Länk till startsidan

Lunds Kommuns Parkeringsaktiebolag (LKP AB)

Lunds Kommuns Parkeringsaktiebolag är helägt av Lunds kommun via Lunds Rådhus AB. LKP ska genom sin verk­samhet medverka till att lösa parkeringsfrågan och därmed understödja stadsutvecklingen i Lunds kommun.

Bolagsspecifika ägardirektiv

I samverkan med berörda kommunala myndigheter ska bolaget medverka till att genomföra lösningar för allmän parkering och verksamhetsparkering på kvartersmark i överensstämmelse med de av kommunfullmäktige och bygg­nadsnämnden fastlagda planer och riktlinjer. I denna uppgift ska bolaget anordna, förvalta och upplåta parkeringsanlägg­ningar på fastigheter som bolaget och kommunen äger eller annars förfogar över.

Det kommunala ändamålet är att bolaget genom sin verk­samhet ska lösa parkeringsfrågan och medverka till hållbara mobilitetslösningar och därmed stödja stadsutvecklingen.

Finansiella ägardirektiv

För perioden 2023-2025 ska bolaget varje år uppnå följande ekonomiska mål

  • Bolaget ska ha en rörelsemarginal på minst 10 %
  • Bolagets ska ha en soliditet på minst 15 %
  • Förväntad utdelning: 3 miljoner kronor per år

Bolagets planerade ekonomi

Lunds kommuns parkerings AB
(LKP)

Budget 2022

Prognos 2023

Prognos 2024

Prognos 2025

Resultat före skatt (mnkr)

1,1

5,3

6,3

6,0

Omsättning (mnkr)

92,1

99,8

105,3

109,8

Avkastning på eget kapital (%)

0,0 %

4,5 %

4,4 %

5,2 %

Avkastning på totalt kapital (%)

0,0 %

0,7 %

0,5 %

0,4 %

Rörelsemarginal (%)

5,0 %

10,0 %

10,0 %

11,0 %

Soliditet (%)

17,0 %

15,0 %

12,0 %

9,0 %

Förväntad utdelning (mnkr)

0,0

0,5

0,5

0,5

Låneskuld per 31 december (mnkr)

475

575

775

1 125

Investeringar (mnkr)

100

105

200

370

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?