Länk till startsidan

Kursprogram

Vårterminen 2022

Skapa med pil

I Lunds kommun hittar man planterade pilalléer lite varstans. Varje vinter beskärs några av dem. Det betyder att det på senvintern bör finnas massor av böjbara grenar och kvistar för skolor och förskolor att använda för att skapa med.

Tid: Torsdag 17 mars. Kl. 8.30-12 eller kl. 13-16.30

Plats: Meddelas senare

Målgrupp: Skol- och förskolepersonal samt skötselpersonal av skolgårdar

Sista anmälningsdag: Tors 10 mars


Det trädslag som mest av alla förknippas med Skåne är nog pil. Pilen var en gång i tiden viktig för sin förmåga att skydda mot blåst och jorderosion på den skånska slätten. Den gav även klenvirke som man kunde fläta bland annat staket och korgar av. På förskolor och skolor är det allra vanligast nog att bygga pilekojor och staket. Ibland rotar sig pinnarna och det bildas ett vackert lövverk på det som byggts. Ibland blir det inte alls något grönt, utan pinnarna bara torkar och knäcks. Vad finns det för knep att lyckas med pil på sin gård? När är det bäst att bygga, var är det lämpligt att placera sitt pilebygge, och hur ska det skötas? Under kursen får du både idéer till undervisning och praktiska råd för att skapa med pil. Kurstillfället är ett samarrangemang mellan Naturskolan och Markentreprenad. Vi hoppas på ett givande utbyte mellan pedagogik, anläggning och förvaltning. Allt i syfte att skapa spännande och bra utemiljöer för barn och unga på våra skolor och förskolor.

Anmälan och kostnad

Kursen erbjuds två gånger samma dag, du anmäler dig till ett av tillfällena. Till anmälan:

kl. 8.30-12

kl. 13-16.30

 

Detta kurstillfälle är kostnadsfritt för alla skolor och förskolor i Lunds kommun. Deltagare från andra kommuner är välkomna i mån av plats, mot en kostnad av 700 kr/deltagare.

Laga mat utomhus

En kurs i utomhusmatlagning på Sankt Hansgården i Lund!

Tid: Onsdag 30 mars eller onsdag 27 april, kl. 9-12

Plats: Sankt Hansgården

Målgrupp: Pedagoger åk 1-6

Sista anmälningsdag: Ons 23 mars resp. ons 20 april


Under 2020-2021 arbetade kocken Sebastian Davidsson och barnen på Sankt Hansgården med kokboken Laga mat utomhus.

”Idén kom i början av pandemin. Vi var tvungna att vara utomhus, även på vintern och behövde därför ett projekt som passade i alla väder. Barnen lärde sig göra upp en eld, knivsäkerhet, plocka ätbara saker i naturen, arbeta i grupp samt smaksätta och krydda maträtter. Vi lagade allt från efterrätter, förrätter och mer avancerade maträtter."

Kursen går ut till alla fritidspedagoger och pedagoger åk 1-6 som vill lära sig mer om utomhusmatlagning. Sebastian och hans kollegor berättar om projektet, vi lagar mat ihop och går igenom olika matlagningstekniker så som trefot, muurrika och kokgrop, samt diskuterar upplägg som är passande för olika barngrupper. Förmiddagen avslutas med att äta det vi lagat!

Kursen kan komma att erbjudas vid fler tillfällen i vår om intresset är stort!

Anmälan och kostnad

Kursen erbjuds vid två olika tillfällen, du anmäler dig till en av dagarna. Till anmälan:

30 mars

27 april


Detta kurstillfälle är kostnadsfritt för alla skolor och förskolor i Lunds kommun. Deltagare från andra kommuner är välkomna i mån av plats, mot en kostnad av 700 kr/deltagare.

Gröna skolgårdar nätverksträff: miniskogsträdgård

Skapa rum för lärande i en miniskogsträdgård på skolgården.

