Elevhälsans specialpedagogiska insats

Uppdragsbeskrivning: Specialpedagog på Polhemskolan

Specialpedagogens uppdrag vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Specialpedagogens uppdrag är att arbeta skolutvecklande genom ett hälsofrämjande och förebyggande samarbete med elevhälsopersonal, arbetslag, skolledare, elever och vårdnadshavare.

Uppdragsbeskrivning: Specialpedagog på Polhemskolan

 • Specialpedagogen ingår i programplaneringsgruppen för respektive program
  tillsammans med biträdande rektor och arbetslagsledare
 • Specialpedagogen är en del av elevhälsoteamet på respektive program, tillsammans
  med biträdande rektor, skolsköterska, studie-och yrkesvägledare samt kurator
 • Specialpedagogen ingår i respektive programs arbetslag
  Polhemskolans specialpedagoger och speciallärare samverkar i ämneslaget förspecialpedagogik
 • Specialpedagoger och speciallärare ingår i utbildningsförvaltningens nätverk för
  specialpedagogik
 • Specialpedagogen samverkar vid behov med hälso- och sjukvård, socialtjänst m fl.

Specialpedagogerna verkar för en skola som främjar lärande, utveckling och hälsa genom att:

 • läsa och förmedla aktuell forskning till verksamheten
 • vara ett stöd i pedagogiska/specialpedagogiska frågor
 • tillsammans med skolledningen ha en överblick över skolans stödinsatser och
  utvecklingsområden
 • följa upp, utvärdera och stödja utvecklingen av Polhemskolans lärandemiljöer
 • tillföra specialpedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet
  och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete
 • handleda och vara samtalsledare i pedagogiska/specialpedagogiska frågor
 • vara ett stöd i arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd, utredningar och
  åtgärdsprogram
 • tillföra specialpedagogisk kompetens genom att utveckla och upprätthålla
  fungerande strategier och rutiner för lärande tillsammans med lärare,
  elevassistenter, elevgrupper och enskilda elever

Relaterad information