Lundauppropet

Lunds kommun behöver fler bostäder till nyanlända flyktingar. En egen bostad är grundläggande för att kunna påbörja sitt nya liv här i Lund. Därför har kommunen initierat Lundauppropet för att få fram fler bostäder i Lund och se till att vi lever upp till lagen om att ta emot nyanlända flyktingar. För att lyckas med detta behöver vi din hjälp!

Det är svårt att hitta lediga lägenheter i Lund och att bygga nya bostäder tar lång tid.Med Lundauppropet vill vi få fram fler bostäder både på kort och lång sikt. Tillsammans vill vi se till att de nyanlända familjer, män, ungdomar och kvinnor, som anvisats till Lund får ett eget hem.

Alternativen att erbjuda bostäder är många. På flera håll i Sverige har man sett innovativa lösningar, där byggföretag också tagit ett socialt ansvar och bland annat erbjudit de boende att delta i gemensamma projekt eller att få praktikplatser i företaget. Liknande idéer vill vi nu ska blomstra i Lund. Därför kommer kommunen bland annat att utlysa en markanvisningstävling där byggbolag erbjuds mark för att bygga bostäder och där de samtidigt erbjuder lösningar som hjälper till med integration av de nyanlända flyktingar som blir hyresgäster.

Det finns fler sätt att erbjuda bostad i Lund. Just nu försöker vi hitta bostäder att blockförhyra, så att kommunen under en begränsad period hyr ut i andrahand till nyanlända. Vi använder oss också av en bytesmodell där bostadsbolag erbjuder bostäder ur sitt nuvarande bostadsbestånd mot att kommunen erbjuder en ny markanvisning.

När det gäller temporära bostäder är kommunen också intresserad av att förhyra eller köpa bostadsmoduler som placeras på platser där vi ansökt om tillfälligt bygglov. Vi bygger om egna eller externt ägda lokaler, tittar på kooperativa hyresrätter. Dessutom kan du som privatperson göra stor nytta genom att hyra ut ett rum, eller en hel bostad direkt till en nyanländ. Och mycket mer.

Vi är mycket nyfikna på din lösning för att öka bostadslösningarna för våra nyanlända flyktingar i Lund. Tveka inte att kontakta Lunds kommun genom Sara van Lunteren.

Lundauppropet i korthet

Det finns olika alternativ för att lösa behovet av bostäder. Till exempel genom:

  • Att använda befintliga bostäder
  • Att omvandla lokaler till bostäder
  • Att bygga nya bostäder

Blockförhyrning – kommunen kan under en period hyra ett bostadsbestånd som sedan hyrs ut i andrahand på tidsbegränsade hyreskontrakt.

Bytesmodellen – samarbetsavtal med fastighetsägare som innebär att kommunen får tillgång till befintliga bostäder i utbyte mot en ny markanvisning för byggnation.

Hyresrätter som är vikta för kommunens behov vid nyproduktion.

Köp av bostadsrätter vid nyproduktion för att använda som genomgångsbostäder.

Moduler för bostadsändamål som under begränsad tid placeras på lämplig mark med tillfälligt bygglov.

Ombyggnad av egna eller externt ägda lokaler till bostäder. T ex kontors- eller undervisningslokaler.

Kooperativ hyresrätt. Stiftelseform som inte kräver kommunens finansiering men som kan riktas till särskild grupp hyresgäster.

Privatbostäder som hyrs ut direkt till anvisade nyanlända. Ett rum eller hela bostaden. Hanteras inom lagen om uthyrning av egen bostad. I detta arbete samarbetar kommunen bland annat med Eos Cares, vilket innebär att du som är intresserad av att hyra ut en bostad kan bli kontaktad antingen aven medarbetare i Lunds kommun eller på EosCares.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/lundauppropet

Kontakt

Projektledare, bostadsförsörjning för nyanlända

Projektledare: Sara van Lunteren
Telefon: 046-359 50 75
E-post: sara.vanlunteren@lund.se