Tid: Tisdag 3 maj, kl. 9-16.30

Plats: Meddelas senare

Målgrupp: Skol- och förskolepersonal samt skötselpersonal av skolgårdar

Sista anmälningsdag: Tis 26 april


Lära dig om hur man kan odla hållbart och ätbart på skolgården med minimal skötsel. Är du sugen på att odla med naturen som förebild? Vill du lägga så lite tid och pengar som möjligt på en odling som håller över lång tid? Vi tittar på skogsträdgårdens principer för odling och vad som kan vara bra att tänka på om man vill anlägga en miniskogsträdgård.

Vi kommer att plantera några tåliga växter som är bra att börja med att odla i en miniskogsträdgård. Vi kommer att gå in på hur du kan föröka växter på egen hand. Vi kommer att anlägga en högbädd med organiskt material från platsen för att på så sätt skapa förutsättning för nybildande av jord med hjälp av de mikroorganismer som finns i jorden. Vi kommer att diskutera hur man organiserar arbetet med att göra en miniskogsträdgård och hur det passar med skolans uppdrag. Hur man kan använda redan befintliga växter på sin skolgård, och vad en miniskogsträdgård kan tänkas kosta.

Under kursdagen undersöker vi några växter som funkar som marktäckare, skuggväxter och pollenväxter. Vi pratar om växter som drar upp näring ur jorden och växter som år efter år ger ätbara blommor, blad och bär för både människor och djur.

Under dagen får du ta del av erfarenheter från projektet Ätbara Skolgårdar som pågick under 2021. Projektet var ett samarbete mellan Naturskolan i Lund och folkbildningsinitiativet Ätbara Lund. I projektet mötte landskapsarkitekten Martina Fingerroos och kocken Jonas Årman tre skolor i Lunds kommun för att sprida kunskap kring kretsloppsbaserad odling.

Anmälan och kostnad

Till anmälan


Detta kurstillfälle är kostnadsfritt för alla skolor och förskolor i Lunds kommun. Deltagare från andra kommuner är välkomna i mån av plats, mot en kostnad av 700 kr/deltagare.

Stadsplanering i ett förändrat klimat

Denna kurseftermiddag riktar sig till lärare på högstadiet, gymnasiet och KomVux och är ett samarbete mellan Naturskolan i Lund och vattenråden i Kävelingeån och Höje å.

Tid: Tisdag 10 maj, kl. 13.30-16.30

Plats: Stångby

Målgrupp: Pedagoger på högstadiet, gymnasiet och vuxenutbildning

Sista anmälningsdag: Tis 3 maj


Kursen syftar till att ge pedagogerna uppslag till ett arbetsområde där flera globala utmaningar tas upp och problematiseras utifrån ett konkret och närbeläget case. Vi ses i Stångby i norra Lund och utgår från de problem som denna relativt nya stadsdel står inför när det gäller vattenhantering i ett förändrat klimat. Vi träffar vattensamordnarna på vattenråden som varit involverade i anläggandet av en våtmark i Stångby som anlagts för att dämpa flödena i Höje ås avrinningsområde. De guidar oss genom stadsdelen med siktet på den nyanlagda våtmarken. Utifrån konkreta exempel längs vägen belyser vi frågor om markanvändning historiskt jämfört med idag, konflikten om värdefull mark, brist på eller för mycket vatten i landskapet, vattenrening, stadsplanering i ett förändrat klimat, samt biologisk mångfald.

Deltagarna utmanas att fundera över hur vi kan hantera frågorna om ökad urbanisering, vattenhantering och samtidigt behålla eller rentav öka förutsättningarna för att det ska finnas ett rikt och varierat djur- och växtliv och möjligheter till rekreation för människor. Vi funderar över vad som gjort att översvämningar har blivit ett problem och hur en våtmark kan vara en klimatanpassningsåtgärd. Och så undersöker vi hur mycket vatten som egentligen kommer under ett 100 års regn.

