Länk till startsidan

Från klassrummet och ut i Europa

Kursen ”Project Management and Communication Strategies” ges inom Masterprogrammet i Europastudier vid Språk- och Litteraturcentrum vid Lunds universitet. I syfte att efterlikna ett riktigt projektarbete genomförs en stor del av kursen i grupp där studenterna arbetar med fiktiva ansökningar.

Gruppfoto studenter på trappa

Samtliga ansökningar görs inom EU-programmet ”Kreativa Europa” där studenterna skapar egna projektorganisationer och definierar lämpliga samarbetspartners för sin ansökan. Ansökningarna skrivs i förhållande till en verklig utlysning på Kulturrådet. Jens Sjölander är lärare på Lunds universitet och har hållit i kursen under våren. Jens förklarar kursens syfte.

– Genom kursen får studenterna grundläggande kunskap i att läsa, tolka och förstå en EU-utlysning och praktisk träning i att omsätta detta i en konkret projektansökan som svarar mot utlysningens krav och förväntningar.

Studenterna tränas även på att samarbeta och organisera sig i grupp, omvärldsanalys samt på olika former av muntlig och skriftlig kommunikation.

– Förmågan att skriva fram en projektansökan, inte minst på EU-nivå, är en viktig färdighet som många organisationer behöver och som studenterna kommer att ha stor nytta av i sina framtida karriärer, förklarar Jens.

Jens Sjölander tagit emot studenternas feedback i samband med kursutvärderingen och kursen har fått god respons.
– Studenterna brukar vara mycket positiv även om det självklart innebär en stor ansträngning att för första gången, och dessutom på kort tid, skriva fram en EU-ansökan. Kursen ställer höga krav på gruppernas förmåga till samarbete och initiativförmåga. Resultaten brukar vara väldigt goda och resultera i många goda projektidéer som definitivt borde kunna gå vidare till riktiga ansökningar i framtiden.

Ansökningarna ”pitchas” inför en extern expertjury

Kursens avslut består av att varje grupp ”pitchar” sin ansökning inför en extern expertjury. Europa Direkt Lund har ingått i juryn med tre personer och gett konstruktiv feedback på ansökningarna. Efter juryns kommentarer och lärarens slutliga feedback får studenterna sedan möjlighet att göra de sista justeringarna inför inlämningen.

Arvid Modéus har praktiserat på Europa Direkt Lund under våren 2023 och är en av personerna som ingått i expertjuryn. Hans uppgift i detta samarbete har varit att läsa studenternas ansökningar och sätta sig in i ”Kreativa Europa”-programmet för att kunna ge adekvat feedback.
– Det var oerhört givande! De utförliga projektansökningarna inom Kreativa Europa som studenterna författade visade hur brett tolkningsutrymmet är inom programmet. Projekten som jag läste innehöll allt från hållbar turism till konst-workshops. Studenterna var just det som efterfrågades: kreativa!

En annan reflektion som Arvid har gjort från arbetet med att skriva och bedöma EU-projekt är att det är tidskrävande men lärorikt.
– Trots att det är tidskrävande är det lärorikt att få en fördjupad kunskap kring en ansökans disposition, språk och formalia.

Kursen tar hänsyn till studenternas intresse för kultur

Klevisa Ouroutsi är en av studenterna som deltagit i kursen. Hon kommer ursprungligen från Albanien och har även bott i Grekland i flera år. Klevisa berättar att hon började studera Masterprogrammet i Europastudier på grund av hennes intresse för kultur, historia och politik. Hon lockades av variationen i programmet och masterutbildningen ger ett humanistiskt perspektiv samtidigt som det kombinerar euroepisk kultur och identitetspolitik med kommunikation.

Inom kursen valde Klevisas grupp att fokusera på hållbarhet och innovation inom turismsektorn. Deras projekt fick namnet ”Ethical Escapes” och fokuserar på att främja traditionell hantverkskunskap. Gruppen valde att belysa en hållbar livsstil som klarat sig genom århundraden, men som nu riskerar att försvinna på grund av att de yngre generationerna lämnar byarna och hantverksyrkena.

– Idén med projektet är att locka turister till mer avlägsna områden i Serbien, för att skapa ett intresse för de lokala traditionella hantverken och uppmärksamma hållbara produktionssätt, förklarar Klevisa.

Enligt Klevisa har det varit utvecklande att arbeta med att skapa en konkret projektansökan och särskilt intressant att lära sig mer om lokal kultur i olika länder.

– Alla gruppmedlemmar har olika bakgrunder, åsikter och synvinklar som bidragit till utformandet av projektet, summerar Klevisa.

Konkreta färdigheter

En annan student som deltagit kursen är Elvi Wilson från Irland.
– Övningen i att skriva ett EU-projekt var faktiskt en stor del av anledningen till att jag valde den här kursen, eftersom den ger oss praktiska färdigheter som jag tyckte saknades på kandidatnivå. Min grupp skrev en ansökan inom Kreativa Europaprogrammet som vi kallade ”The Young Readers´ Collective”.


Projektet handlade om att skapa en bokfestival för unga människor. Festivalen skulle uppmuntra unga att bli mer engagerade i läsning och främja unga författare som har blivit publicerade.

Elvi summerar de viktigaste lärdomarna från kursen:
– Jag har lärt mig många praktiska saker, till exempel har jag blivit mer säker på Excel. Andra saker som jag har lärt mig är kopplade till feedbackprocessen: att ta emot feedback, bearbeta den och tillämpa den i själva projektansökan.

Uppdaterad:

Dela sidan: