Markansvisningstävling avgjord för östra stadsentrén

Den lekfulla variationen av material och arkitektur tillsammans med anpassningen till området och den terrasserade marken söder om Dalbyvägen var avgörande när juryn utsåg vinnaren av markanvisningstävlingenför den östra delen av Södra Råbylund.

Tekniska nämnden har beslutat om att utse bidraget "Lundaportens trädgårdsstad" till vinnare av markanvisningstävlingen för fastigheten Pilgrimen 2 i Södra Råbylund. "Lundaportens trädgårdsstad" är ett samarbete mellan OBOS Sverige AB och Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF). Det vinnande bidraget har ritats av Gunilla Svensson Arkitektkontor AB och Liljewall arkitekter. Kommunen beslutade att markanvisa fastigheten till de vinnande aktörerna och parterna ska tillsammans ta fram en ny detaljplan under 2018.

Tanken är vidare, att kommunen ska kunna teckna sig för 30 procent av hyresrätterna för sociala ändamål. Ur integrationssynpunkt ska dessa vara jämnt fördelade över området och är en av många viktiga pusselbitar för att Lunds kommun ska kunna nå målet att ta hand om alla nyanlända som anvisas till kommunen.

Pilgrimen, skiss på blivande bostadsområde Södra Råbylund

Sex bidrag inkom under anbudstiden, varav fyra innehöll alla förutsättningar för att kunna bedömas av juryn. Bedömningskriterierna var hyreskostnad, byggtid, miljöprestanda samt gestaltning. Med hänsyn till det geografiska läget så har gestaltningen varit det tyngsta kriteriet. Den sammanvägda poängen pekade ut OBOS/LKF som klara segrare.

På det sluttande området i östra delen av Södra Råbylund visade OBOS/LKF ett bidrag innehållandes 154 bostäder med blandad bebyggelse både vad det gäller upplåtelseform, hustyper, fasadmaterial och byggnadshöjder. Tegelklädda flerbostadshus i norr med spännande fasaddetaljer som fungerar som en bullervall för den lägre radhusbebyggelsen med naturfärgad stående träpanel i söder.

- Det känns väldigt positivt att LKF gått ihop med OBOS för att tävla om kommunens mark på samma villkor som övriga aktörer. Projektet är oerhört spännande där blandningen mellan upplåtelseformerna bostadsrätt och hyresrätt kommer att bidra till ett välmående och diversifierat bostadsområde. Det känns extra bra när vi går ut med en tävling för kostnad, tid och arkitektur att vi även kan få med miljöaspekten säger Emma Berginger (MP), ordförande i tekniska nämnden.

- LKF:s ambition är att bygga nya bostäder som är både miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara. Vi har med glädje konstaterat att våra höga ambitioner för detta område lett till att vi får möjlighet att vidareutveckla detta i samarbete med OBOS säger Håkan Ekelund VD på LKF.

- Samarbetet med LKF i projektet Pilgrimen 2 har varit mycket givande och inspirerande. Vi har utvärderat vilka värden i området som ska behållas och förstärkas och utgått från de individer som vi tror ska bo där. I utvecklingen av Pilgrimen 2 har vi fokuserat på gestaltning och arkitektur där vi tar stor hänsyn till de kringliggande miljöerna. Området ligger vackert beläget och vi vill att de boende lätt ska kunna ta del och de gröna stråk som omger området, säger Eva Dalgren Projektutvecklare på OBOS Sverige.

Kontakt:

Emma Berginger (MP), ordförande tekniska nämnden, 072-194 05 44
Simon Isaksson, projektsamordnare tekniska förvaltningen 046-359 38 04

Faktaansvarig: Thobias Ligneman

Kontakt

Projektledare, bostadsförsörjning för nyanlända

Projektledare: Sara van Lunteren
Telefon: 046-359 50 75
E-post: sara.vanlunteren@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se