Skolhälsovården

Elevhälsans medicinska insats, skolhälsovården, hittar du i byggnad 7

Skolhälsovårdens (skolsköterskans) uppdrag är att erbjuda hälsovård för elever i gymnasieskolan och att uppmärksamma orsaker till svårigheter att uppnå utbildningens mål. Detta sker främst vid det hälsosamtal du erbjuds under första året på gymnasiet, men även via spontana besök till vår mottagning där du själv lyfter dina svårigheter/problem och får rådgivning, enklare sjukvård och stöd. Föräldrar till elever som ännu inte fyllt 18 år är också välkomna att höra av sig både med information om sitt barn eller med frågor kring specifika problem såväl fysiska som psykiska.

Är du långvarigt sjuk är det bra att informera skolsköterskan så att lämpliga åtgärder kan vidtas för att återkomsten till skolan ska bli så smärtfri som möjligt.

Insjuknar du i smittosam sjukdom t.ex. salmonella, anmäls detta omedelbart till skolsköterskan så att lämpliga åtgärder vidtas.

Vid upprepade frånvarotillfällen, mer än sex tillfällen, kan läkarintyg begäras in.

Skolsköterskan är delaktig i skolans elevhälsoteam tillsammans med biträdande rektor, SYV och kurator och deltar även i konferenser om enskilda elever.

Behöver du specialkost, kontakta skolsköterskan inom de första tre veckorna på läsårsstarten.

Alla olycksfall, skador eller tillbud som inträffar på skolan ska, så snart det är möjligt, anmälas till skolsköterskan och utredas. Det är viktigt att händelsen dokumenteras i elevens journal om det senare skulle visa sig bli ett försäkringsärende.

Relaterad information