Länk till startsidan

Lunds Rådhus AB

Lunds Rådhus AB (559230-4199) är ett helägt bolag till Lunds kommun och tillika moderbolag i koncernen.

Lunds Rådhus AB äger samtliga aktier i följande bolag:

  • Lunds Kommuns Fastighets AB (556050-4341)
  • Lunds Kommuns Parkerings AB (556017-4863)
  • Fastighets AB Lund Arena (556719-9293)
  • Visit Lund AB (559230-8612)
En blomsterurna med gula och orange blommor syns framför Stortorget, Stadshallen och Rådhuset.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Nedanstående rubriker är utdrag ur Ägardirektiv för Lunds Rådhus AB, fastställt av kommunfullmäktige 2019-12-19.

Bolagets ändamål

Lunds Rådhus AB har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i dotterbolagen, inom vilka bolag kommunala angelägenheter bedrivs samt företräda Lunds kommuns ägarintressen, genom att utse ägarrepresentanter i de delägda bolagen. Detta innebär att Lunds Rådhus AB utser ägarrepresentanter i både de hel- och delägda bolagen, som deltar på bolagsstämmor och ägarsamråd och i övrigt utgör kontakten mellan de delägda bolagen och Lunds kommun.

Det kommunala ändamålet med Lunds Rådhus AB:s verk­samhet är att såsom moderbolag i koncernen åstadkomma en samordning för optimalt resursutnyttjande samt ekonomisk effektivitet och medverka till att uppfylla Lunds kommuns vision och mål genom att leda och samordna kommunens verksamheter i bolagsform mot målen. Bolaget ska följa samma principer som gäller för annan kommunal verksamhet om inte annat särskilt beslutats eller följer av särskild lagstiftning.

Bolagets verksamhet

Lunds Rådhus AB utgör den sammanhållna funktionen för att utöva ägarrollen för Lunds kommuns verksamheter i bolags­form genom att förenkla, tydliggöra och stärka styrningen av de hel- och delägda bolagen. Lunds Rådhus AB har till uppgift att, såsom aktieägare och delegerad ägarföreträdare, företräda Lunds kommuns strategiska intressen och utöva ägarstyrning av hel-och delägda bolag enligt ovan.

I samband med behandlingen av kommunens budget kommer fullmäktige att pröva om tillägg och förändringar behövs av mål och uppgifter för Lunds Rådhus AB och dess dotterbolag. Sådana uppgifter eller mål ska i så fall ges i form av särskilda direktiv till bolaget.

Lunds Rådhus AB ska utveckla effektiva styrformer och samspel mellan ägare, koncernledning och dotterbolag, för att utnyttja möjligheter till samordningsvinster.

Lunds Rådhus AB ska utöva ekonomisk kontroll, följa upp bolagens verksamheter och rapportera till kommunstyrelsen.

Verksamheterna i Lunds Rådhus AB och dotterbolagen ska drivas på ett sätt som vårdar kapitalet och ger en skälig avkastning med hänsyn till branschen och de risker som verksamheterna innebär.

Kommunfullmäktige utser styrelseledamöterna i Lunds Rådhus AB och dess dotterbolag.

Lunds Rådhus AB ska ta ut en administrationsavgift av dotterbolagen för att finansiera sin administrativa verksamhet.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?