris- och löneökning

220

53

204

Valår 2022

-4 400Fler valdistrikt

-250

250

-250

KF 220616 Bestämmelser om ekonomisk ersättning
till förtroendevalda

13Valår 2024 (EU)


4 500

-4 500

Summa ramförändringar 2023–2025

-4 417

4 803

-4 546

Ram 2023–2025

1 770

6 573

2 027

Överförmyndarnämnd (Tkr)

Ram 2022

15 569Förändringar 2023–2025

2023

2024

2025

Beräknad pris- och löneökning

643

521

451

Årlig effektivisering

-311

-324

-323

Kvalitetssäkring - stoppat effektiviseringskrav 2023

311Demografiuppräkning

194

222

216

AI-projekt (2 år)

0

-500

0

KF 220616 Bestämmelser om ekonomisk ersättning
till förtroendevalda

129

0

0

Summa ramförändringar 2023–2025

966

-81

344

Ram 2023–2025

16 535

16 454

16 798

Habostyrelse (Tkr)

Ram 2022

4 671Förändringar 2023–2025

2023

2024

2025

Beräknad pris- och löneökning

183

172

157

Teknisk justering hyror 2022

250

0

0

KF 220616 Bestämmelser om ekonomisk ersättning t förtroendevalda

226

0

0

Summa ramförändringar 2023–2025

659

172

157

Ram 2023–2025

5 330

5 502

5 659

Servicenämnden (Tkr)

Ram 2022

27 554Förändringar 2023–2025

2023

2024

2025

Beräknad pris- och löneökning

213

262

279

Pilotprojekt - samlade servicetjänster (2 år)

0

-1 000

0

Förändrat PO-pålägg fr 2022 (-0,9 procentenheter) bostadsorganisation

-44

0

0

Förändrat anslag enligt bedömning

1 735

0

0

Förändrat PO-pålägg fr 2023 (+4,5 procentenheter)

225

0

0

Effektivisering Fastighetsförvaltning 2 %

-1 600

0

0

Summa ramförändringar 2023–2025

529

-738

279

Ram 2023–2025

28 083

27 345

27 642

Finansförvaltningen (Tkr)

Ram 2022

-56 425Förändringar 2023–2025

2023

2024

2025

Effektivisering tfa digitalisering (satsning under KS fr 2022)


-10 000


Exploateringsintäkter

-105 000

-10 000

-10 000

Intern pensionsavgift

-140 000

-10 000

-10 000

Internränta

-14 200

-2 000

-2 000

Pensioner

226 800

-56 500

-53 000

Statsbidrag maxtaxa/förskola

5 500

0

0

Övrig ram

-51 525

38 500

-4 500

Summa ramförändringar 2023–2025

-78 425

-50 000

-79 500

Ram 2023–2025

-134 850

-184 850

-264 350

Summa nettokosnadsramar

8 015 288

8 390 176

8 701 504

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?