Länk till startsidan

Kraftringen AB

Kraftringen AB ägs av Lunds kommun (82,4 %), Eslövs kommun (12,0 %), Hörby kommun (3,5 %) och Lomma kommun (2,1 %). Kraftringen är holdingbolag i en koncern av bolag inom energisektorn med det helägda Kraftringen Energi AB (publ) som operativt moderbolag.

Verksamheten bedrivs inom de flesta delarna av energimarknaden, dock i huvudsak inom eldistribution, energihandel och slutkundsförsäljning av el och fjärrvärme/kyla. Kraftringen äger lokalnät för el, gas, fjärrvärme och fjärrkyla. Eldistributionen når cirka 125 000 kunder.

Utdrag ur ägardirektiv

Föremålet för och ändamålet med Kraftringens verksamhet framgår av bolagsordningen. Inom ramen för dessa ges Kraftringen i uppdrag att:

  • Aktivt bidra till samhällets klimatomställning.
  • Eftersträva att utgöra den ledande energileverantören i ägarkommunerna och deras närområde.
  • Säkerställa att koncernens energileveranser sker med en hög leveranssäkerhet och en hög servicenivå till ett marknadsmässigt pris. Verka för en skälig utdelning till ägarna med hänsyn tagen till bolagets konsolideringsbehov. Förslag till utdelning ska årligen diskuteras på ägarsamråd inför årsstämma.

Bolagets planerade ekonomi

Kraftringen AB (avser Kraftringen Energi AB)

Budget 2022

Prognos 2023

Prognos 2024

Prognos 2025

Resultat före skatt (mnkr)

453,0

350,0

400,0

410,0

Omsättning (mnkr)

4 079,0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

Avkastning på eget kapital (%)

12,0 %

8,9 %

9,3 %

10,2 %

Avkastning på totalt kapital (%)

5,8 %

4,8 %

5,5 %

5,5 %

Soliditet (%)

52,0 %

54,0 %

56,0 %

59,0 %

Låneskuld per 31 december (mnkr)

1 845

1 800

1 700

1 600

Investeringar (mnkr)

564

600

550

500

Vindkraftverk på en åker, där rapsen skymtar på ett fält. Himlen är klarblå.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?