Vi introducerar också karttjänsten VattenAtlas som är gratis och kan användas i undervisningen.

Anmälan och kostnad

Till anmälan


Detta kurstillfälle är kostnadsfritt för alla skolor och förskolor i Lunds kommun. Deltagare från andra kommuner är välkomna i mån av plats, mot en kostnad av 700 kr/deltagare.

Språkutveckling i förskolan

Vad händer med språket när barnen får upptäcka, utforska och undersöka sin omvärld?

Tid: Onsdag 18 maj, kl. 13.30-16.30

Plats: Observatorieparken/Stadsparken, Lund

Målgrupp: Personal i förskola

Sista anmälningsdag: Ons 11 maj


Denna eftermiddag handlar om språkutveckling i förskolan – med fokus på hur ett utomhuspedagogiskt arbetssätt kan gynna barnets språkande. Genom egna upplevelser och sinnesintryck av och i sin omvärld stimuleras barnens nyfikenhet, utforskande och fantasi, något som i sin tur ger upphov till fler frågor och ökat behov av att kommunicera. Nya ord och begrepp får en mening som vi minns med hela kroppen.

Vi presenterar boken Leka och lära språk ute i förskolan som visar hur man kan arbeta medvetet med språkutveckling på förskolegården och i dess närmiljö.

Vi genomför aktiviteter som fokuserar på och stimulerar olika aspekter av språket. Vi reflekterar över och diskuterar hur dessa kan utvecklas och testas i de egna barngrupperna, och utbyter erfarenheter av språkutvecklande arbetssätt utomhus.

Anmälan och kostnad

Till anmälan


Detta kurstillfälle är kostnadsfritt för alla skolor och förskolor i Lunds kommun. Deltagare från andra kommuner är välkomna i mån av plats, mot en kostnad av 700 kr/deltagare.

Nätverksträff Grön Flagg & Skola för hållbar utveckling

Tid: Tisdag 14 juni, kl. 13.30-15.30

Plats: Observatorieparken/Stadsparken, Lund

Målgrupp: Personal på förskolor och skolor som har Grön Flagg och/eller SHUT i Lund

Sista anmälningsdag: Tis 7 juni


Ta chansen att träffa kollegor som arbetar med hållbar utveckling!
Denna gång kommer vi träffas utomhus och göra några hållbara aktiviteter tillsammans. Vi från Naturskolan berättar även hur vi kan stötta er i ert arbete med lärande för hållbar utveckling. Vi svarar även på de frågor ni har och förhoppningsvis hinner vi även ta del av varandras erfarenheter, goda exempel och idéer.

Anmälan och kostnad

Till anmälan


Detta kurstillfälle är kostnadsfritt för alla skolor och förskolor, även från andra kommuner än Lund.

Höstterminen 2022

Gröna skolgårdar nätverksträff: Skolgården som forskningsarena

Dagen handlar om hur elever och lärare kan upptäcka och gynna biologisk mångfald på skol- och förskolgården.

Tid: Torsdag 8 sept, kl. 9-16.30
Plats: ISLK, Lund
Målgrupp: Skolpersonal samt skötselpersonal av skolgårdar

Sista anmälningsdag: Tors 1 sept


Naturskolan i Lund har tagit fram elevaktiva metoder för inventering av biologisk mångfald på skolgården. Under dagen kommer vi att presentera undervisningsmaterialet som har tagits fram av naturguider, lärare och ekologer från Sverige, Spanien, England och Malta i Erasmus+projektet Natural Nations. Du får möjlighet att prova på metoderna för att inventera växter, fåglar och småkryp på skolgården och kartlägga deras livsmiljöer (habitat). Metoden finns översatt till engelska och spanska och kommer att spridas i flera europeiska länder. Under ett pass får du möta de forskare som har deltagit från Lunds universitet. De kommer att berätta om pollinerande insekter och fåglars villkor i stadsmiljö samt hur de kommer att använda den data som samlas in från deltagande skolor runtomkring i Europa.

