Länk till startsidan

Lunds kommun behöver göra mer för att nå klimatmålen

Lunds kommun har höga klimatambitioner, men behöver göra mer för att uppnå dem. Det är slutsatsen i den rapport som Lunds klimatpolitiska råd överlämnade till kommunstyrelsen i dag. I årets granskning har rådet valt att fokusera på omställningen till en cirkulär ekonomi och vad som kan göras för att vända trenden med allt färre som cyklar.

Anders Almgren och Rasmus Törnblom tar emot klimatpolitiska rådets rapport från rådets ordförande John Hultén och vice ordförande Misse Wester.

- Lunds kommun har gjort mycket bra, men behöver göra mer för att nå uppsatta mål och för att fungera som föredöme för andra som inte kommit lika långt. I rapporten betonar vi vikten av tydligare målsättningar och intern samordning. Till exempel behöver strategin för trafikområdet ses över, för att skapa samsyn för hur målen ska nås och för att undvika otydliga budskap. Ökad samverkan med externa aktörer är en annan framgångsfaktor, särskilt där kommunen inte har egen möjlighet att påverka utvecklingen, säger John Hultén, föreståndare för det nationella kunskapscentret för kollektivtrafik K2 och ordförande i klimatpolitiska rådet.

I rapporten ger rådet en rad förslag på hur kommunen kan växla upp arbetet med att ställa om till en cirkulär ekonomi för att minska klimatpåverkan och få fler att använda cykeln som transportmedel.

Skala upp de projekt som ger mest effekt

För Lunds kommun är cirkulär ekonomi en viktig del av klimatomställningen. Det pågår en rad initiativ där kommunen samverkar med externa aktörer för att utveckla en klimatpositiv cirkulär ekonomi. Inom både bygg- och energisektorn är ambitionerna höga när det gäller att använda och återanvända resurserna på ett smart sätt för att minska klimatpåverkan.

För att nå längre menar rådet att kommunen behöver bli bättre på att kommunicera hur den cirkulära ekonomin kan bidra till att uppnå kommunens klimatmål. Det krävs en samordning och utvärdering av det som görs både inom kommunen och utanför. Vidare behöver kommunen skala upp de projekt som ger mest effekt och göra dem permanenta.

Fler behöver ta cykeln i stället för bilen

I Lunds kommun står transporterna för drygt 50 procent av klimatutsläppen, varav personbilarna står för merparten. För att klara utsläppsmålen behöver kommunen få fler att ställa bilen. Kortare resor kan med fördel göras på cykel och kommunen har gjort mycket för att förbättra cykelinfrastrukturen. Men trots dessa satsningar har cyklingen i Lund minskat något de senaste åren.

Enligt rådet finns det mer att göra för att skapa ett mer sammanhängande, tryggt och säkert cykelvägnät. Det kan röra sig om detaljer i hur cykelvägarna är planerade och utformade, och hur de är kopplade till kollektivtrafiken. Förutom satsningar på den fysiska miljön behöver kommunen ta initiativ till eller stödja insatser som uppmuntrar till förändrade resebeteenden. Ett förslag från rådet är att låna ut elcyklar till invånare i byarna, som pendlar till sina arbetsplatser i Lund.

- Att nå våra högt ställda klimatmål kräver ett fortsatt systematiskt och modigt arbete. I det arbetet är det klimatpolitiska rådet en viktig part för att både granska arbetet och att hjälpa oss hitta rätt åtgärder. Nu tar vårt arbete vid för att se vilka åtgärder som är möjliga att ta vidare, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande.

Rapporten lämnades över till kommunstyrelsen i samband med sammanträdet den 31 maj.

Lunds klimatpolitiska råd - rapport 2023

Om klimatpolitiska rådet

  • Lunds kommuns klimatpolitiska råd är det första lokala klimatrådet i Sverige.
  • Rådet består av forskare från Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.
  • Utifrån sin tvärvetenskapliga kompetens granskar rådets experter varje år kommunens klimatarbete, samt ger rekommendationer för kommunens fortsatta insatser.
  • Läs mer om rådet här: Lunds kommuns klimatpolitiska råd

Uppdaterad:

Dela sidan: