ESKO & Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen omfattar även elever. "Arbetstagare" kan nedan ersättas med elever.

Utdrag ur Arbetmiljölagen

Rättigheter/skyldigheter Kap 3

1a§ Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en god arbnetsmiljö.

 Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbettagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall

 Arbetstagaren skall medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Han skall följa givna föreskrifter samt använda de skyddsanordningar och iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall

Samverkan Kap 6

17§ De som genomgår utbildning skall av huvudmannen för utbildningen (skolan) ges tillfälle att genom elevskyddsombud medverka i skyddsverksamhet på arbetsstället.

18§ Eleveskyddsombuden utses av eleverna. Huvudmannen för utbildningen skall se till att elevskyddsombuden får den utbildningen och den ledighet som behövs för uppdraget. Elevskyddsombuden har rätt till den information som behövs för uppdraget med undantag av information om uppgifter som är föremål för tystnadsplikt eller sekretess. 

Elevskyddsombuden

Elevskyddsombuden är elevernas egna skyddsombud och arbetar med systematiskt miljöskyddsarbete i samverkan med skolledning och personalens skyddsombud. Elevskyddsombuden har regelbundna möten som leds av elevhuvudskyddsombudet (HESKO) där man bland annat diskuterar Polhemskolans elevers fysiska och psykosociala arbetsmiljö.

Elevernas möjlighet till behandling av arbetsmiljöfrågor tas upp på mentorsmöten och klassråd. De arbetsmiljöfrågor som inte tas upp på mentorsmöten hänvisas till rektor och till skolskötersorna. De arbetsmiljöfrågor som kräver en bredare samverkan förs vidare till skolans samverkansgrupp.

Elevskyddsombuden är också med på de centrala skydds- och brandronderna samt representerade i skolkonferensen, i samverkansgruppen och i skolutvecklingsgruppen.