Inventeringsmetoderna som presenteras ger eleverna möjlighet att upptäcka vilka arter som finns i deras närområde. Dessa upptäckter kan ge eleverna en insikt om sambanden mellan växter, småkryp, insekter och fåglar. Förutom att bidra till insamling av data syftar projektet Natural Nations till att väcka diskussion kring vilka slags åtgärder som behövs för att skapa fler och bättre platser för djur och växter på skolgården så att artrikedomen kan öka. Därför visar vi även hur enkla förändringar av gården kan öka den biologiska mångfalden. En av dessa åtgärder kan vara att låta delar av gräsmattan växa sig hög istället för att klippa gräset kontinuerligt. Serviceförvaltningen i Lunds kommun delar därför med sig av sitt arbete med att etablera och sköta så kallade höggräsytor för att gynna insekter på skol- och förskolegårdar.

Anmälan och kostnad

Till anmälan


Detta kurstillfälle är kostnadsfritt för alla skolor och förskolor i Lunds kommun. Deltagare från andra kommuner är välkomna i mån av plats, mot en kostnad av 700 kr/deltagare.

Tälj och slöjda i naturmaterial

Att skapa med händerna är kul och att skapa av lokalt naturmaterial är lustfyllt, inspirerande och gratis.

Tid: Onsdag 14 sept. Kl. 8.30-12 eller kl.13-16.30

Plats: Skrylle

Målgrupp: Personal i förskola och åk F-6

Sista anmälningsdag: Ons 7 sept


Under kurstillfället får du möjlighet att prova på enkla tekniker för att tillverka en och annan användbar pryl som vi hoppas du kan/vill fortsätta arbeta med tillsammans med dina elever. Du kommer bland annat att få prova på att tälja, borra, såga och urholka med hjälp av glöd. Vi pratar riskhantering kopplat till eld, huggande och skärande redskap. Några av de frågor som vi kommer att beröra är:

Kan slöjdande och skapandet med naturmaterial vara ämnesövergripande?
Vad behöver man tänka på när man slöjdar med trä? Ska slöjdvirket vara torrt eller färskt? Hur väljer jag träslag att tälja i? Hur slipas knivar?

Anmälan och kostnad

Kursen erbjuds två gånger samma dag, du anmäler dig till ett av tillfällena. Till anmälan:

kl. 8.30-12

kl. 13-16.30


Detta kurstillfälle är kostnadsfritt för alla skolor och förskolor i Lunds kommun. Deltagare från andra kommuner är välkomna i mån av plats, mot en kostnad av 700 kr/deltagare.

Grundkurs i utomhuspedagogik

Naturskolan har sedan 2006 genomfört denna fyradagars grundkurs för drygt 600 pedagoger från förskola och grundskola. Kursen, som har ett upplägg med 2+2 dagar och mellanliggande litteraturstudier samt eget arbete, har fått mycket goda omdömen vid utvärderingen.

Tid: Dag 1+2: ons 28-tors 29 sept. Dag 3+4: ons 11-tors 12 maj 2023 = totalt fyra dagars utbildning! Kl. 9-16.30

Plats: Skrylle, den 28 sept

Målgrupp: Pedagoger i förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning

Sista anmälningsdag: Ons 21 sept


På begäran erbjuder vi kursen även i år. Detta får du för en mycket förmånlig kurskostnad:

Vi ger dig didaktiska perspektiv på utomhusundervisning. Natur- och kulturmiljön i undervisningen samt platsens betydelse för lärandet är i fokus. Praktiska aktiviteter varvas med litteraturstudier (kurslitteratur ingår) och ett eget arbete. Dessutom ingår lunch alla fyra dagarna i priset.

Första dagen äger rum vid uteklassrummet Belsebo i Skrylleområdet. Dag 2 träffas vi hos Naturskolan i Observatorieparken/Stadsparken i Lund. Tredje och fjärde dagen fokuserar vi på skolgården respektive kulturlandskapet.

