Ett hållbart livskoncept - pilotmodell testas på Linero

3 december, 2018

Inflyttning i modulerna skedde i månadsskiftet november/december 2018. Ett hållbart livskoncept, där barnens trygghet, skydd och utveckling står i fokus. Så skulle man kunna beskriva den nya samarbetsmodell som testas på Linero i Lund, där det nu är dags för inflyttning i 24 lägenheter. Rent konkret betyder modellen att nyanlända familjer kan flytta in i modulbostäder med tillfälliga bygglov.

Modullägenheter på Linero (LKF)

Projektet innebär en ny form av samarbete, där kommun, bostadsbolag, näringsliv, ideella organisationer och forskning, arbetar tillsammans för att främja en socialt hållbar etablering av nyanlända barnfamiljer. Fokuset läggs framförallt på barnens behov och utgår från tre delar: innemiljö, utemiljö och ”det sociala kittet”.

Syftet är att skapa en trygg boendemiljö och öka familjernas förutsättningar till integration. Modellen kommer även testas i Malmö, men med delvis annat upplägg. Förhoppningen är att den ska fungera så bra att den sedan kan appliceras på andra tillfälliga bostadslösningar i Sverige.

För att lösa samhällskomplexa problem som bostadsbrist och integration krävs att många olika parter samarbetar för att hitta nya, kreativa helhetslösningar. De olika aktörerna i projektet, Rädda Barnen, Lunds Kommun, Lunds kommuns fastighetsbolag LKF, IKEA Sverige, Archifuncture, MKB samt Malmö Universitet, tillför olika och kompletterande sakkunskap, erfarenheter och resurser.

- Lunds kommun har haft en tuff utmaning att ordna bostäder till nyanlända som anvisas hit. Vi är nu övertygadeom att vi hittat en bra modell för att stödja människor till en nystart i Sverige. Det handlar inte bara om att man ska ha en bostad, utan att man på sikt även ska känna sig inkluderad i samhället, säger Sara van Lunteren, chef för bostadsavdelningen i Lunds kommun.

Lunds kommuns fastighetsbolag LKF uppför bostäderna och hyr ut lägenheterna till Lunds kommun.
- LKF vill verka för att alla våra hyresgäster integreras och ges möjlighet till ett bra boende. Detta är särskilt viktigt när vi nu bygger bostäder där alla hyresgäster är nyanlända. Därför sätter vi stort värde på detta samarbete, säger LKF:s VD Fredrik Millertson.

En viktig komponent har varit de trygghetssamordnare, som regelbundet kommer att finnas på plats på Linero och som bemannas genom Rädda Barnen, en organisation med lång erfarenhet av arbete med barn i socio-ekonomiskt utanförskap.
- Vi har i vårt arbete sett vad osäkra och otrygga bostadslösningar gör för familjers möjlighet att etablera sig i ett nytt land. Kortsiktiga bostäder och trångboddhet ger barn dåliga förutsättningar. Istället behövs trygga, stimulerande miljöer samt sociala aktiviteter för att barn ska få en god utveckling. Till detta projekt bidrar Rädda Barnen med kunskap om barnperspektivet, barns rätt till trygghet och skydd, samt psykosociala aktiviteter, säger Alexandra Fritzon, projektsamordnare från Rädda Barnen.

IKEA har tagit fram ett inredningspaket som utgår från nyanlända familjers situation, där säkra möbler och leksaker skapar en trygg och positiv inomhusmiljö anpassad efter barnens behov, önskemål och utveckling.
- På IKEA vill vi bidra till mångfald och inkludering överallt där vi har verksamhet. Tack vare samarbetet med Rädda Barnen, vår erfarenhet inom heminredning, vårt sortiment samt medarbetares engagemang, hoppas vi skapa en positiv förändring för nyanlända familjer, säger Lisa Holmberg, Sustainability Leader på IKEA Sverige.

Modulbostäder Linero (LKF)

Kök i en av lägenheterna, under förberedelserna inför inflyttningen i månadsskiftet november/december 2018.

Fakta:
• I projektet Ett hållbart livskoncept medverkar Lunds kommun, LKF, Rädda Barnen, IKEA, Malmö Universitet, Malmö stad och MKB. Projekttiden är två år.
• Modulbostäderna på Linero uppförs av LKF. De består av 24 lägenheter med tillfälliga bygglov på 10+5 år. Liknande bostäder finns i Dalby, Veberöd och på Väster i Lund.

I mars 2016 infördes en ny lag som innebär att alla kommuner är skyldiga att ta mot nyanlända efter anvisning från Migrationsverket. Under 2016-2018 rör det sig i Lunds fall om närmare 900 personer som bland annat ska erbjudas en bostad.

De moduler somuppförts på Väster, Linero och Dalby, består vardera av 24 lägenheter. De har uppförs av LKF med tillfälligt bygglov, tio år med möjlighet till fem års förlängning. De var planerade till för ett år sedan men försenades på grund av leveransproblem hos tillverkaren.