God man, förvaltare och förmyndare

I Lunds kommun finns en överförmyndarnämnd som utövar tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. Den dagliga handläggning sköts av tjänstemännen på överförmyndarenheten. Den politiska nämnden sammanträder en gång i månaden och vid behov.

God man och förvaltare utses av Lunds tingsrätt.

God man och förvaltare har rätt till ersättning för sitt uppdrag. Denna betalas antingen av den enskilde eller av kommunen beroende på den enskildes ekonomiska förhållande.

God man

Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, kan en god man utses för honom/henne.

Den enskilde måste normalt samtycka till att en god man utses för honom/henne och allt som den gode mannen företar för den enskildes räkning skall ske i samråd med denne.

Förvaltare

I undantagsfall - om godmanskap inte är tillräckligt - kan förvaltare utses för en person som är ur stånd att vårda sig eller sin egendom.

Förvaltaren har inom ramen för sitt uppdrag ensam rådighet över den enskildes egendom och företräder denne i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget. Förvaltare behöver inte inhämta den enskildes samtycke till rättshandlingar.

Förmyndare

Överförmyndarnämnden kontrollerar förvaltningen av en omyndigs (under 18 år) tillgångar när värdet på dessa överstiger åtta prisbasbelopp som kan uppdateras årligen. När tillgångarna överstigit detta belopp skall förmyndarna inom en månad lämna in en förteckning över den omyndiges egendom till överförmyndarnämnden.

God man för ensamkommande barn

Att vara god man för ensamkommande barn innebär att företräda barnet i båda vårdnadshavares och förmyndares ställe. Det betyder att den gode mannen har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska som rättsliga.

Den gode mannen fungerar som en spindel i nätet och ska se till att barnet får en bra första tid i Sverige. Det är ett temporärt uppdrag som ska upphöra när barnet får uppehållstillstånd eller varaktigt har lämnat landet. Godmanskapet upphör automatiskt vid 18 år. God man har ingen försörjningsplikt gentemot barnet och ansvarar inte heller för den faktiska vårdnaden. Det ansvaret har familjehemmet eller hemmet för vård och boende (HVB), i sista hand socialnämnden. Samma regler enligt socialtjänstlagen (SoL) som gäller för placerade barn gäller även de ensamkommande barnen.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/overformyndare

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stortorget 7, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-postkommunkontoret@lund.se

Överförmyndarnämnden

PostadressBox 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Kiliansgatan 12, Lund (ingång från gården)
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: ofn@lund.se
Öppettider: Överförmyndarnämndens expedition har besökstid och telefontid helgfria vardagar klockan 1012. Övriga tider kan besök ske enligt överenskommelse.