Ur innehållet

 • Vad menas med utomhuspedagogik?
 • Vad har det med sund livsstil och hälsa att göra?
 • Att finna struktur och harmoni i utomhusarbetet.
 • Produktiva frågor som redskap utomhus.
 • Att söka svar genom direkta erfarenheter.
 • Introduktion till "Flow Learning" - en teoretisk modell för utomhuspedagogik.
 • Att använda skolgården som pedagogisk resurs.
 • Utomhusaktiviteter i många olika skolämnen, bl.a. språk, matematik, estetiska ämnen och naturvetenskap.
 • Kulturlandskapet som ämnesövergripande tema utomhus.- Att lära med alla sinnen.
 • Om fysisk aktivitet och rörelse utomhus.
 • Eld och matlagning utomhus.

Anmälan och kostnad

Till anmälan


Denna fyradagars kurs kostar, inklusive kurslitteratur och måltider, endast 1.500 kr/deltagare från skolor och förskolor i Lunds kommun. Deltagare från andra kommuner är välkomna i mån av plats, mot en kostnad av 4.000 kr/deltagare.

Kroppsmatematik

1 - 2 - 4 - 8 - 16 - 32 - 64 - ...

Tid: Tisdag 4 okt, kl. 14-17

Plats: Observatorieparken/Stadsparken Lund

Målgrupp: Pedagoger i förskola och F-6

Sista anmälningsdag: Tis 27 sept


Människokroppen är från början en enda cell. En cell som delas och blir 2 som delas och blir 4 och så vidare tills vi består av ca 10 biljoner celler som har olika uppgifter och ser olika ut till storlek och form. Vissa celler har vi hela livet och andra lever bara någon månad. Till exempel byter vi ut ca 2 kg döda celler från huden varje år. Man kan inte låta bli att fascineras av vår kropp och hur hjärtat håller oss i gång hela livet genom att slå ca 2,5 miljarder gånger. Eller hur vi föds med ca 300 skelettdelar där vissa växer ihop så du som vuxen bara har 206 ben.


På denna kurs, som hålls utomhus, får du prova hur du kan använda kroppen för att lära ut matematik eller så kan du vända på det och låta matematiken lära dig om kroppen. Praktiskt kommer vi att undersöka allt ifrån längden på matsmältningskanalen till hur stor yta din hud tar.

Anmälan och kostnad

Till anmälan


Detta kurstillfälle är kostnadsfritt för alla skolor och förskolor i Lunds kommun. Deltagare från andra kommuner är välkomna i mån av plats, mot en kostnad av 700 kr/deltagare.

Nätverksträff Grön Flagg & Skola för hållbar utveckling

Välkomna till höstens nätverksträff! Vi samlar alla enheter som har någon av eller båda utmärkelserna Grön Flagg och Skola för hållbar utveckling.

Tid: Måndag 14 nov, kl. 15-16

Plats: Digitalt

Målgrupp: Personal på förskolor och skolor som har Grön Flagg och/eller SHUT i Lund

Sista anmälningsdag: Mån 7 nov


Välkommen till höstens nätverksträff för er som arbetar med utmärkelserna Grön Flagg och Skola för hållbar utveckling.

På denna digitala träff får du chans att möta kollegor som arbetar aktivt med hållbar utveckling. Du får dela med dig av goda exempel från din enhet, men du har även chans att ta upp sådant som känns jobbigt samt att du får ta del av andras erfarenheter för att stärka hållbarhetsarbetet. Kollegialt lärande för hållbar utveckling!

Anmälan och kostnad

Till anmälan


Detta kurstillfälle är kostnadsfritt för alla skolor och förskolor, även från andra kommuner än Lund.

Kontakt

Telefon: 046-359 70 60

E-post: naturskolan@lund.se

Adress: Observatorieparken, Svanegatan 9, Lund.

Hitta till Naturskolan via karta

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?