Länk till startsidan

Andra samägda bolag

Lunds kommun har ägarandelar i några andra bolag.

Procentuell ägarandel

  • Science Village Scandinavia AB (35 procent)
  • Ideon Open AB (20 procent)
  • SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag (15,4 procent)
  • Sydvatten AB (12,7 procent)
  • Kommunassurans Syd Försäkrings AB (6,7 procent)
  • Inera AB (0,16 procent)

Science Village Scandinavia AB

Science Village Scandinavia AB ägs av Lunds kommun, Region Skåne och Lunds universitet och är lagfaren ägare till mark belägen mellan materialforskningsanläggningarna ESS och MAX IV i nordöstra Lund. Bolagets huvuduppgift är att på denna mark utveckla en stadsdel – ett Science Village – där vetenskapliga idéer och samarbeten kan växa fram mellan lärosäten, näringsliv och andra delar av samhället.

Ideon Open AB

Ideon Open AB ägs av Lunds kommun, Pålsjö Ängar Holding AB och Lunds universitet. Bolagets verksamhet är att med bas på Ideon underlätta och befrämja kontakter och sam­arbete mellan etablerade företag och organisationer med forskare, entreprenörer och mindre företag verksamma i närområdet.

Sysav

Sysav ägs av 14 sydskånska kommuner. Bolaget tar hand om avfallet som samlas in och behandlar varje avfallsslag på bästa möjliga miljöriktiga sätt. Så mycket som möjligt återvinns. I moderbolaget hanteras det avfall som delägarkommunerna har det lagstadgade ansvaret för. Sysav Industri hanterar industriavfall och hushållsavfall från de andra kommunerna.

Sydvatten

Sydvatten ägs av 17 kommuner i västra Skåne. Sydvatten tar vatten från Vombsjön i Skåne och Bolmen i Småland. Vattnet behandlas i vattenverken Ringsjöverket och Vombverket. Därefter distribueras det till bolagets delägarkommuner som ansvarar för ledningsnätet inom varje kommun. Vid behov används Ringsjön som reservvattentäkt.

Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Kommunassurans Syd Försäkrings AB erbjuder sina ägare sak- och ansvarsförsäkringar. Bolaget ägs i dag av 72 kom­muner i södra Sverige. Bakgrunden till att bolaget bildades är att kommunerna ville vara säkra på att få offerter för sitt försäkringsskydd, skärpa konkurrensen på marknaden samt stimulera delägarna i deras skadeförebyggande arbete.

Inera AB

Inera AB ägs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), företag, regioner och kommuner. Inera stödjer ägarnas verksamhetsutveckling genom att koordinera och utveckla gemensamma digitala lösningar till nytta för invånare, medarbetare och beslutsfattare.

Revidering av ägardirektiven

Bolagsspecifika ägardirektiv i delägda bolag kan inte revide­ras av Lunds kommun utan att motsvarande justering görs i samtliga ägarkommuner.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?