Länk till startsidan

Välkommen till en gemensam dag om tillgängliga lärmiljöer – utomhus

Varmt välkommen till en gemensam förmiddag på Sparbanken Skåne Arena vid Stadsparken i Lund. Syftet med dagen är att få inspiration till att undersöka och nyttja tillgängliga lärmiljöer – utomhus!

Plats och tid

Datum och tid: 8 mars kl. 8.30–12.00

Plats: Sparbanken Skåne Arenan vid Stadsparken i Lund

Fika: Vi bjuder på frukt och kaffe/te.

Den magiska vattendroppen

Fånga försiktigt en vattendroppe på ditt finger, leta dagg, vattenpöl eller ta från en vattenflaska. Titta hur ytan är kupad och reflekterar ljuset. Jämför fingertoppens hud sedd genom droppen och bredvid droppen. Vattendroppen fungerar som ett förstoringsglas. Utnyttja detta fenomen för att titta närmare på ett blads yta, en pinnes bark eller ett hårstrå på din hand.

Hur många vattendroppar kan du samla in på din fingertopp innan den brister?

Naturordsorm

Börja med att lägga ett naturföremål på marken framför er i gruppen. Naturföremålet är början på er naturordsorm. Bygg sedan vidare på ormen med naturföremål där sista bokstaven/bokstavsljudet i föremålet ska vara första bokstaven/bokstavsljudet i nästa föremål, till exempel pinne–ekollon–nypon. Lägg en så lång orm som möjligt. Kan ormen bita sig själv i svansen?

(Det vill säga, sista bokstaven i sista föremålet är första bokstaven i första föremålet.)

Beskriv ett föremål

Utse en ledare som, utan att resten av gruppen ser, plockar upp ett naturföremål och döljer det i handen. Alla står i en cirkel med händerna bakom ryggen. Ledaren lägger naturföremålet (en sten, barkbit, kort pinne) hos en av deltagarna. Denna får säga ett adjektiv som beskriver föremålet, sedan lämnas föremålet över till nästa i cirkeln, utan att visas, som säger ett annat adjektiv. När man gått laget runt tar ledaren tillbaka föremålet och deltagarna får gå och leta upp ett likadant föremål.

Hemliga bilden

Dela in er i par och samla ett antal naturföremål. Båda ska ha en likadan uppsättning saker, till exempel fyra pinnar, tre stenar, en pinne och tre blad. Ju fler föremål desto svårare blir det.

Sätt eller ställ er med ryggarna mot varandra. Den ena är “konstnär” och lägger en ”hemlig bild” med sina föremål på marken. Med hjälp av muntliga instruktioner från konstnären ska den andra sedan steg för steg försöka lägga en likadan bild med hjälp av sina föremål.

 • Hur kopplar aktiviteterna som provats till läroplanerna?
 • Hur kan aktiviteterna anpassas till olika åldersgrupper, funktionsvariationer, kunskapsbehov, platser eller årstider? Utgå från din grupp/situation.
 • Vilken progression kan finnas i aktiviteterna? Hur kan aktiviteten anpassas och varieras i svårighetsgrad och utförandegrad?
 • Vilken nytta kan elever ha av en självupplevd erfarenhet för sitt lärande och kunnande? Vilka barn/elever menar du skulle kunna gynnas extra av
  utomhuspedagogik?
 • Hur vill du som lärare dra nytta av, överföra erfarenheterna barnen fått genom aktiviteten (transfer of learning)?
 • Hur kan du bäst skapa, vid liknande utomhusaktiviteter, sociala, pedagogiska
  och fysiska förutsättningar så att alla barn/elever har möjlighet att känna inkludering och känsla av sammanhang?
 • Hur skulle du kunna inför och/eller efter liknande utomhusaktiviteter stötta upp eller berika aktiviteterna med hjälp av digitala lärverktyg och
  visuellt stöd i syfte att processa och djupare förstå information och upplevelse?

Som avslutning på dagen önskar vi självklart feedback och vi skulle uppskatta om du tog dig tid att svara på några frågor.

Lämna din utvärdering av dagen

8.00 Dörrarna till Arenan öppnar

Utdelning av aktivitetsblad och frukt.

8.30* Välkommen och introduktion av dagen

8.45 Föreläsning “Accessible learning spaces”

Vi gästas av Theresa Schilhab, neurobiolog och doktor i pedagogik, samt författare av boken Naturligt lärande. Observera att föreläsningen är på engelska.

9.30 Aktivitetspass utomhus

Indelning i självvalda grupper, som sedan:

 • Tar sig till en plats utomhus.
 • Genomför aktiviteter.
 • Har didaktiska samtal kring genomförda aktiviteter.

10.40 Kaffe/te serveras i Arenan

11.15* Reflektion och summering

Vi tar del av reflektion från scenen kring aktiviteterna, samt ytterligare inspiration och summering av dagen

12.00 Slut på dagen

 

* Se till att vara på plats i föreläsningssalen i god tid innan.

Klassrum med himlen som tak – En kunskapsöversikt om vad utomhusundervisning betyder för lärande i grundskolan.

Faskunger et al. (2018). Linköpings universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Utenavet.


Do Experiences With Nature Promote Learning? Converging Evidence of a Cause-and-Effect Relationship.

Kuo M, Barnes M and Jordan C. (2019). Front. Psychol. 10:305.


Läs smakprov ur boken Naturligt lärande

Schilhab T och Lindvall B. (2019). Studentlitteratur AB.

Naturskolan i Lund

naturskolan@lund.se

SKUA-utvecklare på Lundavälkomsten

lundavalkomsten@lund.se

Kommunlektor

rickard.wester@lund.se

Bakgrund till dagen

Många pedagoger har efterfrågat mer praktiska delar i de kommungemensamma fortbildningsdagarna, och vi är därför extra glada att kunna presentera årets upplägg.

Under förmiddagen kommer vi att undersöka hur utomhuspedagogik kan gynna barn och ungas lärande och utveckling. Vi kommer att lyssna på en föreläsning, testa praktiska aktiviteter utomhus med efterföljande kollegiala diskussioner, samt ta del av ett reflekterande samtal kring aktiviteterna utifrån olika perspektiv på lärande.

Möjligheter med varierad undervisning utomhus

Utomhuspedagogik – med dess inslag av platsbaserat lärande, sinnliga upplevelser, praktiskt görande, interaktion med djur- och växtliv, och reflektion kring de gemensamma erfarenheterna – ger barn och elever möjlighet att befästa ämneskunskap, fylla språkliga begrepp med innehåll och få syn på människans del i kretsloppen och omgivande samhälle. Vi vill visa hur en varierad undervisning – utomhus – kan skapa möjligheter för alla barn och elever, oavsett förutsättningar, att bli stimulerade, få ett sammanhang och en känsla av mening i sitt lärande.

Vårt mål med dagen

Förhoppningen är att du ska gå från denna dag med ny kunskap, inspiration och konkreta aktiviteter att använda i din undervisning oavsett vilket ämne eller verksamhet du undervisar i.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?