Nu är bostäderna i Genarp snart inflyttningsklara!

6 september, 2018

Veidekke och Riksbyggen bygger 32 nya lägenheter i Genarp med beräknad inflyttning i etapper under maj-augusti 2019. - Behovet av bostäder är fortsatt stort i Lunds kommun och det är därför glädjande att bygget av dessa 32 lägenheter nu är i gång. De är efterlängtade, säger Sara van Lunteren, chef för bostadsavdelningen på Serviceförvaltningen i Lunds kommun.

Lunds kommun genomförde i början av 2017 en markanvisningstävling i Genarp för att få fram permanenta bostäder åt nyanlända som fått uppehållstillstånd och ska bo i Lund. I valet av aktör ville kommunen ha någon som dels kunde producera snabba och prisvärda bostäder men också ta ett socialt ansvar för sina hyresgäster. Veidekke Bostad AB fick högst betyg av inlämnade projekt och bygger nu 32 bostäder i Genarp, som kommer att säljas till Riksbyggen.

Den 28 mars kommer Lunds kommun och Veidekke att hålla ett informationsmöte om inflyttningen, våra planerade projekt för välkomnande och inkludering samt hur du som är intresserad kan engagera dig. Mötet är klockan 18-20 i Medborgarhuset.

Planerat bostadsområde i Genarp

Här nedan har vi samlat några vanliga frågor och svar kring bostäderna i Genarp

Var byggs bostäderna?

Bostäderna byggs på kvarteren Vollmar, Wrangel och Pottemakaren norr om Genarps kyrka.

Hur många bostäder blir det?

Det byggs 16 parhus, alltså 32 bostäder. Kommunen kommer att hyra samtliga bostäder under fem år, och hyr i sin tur ut bostäderna till de boende på tidsbegränsade andrahandskontrakt. Målsättningen är att de boende ska erbjudas ett förstahandskontrakt efter sedvanlig prövning av hyresgästen.

Var kommer Riksbyggen in i bilden?

Den 10 oktober 2018 offentliggjorde Veidekke att fastigheterna säljs till Riksbyggen, som tar över det koncept som utvecklats av Veidekke. Affären påverkar inte byggprojektet.

– Att skapa fler bostäder nyanlända är en viktig del i arbetet för att bidra till en ökad integration. För Riksbyggen, som är en långsiktig samhällsutvecklare, vill vi vara med och skapa förutsättningar för att fler nyanlända familjer kan få en bostad och enbra start på sitt nya liv i Sverige, säger Carl-Johan Hansson, chef affärsområde Fastigheter Riksbyggen.

När påbörjades byggnationen?

Byggnationen påbörjades under hösten 2018.

När kommer bostäderna att vara klara för inflyttning?

Inflyttning i de 32 bostäderna beräknas ske i etapper under maj-augusti 2019.

Vilka ska bo i bostäderna?

Det kommer att vara nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd. Hushållens storlek kommer att variera, barnfamiljer kommer att prioriteras.

Hur planerar förskola och skola för att ta emot de nyinflyttade i sina verksamheter?

Inom kommunen finns LundaVälkomsten, en mottagningsenhet för barn och ungdomar som ska börja i svensk skola. LundaVälkomsten kartlägger barnens bakgrundskunskaper och stöttar skolornas arbete att inkludera och ge de nya barnen en god start utifrån respektive barns behov.

De nyanlända barnen och eleverna kommer att beredas plats på förskolor och skolor i Genarp på samma sätt som andra barn, med hänsyn till närhet bostaden och där det finns plats. Barn- och skolförvaltningen arbetar kontinuerligt med att följa befolkningsutvecklingen för att långsiktigt kunna planera för tillräckligt antal platser i skolor och förskolor i Genarp.

Ungdomar i gymnasieåldern går på programmet språkintroduktion. Programmet ger framförallt en utbildning i det svenska språket, för att eleverna senare ska kunna gå vidare till ett nationellt program eller annan utbildning.

Karta över var bostäder för nyanlända planeras i Genarp

Vad ska de vuxna göra på dagarna?

De vuxna skriver in sig på Arbetsförmedlingen i det så kallade etableringsprogrammet. Programmet syftar till att den som är ny i Sverige så snabbt som möjligt ska lära sig svenska, komma närmare arbetsmarknaden och klara sin egen försörjning. En individuell planering görs och under två års tid tar den nyanlände del av olika insatser, som utbildning eller praktik. De flesta kommer inledningsvis att studera svenska för invandrare, Sfi, på Komvux. Några kommer att arbeta.

Hur kommer integrationsarbetet att gå till?

De boende informeras om både kommunens och föreningslivets olika aktiviteter. I Genarp finns även en grupp frivilliga bybor som i nätverket Tillsammans för Genarp arbetar för integration av nyanlända i Genarp. De försöker bidra med olika slags hjälp till de nyinflyttade för att de ska känna sig välkomna och för att underlätta för dem att bli en del av det svenska samhället.

Veidekke arbetar tätt tillsammans med Stiftelsen Botildenborg och kommer tillsammans med kommunen ta fram en handlingsplan för att på bästa sätt kunna utforma området för att passa Genarp och de boende som flyttar in. Genom Stiftelsen Botildenborg samverkar flera aktörer för att bidra till ett inkluderande samhälle. Företag, myndigheter, högskola och civilsamhälle arbetar aktivt för gemensamt bidra till arbetstillfälle, integration och en bra framtid för alla unga.

Var vänder jag mig om jag vill engagera mig?

Om du vill engagera dig i Tillsammans för Genarp kan du söka medlemskap i Facebookgruppen med samma namn, och sedan se vilken grupp du eventuellt vill engagera dig i. Du kan också bli stödmedlem i Facebookgruppen. Längs nere på sidan hittar du en broschyr om gruppens arbete.

Vad är bakgrunden till att bostäder för nyanlända byggs?

I mars 2016 trädde lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända flyktingar för bosättning, den så kallade bosättningslagen i kraft. Lagen innebär att kommuner är skyldiga att ordna boende för nyanlända som mottas i kommunen efter anvisning. Under 2016-2019 rör det sig om totalt cirka 1 200 personer. För att klara denna uppgift arbetar kommunen med flera olika lösningar. Intentionen är att de nyanlända ska kunna bo runt om i hela kommunen för att uppnå ett blandat boende och så goda integrationsmöjligheter som möjligt.

Ska det byggas bostäder även på kvarteret Kuylenstjerna som ligger på tomten bredvid?

Ja, här ska LKF bygga hyresrätter. Det är ett projekt i deras ordinarie nybyggnation. LKF ska bygga cirka 25 bostäder i form av radhus. Målsättningen är byggstart under 2019 för inflyttning året därpå. Lägenheterna kommer att erbjudas till sökande i LKF:s bokö.

Vem kan jag kontakta för mer information?

Magdalena Titze, samordnare för flyktingfrågor Lunds kommun, kommunkontoret.
E-post: magdalena.titze@lund.se

Sara van Lunteren, chef för bostadsavdelningen, Serviceförvaltningen.
E-post: sara.vanlunteren@lund.se

Charlotta Nilsén, regionchef Sydväst, Veidekke.
E-post: Charlotta.Nilsen@veidekke.se

Carl-Johan Hansson, chef affärsområde Fastigheter Riksbyggen.
E-post: carl-johan.hansson@riksbyggen.se

Relaterad information

Webbsidor