Länk till startsidan

Verksamhetsrapport 2022

Naturskolan i Lund är en utvecklingsenhet med uppdrag att stödja och stimulera skolutveckling inom områdena naturvetenskap och teknik samt lärande för hållbar utveckling.

Naturskolan erbjuder ett praktiknära kollegialt lärande genom att utmana pedagogernas vardagspraktik i syfte att den ska utvecklas och, på längre sikt, ge högre måluppfyllelse inom naturvetenskap, teknik och förståelse för hur det ibland abstrakta begreppet Lärande för Hållbar Utveckling (LHU) kan genomsyra det vardagliga arbetet i skolor och förskolor.

Utökat uppdrag

Den 18 september 2022 togs det politiska beslutet om att Naturskolan ska få ett utökat uppdrag; bebyggd miljö, direkt kopplat till det uppdrag vi redan har. Det nya uppdraget gäller från höstterminen 2023 och innebär både att vi kommer att anställa en ny medarbetare till hösten och att vi flyttar till Observatoriet årsskiftet 2023–2024. En kommunikatör har skrivit en artikel och gjort en film om oss och vårt nya uppdrag.

Både film och artikel ligger på Inloggad

En bild på observatoriet i Lunds stadspark.
Observatoriet.

Vi är väldigt stolta och glada över beslutet och har under hösten börjat arbeta med idéer och upplägg på hur vi på bästa sätt ska kunna ta oss an denna nya uppgift. Flera möten har ägt rum med människor som har kunskaper inom bebyggd miljö för att vi ska förstå vilka meriter vår kommande medarbetare bör ha. Vi har också mött medarbetare både inom BSF och andra förvaltningar för att se hur vårt nya uppdrag kan gynna dem och deras arbete. Det har varit givande samtal som lett till vidare funderingar hos oss. För att kunna lägga upp en anställningsannons har vi också kontaktat HR.

När det gäller våra nya lokaler i Observatoriet har vi deltagit i möten kring upprustning av Observatoriet. En rejäl renovering krävs för att få till moderna arbetsplatser men som också motsvarar kraven på bevarande eftersom hela Observatoriet är k-märkt. En inte helt lätt balansakt men vi är övertygade om att det kommer att bli bra och funktionellt i slutändan.

Kursprogram

Totalt har vi kunnat erbjuda 11 kurser i vårt allmänna kursprogram.
Kurserna vi har genomfört under året har bland annat varit pilekurs (tillsammans med Markentreprenad), kroppsmatematik, slöjda i naturmaterial, språk ute i förskolan, matlagning utomhus och olika nätverksträffar kopplade till utmärkelserna Grön Flagg och Skola för hållbar utveckling, SHUT .

En bild på ett gäng som sitter på bänkar och täljer.
Från kursen Slöjda i naturmaterial.

Vår fyra-dagars Grundkurs i utomhuspedagogik hör till långköraren i vårt kursutbud. Grundkursen har ett upplägg med 2+2 dagar och mellanliggande litteraturstudier samt eget arbete. Den har genomförts sedan 2006 och får fortfarande många deltagare och mycket goda omdömen vid utvärderingen. En del skolledare låter systematiskt nya pedagoger gå denna kurs, så att all personal har den som en gemensam pedagogisk plattform.

Specialbeställda kurser och handledning

Naturskolan har ett stående erbjudande till rektorer och biträdande rektorer, även arbetslag, om specialbeställda utbildningar där våra insatser förstärker skolledningens planer för kompetensutveckling av sina medarbetare. Detta erbjudande gäller även andra kommuner och intressenter i mån av tid men då inte kostnadsfritt som det är till Lunds kommunala och fristående skolor och förskolor.

Exempel på specialanpassade kurser under året

 • Torrängsdagar på Idala skola och förskola.
 • Språkkurser på flera olika förskolor i kommunen vilka tydligt kopplar till kommunens satsning på förskolebibliotek.
 • Globala målen och hållbar utveckling, Byskolan och Österskolan.
 • Läroplaner och mat för måltidspersonal.
 • Utomhuspedagogik under hela hösten för INSAM/SFI.
 • Hållbar mat i förskolan för måltidspersonal.
 • Hantverk och vild mat, Påskagänget.
 • Balanserad riskbedömning och gröna skolgårdar, Malmö Stad.
 • Utomhuspedagogik F–år 9, Häckeberga skola och Genarps skola.
 • Jordens dag, Katedralskolan.
 • Da Vinci-tema, Torna Hällestad skola.
 • Våga elda i alla ämnen, Palettskolan och Svenska kyrkans förskolor.
Elever arbetar med att sköta en äng.
Elever på Idalaskolan arbetar med att sköta sin torräng.

