Bli familjehem

Har du plats i ditt hem och i ditt hjärta för ett barn eller en ungdom? Vi behöver fler familjehem till barn och unga som av olika anledningar inte kan bo med sina föräldrar.

Som familjehem har ni ansvar för barnets omvårdnad och utveckling. Det kan handla om både kortare och längre placeringar och ibland kan barnet ha behov av att stanna under hela sin uppväxt.

Vem kan bli familjehem?

Ett familjehem är vanliga människor som lever ett stabilt liv och är trygga och nöjda med sin livssituation. Du kan ha familj eller vara ensamstående, bo i lägenhet eller i villa, bo i stan eller på landet. Som familjehem behöver du ha tid och kraft över, lust att engagera dig och ett intresse för barn och ungdomar.

När ni ansöker om att bli familjehem gör våra familjehemssekreterare en utredning då de pratar med er alla i familjen och hälsar på er hemma. Vi tittar också på utdrag ur socialregister, polisens misstanke- och belastningsregister, Transportstyrelsens register, Kronofogden och Försäkringskassan för att komplettera vår utredning. Referenser tas också. En familjehemsutredning tar några månader att genomföra. Ring oss i familjehemsgruppen om du vill veta mer eller fyll i intresseanmälan här, så kontaktar vi dig.

Anmäl ditt intresse för att bli familjehem här.

Vilka barn behöver bo i ett familjehem?

De barn och ungdomar som inte kan bo med sina föräldrar har ingen riktigt fungerande hemsituation. Den bristande föräldraförmågan kan ha sin grund i allt från dödsfall och sjukdom till kriminalitet och missbruk. Ibland är det helt andra orsaker som gör att barnet far illa eller att hemsituationen inte fungerar. Saknaden av vård och omsorg sätter självklart spår hos barn och ungdomar. Konsekvenserna blir olika från person till person. En del får problem i förskola och skola. En del blir utåtagerande medan andra blir tysta och isolerade. Barn som blir placerade kan vara allt från spädbarn till 18 år. 

Hur är det att vara familjehem?

Kajsa och Calle är familjehem för ett av de barn i Lund som inte kan bo med sina föräldrar. Se intervjun med dem, där de berättar hur det är att vara familjehem.

Se intervjun där Lotta och Urban berättar om hur de som familjehemssekreterare samarbetar med familjehemmen, de biologiska föräldrarna och barnen.

Se även intervjun där Christel och Andreas berättar om hur det är att vara familjehem.

Ersättning

Familjehem är uppdragstagare och får ekonomisk ersättning, men det är ingen anställning.

Ersättningen består av två delar, dels en omkostnadsdel som ska täcka de kostnader man har för att ta hand om barnet och dels en arvodesdel som är en ersättning för uppdraget som familjehem. Skatteavdrag görs på arvodesdelen. Ersättningen baseras på barnets ålder och den arbetsinsats som uppdraget kräver. Arvodet är sjukpenning- och pensionsgrundande men grundlägger inte rätt till arbetslöshetskassa. Familjehemmets ersättningsbelopp är sekretesskyddat gentemot barnet och föräldrarna.

Utöver dessa ersättningar flyttas utbetalningen av barnets barnbidrag till familjehemmet.

Krav på er som familjehem

Det finns inga formella krav på hur ett familjehem ska ”se ut”. Ni ska ha utrymme i hemmet och hjärtat för att ta hand om ett eller flera barn som inte kan bo med sina föräldrar. Vi vill att alla individer i familjen fungerar väl och att det finns tid, utrymme (känslomässigt och fysiskt) och resurser att ta emot ett barn i ert hem. Vi vill också att ni har erfarenhet av barn och en ordnad ekonomi. Ni håller kontakt och samarbetar med socialtjänsten och ska vara beredda att ha kontakt med barnets familj och släkt.

Hinder för att bli familjehem kan vara hög ålder, att det finns barn i familjen som är under två år, allvarlig sjukdom, upprepade separationer och ekonomiska problem.

Försäkringar

Alla barn som bor i familjehem är olycksfallsförsäkrade via kommunen. Barnet omfattas också av familjehemmets hemförsäkring och kommunen ersätter då självrisken för skador orsakade av barnet.

Styrande lagar

Placering i familjehem är oftast frivilliga men kan även ske utan föräldrars samtycke om barnets bästa kräver det.

När placeringen i familjehem är frivillig innebär det att vårdnadshavarna (oftast föräldrarna) och socialtjänsten är överens om att en placering i familjehem är den bästa hjälpinsatsen. Om barnet är över 15 år ska han/hon också lämna sitt samtycke till placeringen. Detta regleras i socialtjänstlagen.

När placeringen i familjehem sker utan föräldrars samtycke är det lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) som gäller. Socialtjänsten ansöker då om ett omhändertagande av barnet i Förvaltningsrätten, som därefter fattar beslut. Om barnet fyllt 15 år har även hans/hennes inställning till placering betydelse.

Folkbokföring

Barn som placeras i familjehem blir folkbokförda på familjehemmets adress.

Det placerade barnets integritet

Familjehemmet omfattas inte av sekretesslagens bestämmelser eller tystnadsplikt. Skälet är att ett familjehem i vardagliga situationer ska kunna fungera som barnets föräldrar. Men vi brukar uppmana familjehemmet att ändå handskas med försiktighet med uppgifter om barnet och dess anhöriga, av hänsyn till barnets integritet.

Faktaansvarig: Socialförvaltningen

Kontakt

Familjehemsgruppen

Socialförvaltningen

Postadress: Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund

Chef
Nina Bergfors, 046-359 54 66, nina.bergfors@lund.se

Socialsekreterare
Annika Levander, 046-359 55 20, annika.levander@lund.se
Jenny Hintze, 046-359 46 50, jenny.hintze@lund.se
Lotta Brunestam, 046-359 54 79, lotta.brunestam@lund.se
Malin Flaum, 046-359 48 70, malin.flaum@lund.se
Marie Johansson, 046-359 66 24, marie.johansson4@lund.se
Sanja Pranjic, 046-359 99 98, sanja.pranjic@lund.se
Urban Gustafsson, 046-359 91 46, urban.gustafsson@lund.se

Det kan vara svårt att nå oss, men lämna ett meddelande så ringer vi upp så snart vi kan!

Mottagningsenheten

Besöksadress Kristallen, Brotorget 1, Lund
Öppettider Mån-tors 8-17, fre 8-16. Klämdagar och dag för röd dag: 8-15
Telefon 046-359 70 10, vard 11-12 och 13-15
Fax 046-359 52 22
E-postmottagningsenheten@lund.se

Tidsbeställning för nybesök.

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se