Länk till startsidan

$currentPage

Ekonomi- och verksamhetsplan

Lunds kommun har fantastiska förutsättningar. Med ett världsledande universitet, ett erkänt starkt innovationsklimat och en levande och attraktiv landsbygd. Lägger vi där till den stolta kunskaps- och utbildningstraditionen som sträcker sig utanför universitets väggar har Lunds kommun en potential som ingen annan kommun i landet kan tävla med.

Detta är en potential som förpliktigar och som vi behöver bli mycket bättre på att tillvarata. Detta måste vi klara av att göra även i svåra och prövande tider. Tider som den som vi nu befinner oss i. För vi kommer inte ifrån att det som sker i vår omvärld har direkt påverkan på vad som händer i Lund och hur vardagen för lundaborna ser ut.

Omvärldsläget med krig, lågkonjunktur och energi- och klimatkris ställer stora krav på det politiska ledarskapet. Den gemensamma målsättning är att Lunds kommun om fyra år inte bara har tagit sig igenom de svåra år som ligger framför oss, utan också säkerställt ordning och reda i ekonomin, höjt kvaliteten i välfärden, befäst vår position som internationell förebild och ledande klimatkommun, samt förbättrat näringslivsklimatet.

Anders Almgren, kommunstyrelsens ordförande.

En stark välfärd i hela kommunen

I en utmanande tid behöver vi säkerställa att lundabornas välfärd och service håller hög kvalitet. Det handlar om att säkra resurser för att inte bara bevara kvaliteten utan också att utveckla den. Det handlar också om att du ska ha tillgång till högkvalitativ välfärd oavsett om du bor i Professorsstaden, Genarp eller på Klostergården. En sådan välfärdsgaranti ska vara gällande i hela kommunen. Det är också en grundförutsättning för att stärka attraktiviteten runt om i vår kommun.
Ska det vara möjligt krävs politiska prioriteringar. Mer pengar behöver tillföras skolan inte bara för att möta ökade kostnader och volymförändringar, utan också för att öka lärartätheten och minska lärarnas administrativa börda. Alla Lunds skolor ska vara bra skolor.
För att detta ska vara möjligt krävs det också att vi ser över hur vi ser på finansieringen av välfärden i grunden. Tiden med de generella och ospecificerad så kallade effektiviseringskraven måste nå sitt slut. Detta för att välfärden ska ges den grundfinansiering som krävs för att säkerställa kvaliteten i verksamheten.

En tillitsbaserad styrning och ledning

Ska vi möta framtidens utmaningar på ett effektivt och smart sätt behöver vi ändra perspektiv för hur vi styr och leder organisationen. Det krävs att vårt sätt att styra och leda är tillitsbaserat och präglas av lyhördhet till både professionen och beprövad erfarenhet.
Det handlar om att stärka och utveckla beslutsfattandet i organisationen så att beslut fattas på rätt plats och av rätt instans. Det handlar också om att ge de som arbetar i verksamheten större påverkansmöjligheter. Alla medarbetares kompetens och erfarenheter ska tas tillvara.
Med en ny styrmodell kommer vi kunna skifta fokus från detaljstyrning av enskilda verksamheter till att sätta effekten av de politiska besluten i fokus. Detta kommer göra oss till en mer agil och effektiv organisation samtidigt som vi kommer att bli en mer attraktiv organisation att arbeta i.

En klimatkommun i framkant

Lund ska fortsätta vara en av Sveriges ledande kommuner i omställningen till klimatneutralitet och en internationell förebild. Att Världsnaturfonden utsett Lund till årets globala klimatstad och att EU utsett vår kommun till en av de 100 städer som kan gå före och vara klimatneutrala 2030 är ett gott betyg på hur långt fram vårt arbete är. Det är också ett ansvar som förpliktigar.
Inte minst för att de högt ställda målen ska omsättas till praktisk handling för att vi 2030 inte bara ska vara en kommun som då kan vara klimatneutral utan som 2030 är klimatneutral.

En inlyssnande och samverkande kommun

Listan på unika och världsledande aktörer som finns i Lunds kommun kan göras väldigt lång. Som Sveriges äldsta stad har vi en rik historia. Med Sveriges första och största ”science park” har vi också ett tydligt framåtsyftande innovationsarv att både förvalta och utveckla.
Som kommun har vi ett ansvar att agera möjliggörare för en fortsatt utveckling av vår stad och kommun. Detta kan vi bara göra genom att bli ännu bättre på att lyssna till och samverka med företag och organisationer som verkar i
Lunds kommun. För ansvaret för att utveckla platsen äger vi gemensamt. Och hur innovationsarbetet blir bättre och utvecklas är inte en fråga som kommunen ensamt kan svara på, utan det måste göras tillsammans med de som berörs.

Samverkan är en nyckelfaktor

Detta perspektiv behöver vi anamma inom alla sektorer. Hur Lund blir en ännu bättre idrottskommun måste utverkas tillsammans med idrottsföreningarna. Hur Lund blir en ännu mer äldrevänlig kommun kan bara utverkas tillsammans med våra seniorer. Hur Lund blir en ännu bättre ungdomskommun måste utverkas tillsammans med våra ungdomar.
Samverkan med och lyssnandet till våra medborgare, föreningar och näringslivet är därför en nyckelfaktor för att Lunds kommun ska utvecklas som kommun.

En roligare kommun

Lunds kommun ska också vara en möjliggörare för att göra Lunds kommun till en ännu roligare kommun att både leva, bo och verka i. Det handlar om konkreta insatser för att ge skojiga och roliga inslag en tydligare plats i stadsbilden. Det kan handla om plats för mer tillfälliga kulturevenemang och andra typer av så kallade ”pop up”-verksamheter.
Det handlar också om att tillvarata den stora potential som finns i kommunen. I den lundensiska myllan växer inte bara grödor och morgondagens idéer utan en mängd roligheter kommer också härifrån. Det ska inte bara vara ett arv och en historia, utan en integrerad del av vår framtid. Då måste vi till exempel fortsätta utveckla Lund som studentstad och erbjuda ännu bättre förutsättningar för evenemang att växa och genomföras i kommunen.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Aktuellt

Kommun och politik

Hur är det – blir Lundaborna fler eller färre? Hur hög var kommunalskatten för två år sedan? Hur många hus byggs det i Lunds kommun?

Kommun och politik

Nu kan du prenumerera på våra servicemeddelanden, som är meddelanden om när saker inte fungerar som det ska. En gata som är avstängd eller en verksamhet som håller stängt. Missa inget som kan påverka din vardag!

Stadsutveckling och trafik

Lunds kommun växer och utvecklas. Det händer mycket, nu och i framtiden. Allt för att Lund ska ge dig plats att växa – i tusen år till.