Miljöpolicy & mål

Miljöpolicy

 • Verksamheten ska bedrivas med en självklar strävan att få minsta möjliga negativa miljöpåverkan med bibehållen god kvalitet.
 • I utövandet av vår verksamhet ska vi arbeta för resurs- och energihushållning och förebyggande av föroreningar.
 • Undervisningen ska ge eleverna/studerande insikt om hur resurs- och energihushållning kan tillämpas inom såväl yrkesverksamhet som privatliv.
 • Miljöarbetet ska drivas mot ständiga förbättringar med hjälp av ett miljöledningssystem.
 • Vi ska följa relevanta lagar, förordningar och övriga krav såsom kommunens Agenda 21.
 • Alla deltar aktivt i miljöarbetet.

 

Övergripande miljömål

 • Stärka miljömedvetande, engagemang och handlingsberedskap hos elever/studerande och anställda.
 • Minimera energiförbrukningen.
 • Öka andelen inköpta närproducerade och ekologiska livsmedel.
 • Förbättra avfallshanteringen.
 • Minimera koldioxidutsläppen från transporter.
 • Minimera förbrukningen av icke förnyelsebart material.