Klass- och programråden

Klass- och programråden för fram elevernas åsikter.

Klassrådet

är den enskilda klassens forum för gemensamma angelägenheter. Klassrådet består av samtliga elever i klassen och deras mentor. Fungerande aktiva klassråd är ett absolut krav för att elevinflytande och elevansvar skall bli verklighet.
 
Klassrådet sammanträder regelbundet och behandlar frågor som rör klassens arbete och arbetssituation, information om vad som händer på skolan, elevkårens arbete, vad som behandlas på samverkan, elevskyddsfrågor m.m.

Elevprogramrådet

Det finns ett elevprogramråd för varje program som behandlar programmets gemensamma angelägenheter. Programrådet består av företrädare för klassen och biträdande rektor.