Så här går en utredning till

När vi på socialtjänsten får veta att ett barn kan behöva hjälp gör våra socialsekreterare en utredning tillsammans med familjen.

För att ta reda på barnets behov av hjälp, stöd eller skydd pratar vi med föräldrarna, barnet och vid behov andra för familjen viktiga personer för att få en bild av barnets livssituation. Socialtjänstens arbete bygger på ett nära samarbete med föräldrarna för att tillsammans komma fram till lämpligt stöd.

Barns behov i centrum

Vid samtalen använder socialsekreteraren utredningsmodellen BBiC (Barns Behov i Centrum) som handlar om:

  • barnets behov utifrån BBiC (Barns Behov i Centrum)
  • föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets behov
  • familj- och miljöförhållanden som kan inverka på barnet och föräldrarnas förmåga.

Ett beslutsunderlag tas fram

Socialsekreteraren skriver ner det som kommer fram i samtalen. Inom fyra månader från det att en utredning har startat ska vi skriva ett förslag, kallas beslutsunderlag, på vilken hjälp som vi kommit fram till blir bäst för barnet (utredningstiden kan förlängas vid särskilda skäl).

Det vanligaste är att vi kan ge hjälp med föräldrarnas (vårdnadshavarnas) samtycke. Har barnet fyllt 15 år kan vi erbjuda hen hjälp utan föräldrarnas (vårdnadshavarnas) samtycke - om barnet själv önskar det.

Om det under utredningen kommer fram allvarliga missförhållanden kan vi behöva ingripa mot vårdnadshavarens vilja. Vår politiska nämnd, socialnämnden, ska då ansöka hos förvaltningsrätten om en åtgärd som kallas LVU (vård med stöd av Lag 1990:52 med särskilda bestämmelser om vård av unga). Detta gör vi bara i ett läge som är mycket allvarligt eller farligt för barnet.

Beslut

När du ansöker om hjälp har du alltid rätt att få ett beslut på din ansökan. Om du inte får din ansökan beviljad får du ett skriftligt avslagsbeslut som du har rätt att överklaga.

Får jag vet vad som står i utredningen?

När utredningen är färdig har socialtjänsten skyldighet att delge vårdnadshavaren och barnet, om det fyllt 15, år utredningen och de har möjlighet att lämna sina synpunkter och få dessa antecknade. Den person som berörs av beslutet (barnets vårdnadshavare och barnet om det fyllt 15 år) ska få ett skriftligt beslut där också socialtjänstens motivering av beslutet framgår.

Om du inte är nöjd med beslutet

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga, läs mer nedan via länken.

Att överklaga beslut

Tolk

Du har rätt att få tolkhjälp om du inte talar eller förstår svenska. Du har även rätt till tolk om du är allvarligt hörsel - eller talskadad. Det är vi på socialtjänsten som hjälper dig att beställa tolken och vi står också för kostnaden.

Vi har tystnadsplikt

All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig.

Lagstiftningen skyddar barn och unga

I FN:s barnkonvention anges barns rättigheter. I konventionen sägs det att barnens bästa ska komma i första hand vid åtgärder som rör barn. Med barn avser konventionen alla människor under 18 år. Konventionen gäller som lag i Sverige från 2020 och vi har förbundit oss att följa de rekommendationer som den ger.

I lagen Föräldrabalken finns bestämmelser om vilka skyldigheter föräldrar har mot sina barn och vilken omsorg barnen har rätt till. Det är dessa bestämmelser och Socialtjänstlagen som utgör grunden för socialtjänstens arbete med barnfamiljer.

Kontakt

Du kan kontakta Utredningsenhet barn och unga för att tala om ditt eller din familjs behov av stöd. Du når oss via mottagningsenheten (se Kontakt längst ner på sidan).

Vi finns på Kristallen, Brotorget 1 vid stationsområdet i Lund.