Att anlita tolk

Tolkens uppgift är att möjliggöra kommunikation mellan personer som inte talar samma språk. Om du ska anlita en tolk för första gången kan det vara bra att känna till följande om hur en tolk arbetar.

Tolken ska i förväg informera parterna om sin roll. Hon ska lämna följande upplysningar:

  • Tolken är neutral och ska inte ta parti för någon i tolkningssituationen.
  • Tolken ska följa reglerna om tystnadsplikt.
  • Tolken återger vad som sagts i jag-form.

En tolk ska på det andra språket återge all information som lämnas. I tolkens roll ingår inte att bedöma vad som är intressant eller ointressant av det som sägs.

Tolken fungerar som en neutral förmedlare av samtalet i båda riktningarna ochtolkar allt som sägs i rummet utan att tillägga eller förtiga något. En fullgod tolkning kräver att budskapet med alla dess nyanser återges så korrekt som möjligt på det andra språket. Det innebär att termer och uttryck så långt som möjligt återges på motsvarande sätt. Även kraftuttryck, emotionella uttryck eller kroppsspråkska återges av tolken.

Stöd för minnet och pauser

Tolken kan ha med sig sedvanliga hjälpmedel. Att anteckna data, siffror och namn eller att skriva ner stolpar under konsekutiv tolkning minskar risken för att något faller bort eller överförs på ett felaktigt sätt. Tolken ska alltid förstöra eventuella anteckningar i parternas närvaro efter avslutad tolkning. Tolkning kräver stark koncentration. Under längre tolkningar kan tolken behöva kortare vilopauser med rimliga mellanrum.

Tolkens information till tolkanvändarna

Beroende på tolkningssituationen kantolken även nämna följande:

  • Det parterna inte vill ha tolkat ska inte heller sägas.
  • Parterna bör sträva efter att göra sina inlägg korta och att undvika onödiga facktermer, slang eller utpräglad yrkesjargong.
  • Om någon av parterna inte förstår ett ord eller uttryck är det parten själv som ska be om en förklaring – via tolken – av den andra parten.
  • Parterna ska tala till varandra och inte till tolken.

Vill du veta mer om god tolksed och vilka krav du kan ställa på din tolk kan du läsa Kammarkollegiets skrift om god tolksed, se nedan.

Relaterad information