کتابخانه Dari/Persiska

 

به کتابخانه مکتب پولهم خوش آمدید

در مکتب پولهم کتابخانه بزرگی وجود دارد که هم شاگردان و هم پرسونل مکتب میتوانند از آن بهره ببرند. این کتابخانه در روزهای دفتری ازساعت ۱۶ـ ۸ و در روزهای چهارشنبه تا ساعت ۱۷:۳۰باز می باشد. کتابخانه در منزل دوم و در ساختمان ۸ قرار گرفته است. شما در اینجا می توانید متن از کمپیوتر بکشید، اسکن کنید و کوپی بگیرید، درس بخوانید، روزنامه بخوانید و با کمک پرسونل کتابخانه کتابهای آسان قرض کنید

قرض کردن کتاب

شما از روز اوّلی که شامل این مکتب می شوید می توانید کتاب قرض نمایید. در صورتی که قبولی می گیرید میتوانید با تاریخ تولد کامل، نام خود را در کتابخانه راجستر نمایید. در وقت نام نویسی در کتابخانه یک رمز ۴ شماره ای انتخاب میکنید. با استفاده از تاریخ تولد و رمز ۴ شماره ای در دستگاههای کتابخانه شما میتوانید کتاب قرض نمایید

منابع اینترنتی

از طریق کتابخانه شما دسترسی به منابع دیجیتال هم دارید،مثلاً دیکشنری، مواد درسی و کتابهای آسان. شما از تمام اینها در هنگام مکتب استفاده کرده می توانید. با استفاده از تاریخ تولد و رمزتان شما دربیرون از مکتب هم دسترسی به این خدمات دارید

پرسنل کتابخانه در خدمت شما هستند و به سئوالات شما جواب میدهند

خدمات صَوتی

شما می توانید مواد درسی خود را در کمپیوتر لود نمایید و به آن گوش کنید. برای استفاده از این خدمات شما می توانید از پرسونل کتابخانه کمک بخواهید

دایره المعارف NE.se

دارای متن های مختلف درباره کشورهای دنیا و کتاب لغت به چندین زبان میباشد. این خدمات را شما میتوانید از طریق موبایل هم استفاده نمایید

Tema Modersmål

یکی از سایتهای سازمان مکاتب است که دارای تمرینات خوب به زبان مادری و کتاب لغت لکسین میباشد

8 sidor

روزنامه ای که درآن خبرها به زبان آسان نشر شده، هفته ای یک بار چاپ می شود

Text på Dari/Persiska

Relaterad information