Länk till startsidan

Ägardirektiv, resultatkrav och investeringsnivåer för Lunds Rådhus AB och dotterbolag i koncernen

Ägardirektiv, resultatkrav och investeringsnivåer för Lunds Rådhus AB och dotterbolag i koncernen. Hit hör Fastighets AB Lunds Arena, Lunds Kommuns Fastigheter AB (LKF AB), Lunds Kommuns Parkeringsaktiebolag (LKP AB), Visit Lund AB, Kraftringen AB och andra samägda bolag.

Gemensamt ägardirektiv för helägda bolag

Bolagen är organ för kommunal verksamhet och ska verka för största möjliga koncernnytta. Bolagen är underordnade kommunfullmäktige och står därför under kommunsty­relsens uppsikt. Moderbolaget Lunds Rådhus AB utgör den sammanhållna funktionen för att utöva ägarrollen för Lunds kommuns verksamheter i bolagsform.

Bolagens verksamhet ska bedrivas i enlighet med kommun­fullmäktiges beslutade bolagsordning och ägardirektiv och i enlighet med gällande lagar och författningar. Ägardirektiv ska antas av bolagsstämma och ska även gälla för dotterbo­lag. Beslut från ägaren ska verkställas, under förutsättning att dessa inte strider mot tvingande bestämmelser i aktiebo­lagslagen eller annan lag eller författning.

Vision, policy, program och planer

Bolagen ska, i de delar som är relevanta för bolagens verk­samhet, följa kommunfullmäktiges vision, policyer, program och planer.

Arkivreglemente

Bolagen ska följa Lunds kommuns arkivreglemente. Bolagen ska även tillämpa den för Lunds kommun vid var tid gällande taxa för utlämnande av allmänna handlingar.

Vd- och rapportinstruktion

Bolagen ska årligen utfärda vd- och rapportinstruktion.

Revisor och biträdes ersättning

Bolagets lekmannarevisor har rätt att anlita biträde och har rätt till ersättning av bolaget för sitt eget och biträdets arbete. Bolagsstämman fastställer ersättningsnivån.

Möten och informationsutbyte

Dotterbolagen ska initiera möten med moderbolaget om omständigheterna så påkallar. Bolagen har skyldighet att efter kallelse från kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller moderbolag lämna information och rapporter om händelser och planer i dess verksamhet.

VD i Lunds Rådhus AB, eller den som sättes i dennes ställe, ska medges närvarorätt vid styrelsemöten i bolagen.

Dotterbolagen ska, utöver vad som följer av ägarpolicyn, anmäla följande till moderbolaget:

  • löpande verksamhetsrapport och ekonomisk prognos
  • pågående och planerande investeringar
  • ställande av säkerheter
  • befarade tvister eller rättsprocesser som kan vara av större vikt för bolaget eller kommunkoncernen
Två kvinnor sitter mitt emot varandra med en bärbar dator mellan dem.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?