Handledning erbjuder vi alla förskolor och skolor under minst ett år. Handledning ger möjlighet att följa och stötta ett arbetslag under längre tid på flera plan, vilket ofta ger en djupare förståelse av det område vi arbetar tillsammans med. I år har vi arbetat med Sankt Thomas skola, Vegalyckan, Montessoriförskolan Tellus och BMSL.

En vuxen och fyra barn letar småkryp i en bäck.
Naturskolepedagogen Carolina träffar barn på förskolan Tellus under ett handledningspass.

Erasmus+ projekt National nations

Vårt Erasmus+ projekt kallat Natural Nations har upptagit en stor del av vår tid även detta år. Tillsammans med europeiska delegater från Storbritannien, Spanien och Malta ingår Naturskolan i Lund och Lunds universitet i detta projekt sedan december 2019. Projektet har fortlöpt under tre år och i november var det definitivt slut. Vi har i projektet utvecklat undervisningsmetoder för att lära om och förbättra den biologiska mångfalden på skolgården. Alla delar av projektet är nu klart: metod för att få syn på biologisk mångfald på skolgården, instruerande videofilmer till metoden, kompletterande aktiviteter som hjälper pedagoger och elever till större kunskap kring biologisk mångfald samt kopplingar till kulturhistoriska myter, skrönor och berättelser om bland annat skatan och nyckelpigan. Arbetet med att översätta både metoden och de kompletterande aktiviteterna har gjort att vi lärt oss en hel del nya begrepp och ord på engelska. Allt material kommer att tillgängliggöras på webben.

Vårt samarbete med Lunds universitet har under året ytterligare fördjupats och har bidragit till att vi gemensamt har genomfört både en konferens om biologisk mångfald på skolgården den 10 augusti, finansierad av SLU. Den riktade sig till olika yrkesgrupper och forskare. Vi samarbetade också kring en grön skolgårdsdag 8 september kopplat till Natural Nations.

En bild på sex personer som sitter i en panel framför en publik.
Panel med experter på gröna skolgårdar frågas ut under konferensen Biologisk mångfald på skolgården.

Vi har också spridit projektet, via en workshop, under naturvetenskaps- och teknikmässan Big Bang, den största pedagogikmässan för lärare i Danmark. Under årets Biosfärsområdesfestival hade vi också möjlighet att berätta om projektet, då för allmänheten mer än för våra elever och pedagoger.

En bild på fyra olika personer som står i en park framför ett bord med material och upphängda informationspapper.
Personal på Naturskolan och Markentreprenad under Biosfärsfestivalen.

Som avslutning på projektet hade vi möjlighet att möta alla parter under fyra intensiva dagar i Barcelona. Då vi kunde utvärdera Natural Nation utan att ha en begränsande skärm mellan oss.

Fem personer sitter utomhus runt ett bord och diskuterar.
Utvärdering av projektet Natural Nations i Barcelona.

Kommunen hade 2020 ett projekt kallat Insektsvänliga gräsytor som syftade till att gynna den biologiska mångfalden på förskole- och skolgårdar. Vid uppföljningen av detta projekt ser vi att det fint kopplar in i vårt Natural Nations-projekt. Vi kan tillsammans över förvaltningarna gynna både biologisk mångfald och barn och elevers förståelse kring djur och natur.

Gröna skolgårdar

I år firade vi 30 år med Gröna skolgårdar. Firandet kombinerades med en Grön skolgårdsdag den 8 september på International School of Lund Katedralskolan, ISLK, om biologisk mångfald på skolgården och vårt EU-projekt Natural Nations.

Vår andra Gröna skolgårdsdag handlade om att anlägga en skogsträdgård på gården. Detta gjorde vi tillsammans med Ätbara Lund på Källbyängars förskola.

En bild på en odlingsyta ed barkflis och stockar runt om.
Anläggning av en miniskogsträdgård på Källbyängars förskola, under vårens Gröna skolgårdsdag.

En stor del av arbetet med det pedagogiska programmet Gröna skolgårdar består av att tre gånger per år ta emot ansökningar och fördela medel för lokala projekt. 2022 fick vi in 28 ansökningar varav 23 projekt blev genomförda. De har huvudsakligen handlat om plantering och förgröning av utemiljöer, men också täckodling, hinderbana, sinnesträdgård. Medel har även gått till skapande av kombinerat uterum för kreativitet och utesov, soltak över sandlåda, uteklassrum och lekslott. Vill ni läsa ansökningar och rapporter hör av er till Naturskolan.

