Frånvaro

Som giltig frånvaro betraktas endast anmäld sjukdom eller av skolan beviljad ledighet. All annan frånvaro är skolk. Din frånvaro diskuteras regelbundet i arbetslaget. Vid anmärkningsvärd frånvaro kontaktas föräldrar och elevvårdspersonal.

Sjukanmälningar

Sjukanmälningarna är obligatoriska och ska göras av vårdnadshavare per telefon 0515-77 76 11. Uppge elevens personnummer (10 siffror).

Fr.o.m. augusti 2018 kan vårdnadshavare även logga in på Skola24 med BankID och anmäla frånvaro. Se vidare under länken här nedanför.

Frånvaroanmälan måste göras varje frånvarande dag före klockan 12.00. Om anmälning sker efter kl. 12.00 registreras frånvaron för nästa skoldagen. För omyndig elev ska anmälan alltid göras av vårdnadshavare.

Tänk på att alltid försöka boka läkarbesök, tandläkarbesök eller besök på ungdomsmottagning på andra tider än lektionstid. Om detta inte går så kan sådana besök anmälas till skolan per telefon 046-359 73 10. Kallelsen kan även ges till mentor eller skolans expedition som då registrerar frånvaron.

Blir du sjuk under skoldagen och måste lämna skolan, skall detta anmälas till antingen skolsköterska, receptionen eller till din mentor.

Frånvaro på grund av sjukdom utöver 7 dagar ska styrkas genom läkarintyg eller besök hos skolhälsovården.

Vid upprepade korttidssjukfrånvaro kan läkarintyg eller besök hos skolhälsovården begäras redan från första sjukdagen.

Språkintroduktionselever som saknar fullständigt personnummer

Elever utan fullständigt personnummer kan anmäla frånvaro via länken nedan. Anmälan kan göras av myndig elev, vårdnadshavare/målsman, boendepersonal eller godman.