Förbud mot diskriminering & likabehandlingsplan

Polhemskolan tar avstånd från alla former av kränkningar i enlighet med Diskrimineringslagen SFS 2008:567 och Skollagen SFS 1985:1100 14 a kap. om kränkande behandling.

Skollagen och läroplanen säger att alla som arbetar i skolan ska:

  • Medverka till att utveckla elevens känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor även utanför den närmaste gruppen.
  • Verka i demokratiska arbetsformer där elever, personal och föräldrar har inflytande och är delaktiga.
  • Förankra de demokratiska värdena i syfte att utveckla demokratiska samhällsmedborgare.
  • Aktivt motverka alla former av trakasserier och annan kränkande behandling av individer eller grupper.
  • Visa respekt för den enskilda individen, och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt.

Lagarna ställer också krav på att varje skola ska arbeta aktivt och målinriktat för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.