Avgifter för stöd vid funktionsnedsättning

Inga avgifter tas ut för stöd och serviceinsatser som ges till personer med funktionsnedsättning och insatser enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Avgift betalas inte för

 • Personlig assistent
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • Korttidstillsyn utanför det egna hemmet för skolungdom över 12 år
 • Stöd och service i bostad med särskild service för vuxna
 • Daglig verksamhet

Du betalar för

 • Mat och annat som behövs i hushållet
 • Resor
 • Aktiviteter på fritiden
 • Hyra för bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt LSS
 • Hemsjukvård (inklusive utprovning av hjälpmedel)

Så här räknas avgifterna ut

Avgifterna beror på insatsernas omfattning och din inkomst. Vård- och omsorgsförvaltningen gör individuella beräkningar utifrån statliga och kommunala regler och dina ekonomiska förutsättningar.

Alla insatser i ditt egna boende som är avgiftsbelagda räknas samman. För dessa betalar du aldrig mer än den lagstadgade högsta avgiften (avgiftstak) eller motsvarande fastställt avgiftsutrymme. Det är alltid det lägsta av dessa belopp som är gränsen för vad kommunen högst får ta ut i avgift.

Ansök om reducering av hyra vid tillfälligt dubbel boende

Om du flyttar till en LSS-bostad och inte hinner säga upp ditt hyreskontrakt eller få sålt den gamla bostaden till inflyttningsdatumet, så kan du ansöka om reducering av den nya hyran.

För att ha rätt att ansöka om reducering av hyran på grund av tillfälligt dubbla boendekostnader ska din förra bostad vara uppsagd eller lämnad till försäljning. Du kan beviljas reducering av den nya hyran under de tre första månaderna, från tillträdesdagen och till och med den med tredje månadens sista kalenderdag.

Du ansöker via e-tjänsten och skickar in ett bevis på uppsägning eller försäljningsuppdraget till oss.

Ansök om reducering av hyra

Mer information om avgifter

En sammanfattning av kommunens regler när dett gäller avgiftsberäkningen hittar du i broschyren avgifter inom äldre- och handikappomsorg. I prisuppgifter om avgifter finns information om vilka belopp och priser som är aktuella.

Avgifter inom äldre- och handikappomsorg

Prisuppgifter och avgifter

Autogiro

Anmäl autogirobetalning via e-tjänsten: 

Autogiroanmälan

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/avgifterlss