Brottsförebyggande arbete

Lunds kommun arbetar för att motverka våld och kriminalitet i alla dess former.

Lunds brottsförebyggande råd

Lunds Brottsförebyggande Råd, LBRÅ, ska arbeta för att skapa en tryggare kommun att bo, leva och arbeta eller studera i. Rådet består av både kommunala företrädare och personer från andra verksamheter.

Lunds brottsförebyggande råd

Arbete mot våldsbejakande extremism

Kommunstyrelsen antog 3 februari 2016 en handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism.

Lunds kommuns handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism.

Lunds kommun arbetar för att motverka våld och kriminalitet i alla dess former. Här ingår även att bekämpa våldsbejakande extremism. För att lyckas med en sådan process handlar det om många olika insatser och former av stöd. Utifrån detta har Lunds kommun tagit fram en strategi mot våldsbejakande extremism för att i första hand förebygga att personer radikaliseras och i förekommande fall avhjälpa problemet.

Handlingsplanen följer i stort det arbete som utförs av den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.

De insatser som finns i sammanhangen att motverka alla typer av våld, inte bara i samband med att bekämpa våldsbejakande extremism, är desamma för alla som behöver dem. Bedömningarna om vem som har rätt till insatserna görs på samma sätt oavsett vem det är som anses ha behov av dem.

Vad gäller insatser inom ramarna för arbetet med att motverka våldsbejakande extremism sker inga insatser om det finns misstanke om att kriminella handlingar har utförts och inte heller förrän, i förekommande fall, utdömda straff har avtjänats. Personer som har begått kriminella handlingar ska ställas till svars för dessa enligt de lagar och bestämmelser som finns.

Trygg krog

Trygg krog är ett samarbete mellan krögare, nationer, kårer, polis och kommun och syftar till att i samverkan öka kunskap om narkotika och andra företeelser som skapar otrygghet i krogmiljö. Ökad kunskap och medvetenhet ska bidra till ökad säkerhet och trygghet för personer som arbetar på eller besöker serveringsställen i Lund.

Trygg krog

Samordnare i Lund

Lunds kommun

Anna Sjöstrand
Telefon: 046-359 31 54
E-post:anna.sjostrand@lund.se

Polisen

Joakim Nyberg
Telefon: 010-561 38 91
E-post:joakim.nyberg@polisen.se

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/sakerhet