Inför de tre ansökningsomgångarna erbjuder vi inspiration och rådgivning kring utomhusmiljön. Vi hade 15 olika besök eller webbmöten med olika skolor och förskolor under 2022. I samband med att ansökningarna för de kommunala skolorna och förskolorna behandlas är det nu rutin att vid varje ansökansomgång samråda med Lundafastigheter och Markentreprenad innan projekten godkänns. Även den större kommunala samverkansgruppen kring barns utemiljöer med fler inblandade förvaltningar har fortsatt sitt arbete.

Sedan tidigare finns det kommunala råd och riktlinjer för utomhusmiljöer vid förskolor i Lunds kommun. Motsvarande råd och riktlinjer för skolor har antagits under året.

Föräldramöten

Vi har ett stående erbjudande till skolor och förskolor om att vi kan delta på föräldramöten. På grund av pandemin blev det bara ett sådant i år och det var på Rapphönans förskola. Då pratade vi om barns rörelsebehov och rädsla för risker. Alltid lika givande och spännande att få diskutera med personal och föräldrar vid samma tillfälle.

Tävlingar

Detta år utlystes och genomfördes förutom våra två återkommande tävlingar fågeltävling och fjärilstävling också en tävling om att odla den högsta solrosen. Vi välkomnar alla intresserade skolor och förskolor att delta. Vinterns fågeltävling går ut på att mata fåglar på alla tänkbara sätt och räkna de fågelarter som födosöker på skolans eller förskolans gård. Under sommarens dagfjärilstävling får man i stället notera vilka dagfjärilar som flyger på gården. Odling av högsta solrostävlingen kom som förslag från en av Lunds förskolor som ville ha en lite enklare tävling än den med fåglar och fjärilar.

Tanken med våra tävlingar är att stimulera nyfikenheten och öka kunskapen hos både personal och elever. Förhoppningsvis vill fler gynna den biologiska mångfalden på gårdarna så att fler arter kan noteras. Fågelmatartävlingen och fjärilstävlingen rapporteras till Artportalen, en nationell webbplats för observationer av Sveriges växter, djur och svampar. Solrostävlingen rapporteras direkt till Naturskolan som kommer ut och kontrollerar de högsta solrosorna, ett tillfälle för att möta deltagande barn, unga och vuxna.

En bild på ett barn som mäter höjden på en solros.
Höjdmätning av solros.

Stöttning i utmärkelsearbete

Naturskolan har efter behov hjälpt flera enheter med att ta fram mål och utvecklingsområden inom Grön Flagg och Skola för hållbar utbildning SHUT. Vi har stöttat vid rapportskrivning samt hållit i utbildning kring enheternas utmärkelsearbete. Vi kunde i sammanhanget notera ovanligt många inaktiva enheter under året som har kontaktats för att få stöd med att förnya sina utmärkelser.

Projekt och referensgrupper

Naturskolans uppdrag riktar sig främst mot Barn- och

skolförvaltningen och Utbildningsförvaltningen. Många av våra uppdrag är dock förvaltningsövergripande, framför allt när det gäller gårdar och barn och ungas utemiljöer. Vi ingår därför i flera referensgrupper. Här kommer några:

 • Samverkansgrupp kring utemiljöer
 • Samverkan med Måltidservice kring hållbara måltiderDeltagande i planerandet av nationellt chefsnätverk kring lärande för hållbar utveckling (CESD) i Lund mars 2023
 • Grönstrukturnätverk
 • VI-nätverket

Nationella och internationella kontakter

Internationellt medverkar Naturskolan i International School Grounds Alliance (ISGA) sedan starten 2011. Insatsen under året har bestått av deltagande i en planeringsgrupp för kommande konferenser och en för anordnande av webbinarier. Den för 2020 planerade internationella konferensen i Skottland blev senarelagd till år 2022 och då digitalt. Vi deltog alla i konferensen vilket var givande för vårt fortsatta arbete kring utvecklandet av gröna skolgårdar.

Även detta år var vi inbjudna till att hålla workshops på Danmarks största konferens för pedagoger, Big bang. Vi höll två stycken, en på temat Natural Nations och en om att våga elda i alla ämnen.

Vi har också deltagit i webbseminarier om skolgårdar runt om i världen som utmynnade i en veckas arbete på plats i Salzburg, Österrike. Här enades vi om ett dokument om hur vi kan utveckla utomhuspedagogiken och skolgården.

Dokumentet sprids nu över hela världen

En bild på ett rum med människor som sitter runt olika bord och diskuterar.
Deltagare under arbetsvecka i Salzburg, Österrike.

Vi deltog också på en konferens i Örebro om lekens betydelse. Här träffades många av de som dagligen aktivt arbetar för att barn och unga ska på sina villkor, få ta mer plats i samhället. Mycket spännande föreläsningar och studiebesök vilket har lett till att vi planerar ett studiebesök till hösten 2023 i Örebro för intresserade tjänstemän i Lund.

EU-dagar genomfördes för andra gången i Lund. Här fick vi en inblick i hur man bland annat kan arbeta med grönare städer, framtidens arbetsplatser och vilka tankar och planer som finns kring flyktingfrågor.

En av Naturskolans medarbetare har under året haft fortsatt uppdrag som ordförande i Naturskoleföreningen, en nationell förening för naturskolor, naturum och andra intresserade av utomhuspedagogik i Sverige. Uppdraget innebär bland annat att vi i Lund får tillgång till, och inbjudningar från, olika nationella och internationella nätverk som drivs av till exempel Skolverket, Centrum för Naturvägledning samt nationella centrum för fysik, kemi, teknik och biologi. Uppdraget innebär också att vi kontaktas som rådgivare inom utomhuspedagogik och utformning av skolors och förskolors utemiljöer. Vi representeras också i föreningen UTENAVETs styrelse.

Naturskolan ingår även i nätverket Barn, Unga och Byggd miljö (BUB). Det är en mötesplats där forskare och praktiskt verksamma kan utbyta resultat och erfarenheter samt en arena där aktuell forskning diskuteras utifrån de utmaningar som samhället ställs inför när det gäller en hållbar utveckling för barn. Exempel på ämnen som varit och är aktuella för nätverket är: konsekvenser av förtätningen av den fysiska miljön för barn och barnfamiljer, utrymmesstandard för skolgårdar och förskolegårdar, barnkonsekvensbeskrivningar i stadsplaneringen, barns ohälsa och rörelsebehov, skolans arbete med trafik, barnkonventionens uppföljning, barns vardagsnatur, barndomsbegreppet och arkitekturundervisning i skolan.

Aktivitetsblad

Under året har vi publicerat två nya aktivitetsblad, Ekokänslor hos barn och unga och Frö och fröspridning. Ekokänslor hos barn och unga kopplar till det arbete vi har gjort tillsammans med Fäladsskolan och Byskolan, Österskolan samt vårt bidrag till årets miljöinspirationsdag. Frö och fröspridning passar bra in vårt arbete kring skogsträdgårdar.

Artiklar i olika medier

Naturskolan i Lund har bidragit med flera olika artiklar till Naturskoleföreningens tidning ”Bladet”. Vi har också fått artiklar accepterade i tidningen STAD och biologilärarnas tidning Biologen.

Egen fortbildning

Förra året fick Naturskolan Lunds miljöbragd. Priset var en fin litografi och en prissumma på 3 500 kr. Pengarna har vi i år använt till en kurs om småkryp, lärorikt och kul. Vi besökte också H22 för att spana på trender inom stadsplanering och stadsodling. När det gäller klimatfrågor har vi deltagit på flera webbinarier för att lära mer. Detta ledde bland annat till ett aktivitetsblad, se ovan. Deltagande på årets Ute är inne-konferens gav oss möjlighet till nya insikter och kontakter. Där bidrog Naturskolan med två olika workshops.

Vi har också gemensamt varit på konferensen At the margins of life som handlade om existentiell hållbarhet, en relativt ny inriktning när det kommer till hållbarhetsarbetet.
Individuellt har vi fortbildat oss inom bland annat SiteVision, barnrätt, arbetsmiljö, klimatpsykologi, HR-portalen, rehabilitering, signalarter, ett brett spektrum för att möjliggöra våra uppdrag på bästa sätt.

Nyhetsbrev och kommunikation

Vårt nyhetsbrev kommer ut en gång i månaden under läsåret. Med stöd från förvaltningens kommunikatörer har nyhetsbreven även publicerats på det interna nätet ”Inloggad”. En förhoppning inför framtiden är ändå att Naturskolans uppdrag på ett ännu tydligare sätt kan lyftas av förvaltningsledningen, så att vi blir en mer självklar stödfunktion för våra skolledare. Aktuell information om naturskolans verksamhet finns på vår webbsida.

www.lund.se/naturskolan

Lund 20 december 2022

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?